>> Pháp Bảo

Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 4
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 4
Ngày 04/04/2019 Lúc 18:48:11Tác giả: Sưu Tầm
Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: Trong địa ngục có những tội nhân, hàng ngày ngục tốt luôn bảo: Tội nhân các ngươi tự tạo nênnghiệp ác, nên tội tùy theo nghiệp tạo chắc chắn không mất. Các ngươi đã hành vô số loại nghiệp bất thiện…
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 3
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 3
Ngày 21/01/2019 Lúc 21:31:02Tác giả: Sưu Tầm
Nếu có thiện nam thiện nữ trong hằng hà sa số kiếp làm hạnh bố thí rộng rãi, ngày dùng trăm ngàn vị thứ ăn uống, quần áo tốt đẹp để bố thí cúng dường, cho các hữu tình nhiều như số vi trần của tất cả thế giới; lại có người…
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 2
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 2
Ngày 10/01/2019 Lúc 11:18:21Tác giả: Sưu Tầm
Người tu hạnh Bồ-tát nên biết như vậy: Nếu ở nơi chỗ Phật Thế Tôn làm những việc không đem lại lợi ích thì tội báo nặng. Làm việc có lợi ích thì thu được lượng phước lớn.
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 1
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 1
Ngày 09/01/2019 Lúc 13:14:15Tác giả: Sưu Tầm
: Được làm thân người là điều khó, vì trong khoảng sát na là mất; hoàn thành được các thắng hạnh cũng là điều khó. Nếu không khởi suy nghĩ làm việc lợi ích trong kiếp người này thì đời sống uổng phí, vô vị.
Kinh Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối
Kinh Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối
Ngày 08/01/2019 Lúc 11:23:02Tác giả: Sưu Tầm
Chư Phật ở ba đời, khắp mười phương, năm mắt chiếu soi thế gian, biết rất rõ Ba điều lớn (Thể, Tướng, Dụng), thấu rõ tướng của tội phước.
Kinh La-Vân Nhẫn Nhục
Kinh La-Vân Nhẫn Nhục
Ngày 07/01/2019 Lúc 11:15:01Tác giả: Sưu Tầm
Nhẫn là ánh sáng hơn cả nhật, nguyệt. Sức mạnh của Long tượng có thể gọi là rất mạnh nhưng so với nhẫn thì vạn vạn lần chẳng bằng một. Nhẫn là của báu khiến cho trọn đời an vui.
Luận Như Thật Phản Chất Nạn Phẩm
Luận Như Thật Phản Chất Nạn Phẩm
Ngày 04/01/2019 Lúc 14:14:24Tác giả: Sưu Tầm
Trong thế gian, nếu thấy có quả tức là biết có nhân. Nếu thấy có ngôn thuyết tức biết có đạo lý.
Kinh A-Chi-La Ca-Diếp Tự Hóa Tác Khổ
Kinh A-Chi-La Ca-Diếp Tự Hóa Tác Khổ
Ngày 03/01/2019 Lúc 14:14:50Tác giả: Sưu Tầm
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá. Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y, ôm bát ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương xá khất thực.
Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi
Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi
Ngày 02/01/2019 Lúc 14:03:17Tác giả: Sưu Tầm
"Này các Đại đức! Hãy chú tâm lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Hôm nay, Ta sẽ thuyết giảng về giới của chư Phật Bồ-tát ba đời, đã thành tựu những công đức lợi ích cho tất cả chúng sanh."
Luận Phương Tiện Tâm
Luận Phương Tiện Tâm
Ngày 01/01/2019 Lúc 16:43:49Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)
LUẬN PHƯƠNG TIỆN TÂM Tác giả: Bồ-tát Long Thọ Hán dịch: Kiết Ca Dạ. Nếu giỏi hiểu luận này, Tức đạt các luận pháp, Nghĩa sâu xa như thế, Nay sẽ nói rộng ra.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929