>> Pháp Bảo

Tác Giả: HT. Thích Thiện Hoa

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mật
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mật
Ngày 17/10/2014 Lúc 22:49:53Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Tu-Bồ-Đề ! Như-Lai thấy rõ-ràng và biết chắc-chắn: Nếu có người thọ-trì đọc-tụng hoặc giảng dạy kinh này, thì người này sẽ đặng công-đức vô-lượng vô biên không thể suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo quả Bồ-Đề…
Kinh Viên Giác Viên Đốn Đại Thừa
Kinh Viên Giác Viên Đốn Đại Thừa
Ngày 24/06/2014 Lúc 18:44:59Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Kinh Viên Giác là một bộ kinh thuộc đốn giáo Đại thừa, chỉ những người có đủ căn tánh Đại thừa, hay đã nhiều kiếp tu theo Viên Giác, thì mới lãnh thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ Tát trong Pháp hội.
Bát Quan Trai Giới
Bát Quan Trai Giới
Ngày 16/06/2014 Lúc 16:28:22Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Trong "giới, định, huệ", thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định, tâm có định, huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não; vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tâm kiến…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929