Tháng 02
28
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Chỉ Quán Môn Luận Tụng

Cỡ chữ:
Đăng ngày 28 - 02 - 2015 - Lúc 03 : 30 : 12 (GMT+7)
Đại chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luân Tập bộ toàn. Ngài Bồ Tát Thế Thân tạo bằng chữ Phạn, đời Đường Ngài Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán

CHỈ QUÁN MÔN LUẬN TỤNG

Đại chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luân Tập bộ toàn.

Ngài Bồ Tát Thế Thân tạo bằng chữ Phạn, đời Đường Ngài Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán.

Sa môn Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác Hannover Đức quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, nhân lần nhập thất thứ tư tại Tu viện Đa Bảo - Úc Đại Lợi. Luận tụng này dịch vào ngày 28 tháng 12 năm 2006.


 Nếu thấy tướng người nữ

Với tướng thật diễm kiều

Vọng sanh nhiễm ý dâm

Phật nói một đấng trướng

Chạm vào dâm móng nghĩ

Hay theo Thế Tôn dạy

Được thắng quả không ngoài

Giới tịnh nghe suy nghĩ

Sách tấn thường tu tập

Hay niệm quán các cảnh

Đây là nhân giải thoát

Nếu người có nhiễm sân

Và hôn trầm, thùy miên

Tạo ác và các nghi

Năm ấy che tu định

Ít nghe cùng chúng ở

Việc kia rõ ràng vui

Ái thân cùng thọ dụng

Lại hay che tâm định

Tâm loạn có năm duyên

Tình theo các cảnh tan

Đắm trước cùng chìm xuống

Ngã mạn thêm tối tăm

Bí Sô nương Thánh giáo

Có hơn nên nói trừ

Lành dữ tạm tâm duyên

Đây là hành đầu tiên

Sau nương nơi tịch tịnh

Ngại khó cùng đều không

Sau đó liền nghĩ sai

Đây nghiệp đầu Tỳ kheo

Nên ở rừng thây chết

Mặc y áo phấn tảo

Thường cầu việc yên lặng

Đoạn trừ tâm nhiễm dâm

Khất thực thấy người nữ

Nên dùng quán bất tịnh

Đóng mắt trừ tà ý

Chánh tâm nhận đồ ăn

Nhiều lời lại lắm chuyện

Tất cả đều xa lìa

Não loạn duyên đến khảo

Huệ lực nên tu nhẫn

Ở nơi bụi cây, cỏ

Hoặc ở vào hang động

Khi quán nên trụ đây

Tịch tĩnh dễ tu tâm

Khi định duyên vào cảnh

Chẳng quá cao quá thấp

Chẳng nên quá gần xa

Nơi cảnh khiến tương ưng

Lành giữ chỗ cảnh duyên

Quán sát thật rành mạch

Nhắm mắt lúc trụ tâm

Nếu như mở mắt ra

Căn môn đều nhiếp lại

Trụ niệm ngưng trong tâm

Duyên cảnh quán hiện tiền

Niệm niệm cho tương tục

Ở trước chỗ thủ tướng

Hình mạo dùng tâm quán

Đống thịt thối người nữ

Do sợ do ngờ tặc

Giống như ao nước đục

Gió thổi làm dao động

Lúc quán các bóng cây

Chẳng lành phân rõ ràng

Tâm dơ nước phiền não

Loạn tình gió ấy thổi

Nghĩ kỹ lúc quán sát

Ám muội chẳng thể trụ

Tâm nhiễm nên cảnh tỉnh

Nên quán những việc hay

Như đĩa uống máu thịt

Nước bạc làm sống lại

Lại nên sớm thu gọp

Nơi cảnh cũ an tâm

Làm ý hay sâu được

Điều thiện đều tùy niệm

Nếu tâm này rõ biết

Nên nghĩ lìa việc ác

Làm tâm ở tịch tịnh

Như móc sắt đầu voi

