>> Pháp Bảo

Tác Giả: Thích Viên Giác

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
Ngày 08/03/2017 Lúc 20:40:13Tác giả: Thích Viên Giác
Quyển Đại Thừa Kinh Kim Cang Luận này xuất hiện lần đầu tiên tại Việt nam vào năm 1963. Sách ấn tống, không đề tên dịch giả và nhà xuất bản. Cho đến năm 1965 quyển "Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận" chính thức được Đại Đức Thích Viên…
Lương Hoàng Sám
Lương Hoàng Sám
Ngày 17/09/2015 Lúc 17:00:00Tác giả: Thích Viên Giác
Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929