>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thích Như Điển

Nhập Đại Thừa Luận
Nhập Đại Thừa Luận
Ngày 14/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Nếu có kẻ nghi nên nghe Pháp, nghe rồi giải thích, liền được khai ngộ. Được khai ngộ rồi, liền sanh tín tâm. Sanh tín tâm rồi, liền sanh hỷ lạc. Sanh hỷ lạc rồi, như thế tuần tự, hay nghe suy nghĩ cho đến đầy đủ được nhứt thiết…
Đại Thừa Duyên Sinh Luận
Đại Thừa Duyên Sinh Luận
Ngày 10/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Từ một sanh ra ba nghĩa là vô tri, vô tri này gọi là vô minh. Nơi khổ tập diệt đạo chẳng rõ biết vậy, tên là vô tri.
Kinh Bổn Sự (trọn bộ 7 quyển)
Kinh Bổn Sự (trọn bộ 7 quyển)
Ngày 11/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 17 thuộc Kinh tập quyển thứ 14, từ trang 662 đến trang 699, tổng cộng 37 trang, thuộc kinh thứ tự số 765 do Ngài Huyền Trang dịch sang Hán văn đời nhà Đường.
Thủ Triệu Luận
Thủ Triệu Luận
Ngày 03/03/2015 Lúc 03:30:17Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 505 đến trang 507. Thứ tự Kinh Văn số 1657. Tôn Giả Thích Ca Xứng tạo ra luận nầy. Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường, chế tác dịch thuật.
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận
Ngày 04/03/2015 Lúc 03:30:57Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển 32, phần luận tập bộ toàn. Từ trang 508 đến trang 517. Thứ tự kinh văn số 1.659. Do Ngài Thiên (Thế) Thân Bồ Tát tạo. Đời Hậu Tần, nước Quy Tư, Ngài Tam Tạng Cưu Ma La Thập dịch từ chữ Phạn sang…
Chỉ Quán Môn Luận Tụng
Chỉ Quán Môn Luận Tụng
Ngày 28/02/2015 Lúc 03:30:12Tác giả: Thích Như Điển
Đại chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luân Tập bộ toàn. Ngài Bồ Tát Thế Thân tạo bằng chữ Phạn, đời Đường Ngài Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán
Luận về Tam Di Để Bộ
Luận về Tam Di Để Bộ
Ngày 26/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập bộ toàn. Từ trang 462 đến trang 473.
Nhân Minh Chánh Lý Luận
Nhân Minh Chánh Lý Luận
Ngày 19/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Gốc vốn nhiều lời nói thành lập Bên trong tùy theo tự ý vui Vì vậy thành lập nói tên tông Chẳng kia sai đúng nơi ý nghĩa
Luận Duyên Sinh
Luận Duyên Sinh
Ngày 17/02/2015 Lúc 03:00:55Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển 32 thuộc Luận Tập bộ toàn. Hán văn từ trang 482 đến trang 486 Thánh giả Uất Lăng Già (Ullanga) tạo.
Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Ngày 13/02/2015 Lúc 03:00:52Tác giả: Thích Như Điển
- Thứ tự Kinh Văn số 1669 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn, từ trang 668 đến trang 693. - Mã Minh Bồ Tát tạo.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929