Xa lìa nơi nhiễm lụy

Nên bình đẳng vận tâm

Tùy tình ở trong phòng

Lúc ấy không quá lỗi

Từ đây dần được ở

Giữ tướng cảnh tâm yên

Rõ biết việc Trung đạo

Chánh niệm ánh sáng chiếu

Lúc ấy dòng tầm tư

Lần lượt nên quan sát

Bóng định tức liền sanh

Phân minh ở trước mình

Chuyển động giao rõ biết

Như hình đại trượng phu

Ảnh nầy vọng quán trước

Đây là tướng sai biệt

Tướng này liền sanh rồi

Dục ái cũng được trừ

Tức là tâm lớn mạnh

Sơ định tướng phương tiện

Sau rõ thể sân si

Gốc do tham nhiễm phát

Dục ái đã trừ rồi

Được lìa nơi sân nhuế

Lần đến khuyên siêng niệm

Trừ đi tâm ngủ nghỉ

Vừa quán tướng sai biệt

Nghi tình tức liền dừng

Sau lại trừ ác tác

Thiện hạnh đường an ổn

Tịch tịnh không chướng ngại

Hay phòng các trạo cử

Nên rõ dùng thô tầm

Quán ở chỗ tướng này

Tức ở trong tâm ảnh

Dùng nhỏ nhiệm hãy cầu

Thấy sai biệt tâm vui

Do đây được nhẹ nhàng

Lần chứng được định lạc

Định chi tiếp như thế

Tức là căn bản định

Lành yên nơi tâm niệm

Giống như muốn đến làng

Và đến ở trong làng

Rồi được định căn bản

Liền lại tu thêm hơn

Được tha tâm túc trụ

Thần thông thiên nhãn, nhĩ

Ở đây có ý tứ

Tâm chưa thể ở yên

Giống như sông có sáng

Ở trên ấy nên biết

Liền được sơ định rồi

Nhưng ở chỗ duyên trụ

Sau nương hai tĩnh lự

Tầm tư đều dừng nghỉ

Chỉ được trụ vị này

Trên có vui mặt nước

Lúc vào định thứ ba

Tâm này liền ở yên

Do tâm này được vui

Chưa thể làm niệm trụ

Rồi chứng tĩnh lự bốn

Chóng qua và đều khỏi

Thoái phần hơn tiến phần

Trụ phần quyết trạch phần

Tĩnh lự có bốn loại

Kẻ tu định rõ trước

Nếu định thuận phiền não

Tên này là thoái phần

Hậu thắng và thắng phần

Tự trụ ở nên rõ

Do lành trước phân biệt

Là quyết trạch đạo nhân

Định này hay gọi kia

Tên là quyết trạch phần

Nơi vô thường tướng ấy

Tạo khổ với hành giải

Nếu kẻ được định này

Đấy là phần noãn đẳng

Đối với tướng trướng xanh

Quán việc có nhiều chỗ

Như Thánh giáo tu hành

Sai biệt nên rõ thức

Tử thi gió vào bụng

Nơi huyệt có mủ chảy

Cả háng cũng đều thô

Nói tên là phình lên

Chẳng yêu thân thô này

Chỉ tham nơi cốt, thân

Với đây người tâm nhiễm

Liền tu quán như thế

Nếu ở phần tử thi

Có ít mủ trắng chảy

Ngoài thịt đều xanh dờn

Gọi đây là sình xanh

Thấy màu mà sanh yêu

Gọi đây người ham sắc

Đối trị là sình xanh

Mặt trời khi nắng cháy

Tử thi mủ chảy ra

Đây là tướng mủ chảy

Đối kia người thích hương

Hãy quán tâm nhiễm ấy

Tử thi lưng gãy kìa

Đây gọi là tướng hoại

Đối kia thích toàn thân

Đại tiên vì đó nói

Cốt kia như chồn cáo

Chim chóc rút gân đi

Đối trị yêu da thịt

Nên nói tướng ăn dư

Tay chân cùng các xương

Tùy đó đều phân tán

Đối với người tham ấy

Nói tướng cốt hổn loạn

Tức là tướng cốt loạn

Dao trượng phá lìa ra

