>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Nhất Hạnh

Kinh Di Đà
Kinh Di Đà
Ngày 30/08/2014 Lúc 03:39:44Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
"Xá Lợi Phất! Thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới được quả vị giác ngộ vô thượng và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này, đó là một việc…
Kinh Người Bắt Rắn
Kinh Người Bắt Rắn
Ngày 30/08/2014 Lúc 03:45:18Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn du hành ở Xá Vệ trong vườn Cấp Cô Ðộc và rừng cây Kỳ Ðà.
Kinh A Nậu La Độ
Kinh A Nậu La Độ
Ngày 30/08/2014 Lúc 03:51:10Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều mà tôi đã được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Trùng Các, trong rừng Ðại Lâm, không xa thành phố Tỳ Xá Ly.
Kinh Ba Cửa Giải Thoát
Kinh Ba Cửa Giải Thoát
Ngày 29/08/2014 Lúc 05:14:14Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Tự tánh của Không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sanh, không có tướng diệt và vượt thoát mọi tri kiến. Tại sao thế?
Kinh Bát Nhã Hành
Kinh Bát Nhã Hành
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:43:40Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Nếu ai thường thọ trì Bát Nhã. Hành tung chẳng khác Bụt sở hành. Ðao kiếm, thuốc độc, lửa và nước. Cho đến loài ma không chạm được.
Kinh Người Biết Sống Một Mình
Kinh Người Biết Sống Một Mình
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:50:15Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
"Ðó, tôi đã chỉ cho quý thầy biết về đại cương và giải thích cho quý thầy nghe về thế nào là người biết sống một mình."
Kinh Soi Gương
Kinh Soi Gương
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:52:57Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Này các bạn đồng tu, nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ rằng trong tâm mình các tâm hành bất thiện chưa được đoạn trừ, thì vị ấy phải nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ. Còn nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ…
Kinh Trung Ðạo Nhân Duyên
Kinh Trung Ðạo Nhân Duyên
Ngày 26/08/2014 Lúc 22:59:08Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức: một là có, hai là không. Ðó là do vướng mắc vào tri giác sai lầm của mình. Vì vướng vào tri giác sai lầm cho nên mới kẹt vào hoặc ý niệm có hoặc ý niệm không. Tán Ðà Ca Chiên…
Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân
Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ Của Các Bậc Ðại Nhân
Ngày 23/08/2014 Lúc 00:25:52Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng, ngày cũng như đêm, đọc tụng và quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ.
Kinh Sức Mạnh Quán Âm
Kinh Sức Mạnh Quán Âm
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:29:15Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Từng niệm không nghi ngờ. Trong ách nạn khổ chết. Quan Âm là tịnh thánh. Là nơi cần nương tựa.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929