>> Pháp Bảo

Tác Giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)

Luận Phương Tiện Tâm
Luận Phương Tiện Tâm
Ngày 01/01/2019 Lúc 16:43:49Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)
LUẬN PHƯƠNG TIỆN TÂM Tác giả: Bồ-tát Long Thọ Hán dịch: Kiết Ca Dạ. Nếu giỏi hiểu luận này, Tức đạt các luận pháp, Nghĩa sâu xa như thế, Nay sẽ nói rộng ra.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929