Lại cũng yêu toàn thân

Lại quán tướng đả loạn

Thây người kia dao phanh

Hoặc do bắn bị thương

Máu chảy còn dính đó

Đây gọi tướng huyết đồ

Tinh khiết hương xông thân

Mặc mới những áo quần

Ở đây người khởi tham

Dùng riêng các thuốc hay

Đối cảnh lại gặp yêu

Chẳng được nhìn ngoài người

Nhiều trùng ăn tử thi

Lại quán trừ niệm ác

Thịt xương đều rã rời

Chỉ còn có xương răng

Nếu người ham răng đẹp

Hãy quán tướng xỉ cốt

Nếu thấy người mới chết

Thức rời còn có hình

Chúng sanh vì tham trước

Ham muốn chỗ đẹp ưa

Nước tiểu và nước mũi

Hợp lại thành thân này

Ba mươi hai loại vật

Da bọc tạo thành người

Tóc, lông cùng móng, răng

Bụng dạ ấy là tướng

Thịt xương ba trăm đốt

Ngang dọc chín trăm gân

Chín lỗ chảy bất tịnh

Dơ nhớp khó nói hết

Hãy xem thật là xấu

Kẻ trí không nên gần

Rồi quán thân nữ kia

Lại cũng hình như thế

Đây do nhân tham nhiễm

Phải nên thường nghĩ nhiều

Chẳng ra ngục ba cõi

Hoặc do tên nhiễm dục

Cho nên kẻ rõ biết

Phải thật rõ việc này

Trải qua nhiều ngục khổ

May được thân làm người

Há lại bị tâm cuồng

Chẳng tu hạnh thù thắng

Dâm tham có nhiều loại

Tùy sanh yêu chẳng giống

Một quán và hay trừ

Nghĩa là quán xương trắng

Sắc gặp hình đẹp đẽ

Nương mủ sanh nhiễm trước

Thuốc nào trừ được này

Chẳng hơn quán bạch cốt

Đầu ở nơi chân tay

Định tâm duyên tạo thương

Phá hoại liền chảy mủ

Thịt cũng đều rơi rớt

Tức quán hình xương tay

Do màu trắng như chim

Vết thương lại dần lớn

Thịt mũi hết chẳng còn

Làm lần lượt như thế

Thịt thân cũng hết luôn

Chánh niệm hơn lý luận

Nên quán cốt trắng này

Nếu còn dính ít thịt

Tức gọi là loạn ý

Nếu làm cho tâm loạn

Tức tìm cảnh đọa lạc

Nếu nhiều lúc tướng kia

Tự rõ nên lành trụ

Lần bớt và người ngoài

Tổng hết quán xương trắng

Dần để chỗ bờ bến

Trong đó toàn cốt trắng

Định này tức thành rồi

Bỏ rộng lại làm hẹp

Từ trừ xả bên ngoài

Cho đến chỉ còn thân

Lại quán xương chân tay

Đây định tâm lần lượt

Hoặc tùy xả từ từ

Cho đến nơi đảnh đầu

Nên rõ tâm tối hậu

Giữa lông mày nhiếp giữ

Nếu tu tập như thế

Trường sanh nơi phạm cung

Chẳng rơi vào Tam đồ

Được sanh nơi Ngũ tịnh

Người đời tán tâm lành

Lại trôi vào sanh tử

Kẻ rõ tu định tâm

Như cứu thân khỏi lửa

Tức xả bỏ các duyên

Hay ở chỗ an nhàn

Chớ đợi vô thường đến

Chết rồi tâm tán loạn

Dùng Bát nhã tâm yên

Cuối được quả tốt lành

Nhưng chẳng nguyện việc sau

Nơi đạo tốt nên tu

Cạo tóc mặc cà sa

Bảo rằng tu Thánh đạo

Tự bỏ các việc tạp

Khắp vì nhân sanh tử.

Chỉ quán hạnh môn 77 bài tụng,
dịch xong ngày 29 tháng 12 năm 2006 tại Tu viện Đa Bảo - Úc Đại Lợi.

Nguồn: http://www.tangthuphathoc.net/

ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
2 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929