>> Pháp Bảo

Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Ngày 22/08/2014 Lúc 23:51:28Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc về sự an lạc, về những hoạt động của tâm ý, hoặc để làm cho những hoạt động của tâm ý an tịnh thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán cảm thọ trong…
Kinh Sức Mạnh Quán Âm
Kinh Sức Mạnh Quán Âm
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:29:15Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
“Từng niệm không nghi ngờ. Trong ách nạn khổ chết. Quan Âm là tịnh thánh. Là nơi cần nương tựa.
Kinh Thương Yêu
Kinh Thương Yêu
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:21:45Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông.
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:15:21Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh, Kính lạy tất cả hằng sa Bụt. Trong các thế giới khắp mười phương. Quá khứ, vị lai và hiện tại.
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
Ngày 22/08/2014 Lúc 06:11:26Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
"Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm. Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói:
Kinh Phật Địa
Kinh Phật Địa
Ngày 22/08/2014 Lúc 00:27:15Tác giả: Thích Nữ Tịnh Quang
chúng sanh là Thụ dụng thân nghiệp, cho nên chúng sanh Thụ dụng nhiều loại hình thù và cảnh giới sai khác, như thế Thành sở tác trí của Như Lai là Thụ thân hóa nghiệp, nghĩa là Như Lai đi vào nhiều cảnh giới khác nhau của chúng sanh, thị…
Kinh A Di Đà  ( Văn Vần )
Kinh A Di Đà ( Văn Vần )
Ngày 21/08/2014 Lúc 07:01:55Tác giả: HT.Khánh Anh
Như Lai Phật Tổ lúc này, Tại vườn Cô Độc rừng cây Kỳ Đà; Cách thành Xá Vệ không xa, Là nơi Phật ở nói ra kinh này.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội
Ngày 21/08/2014 Lúc 06:58:49Tác giả: Định Huệ
Thế Tôn! Có tam-muội nào có năng lực khiến cho bồ-tát đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, thường được chẳng rời các đức Phật, có thể dùng ánh sáng soi khắp mười phương, được huệ tự tại để phá các ma, được trí tự tại,…
Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục
Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục
Ngày 21/08/2014 Lúc 06:21:25Tác giả: Thích Nguyên Xuân
Nữ sắc là gông cùm của thế gian, phàm phu đắm trước không thể tự thoát. Nữ sắc là họa lớn của thế gian, phàm phu khốn khổ đến chết mà không tránh khỏi.
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Ngày 14/08/2014 Lúc 13:51:05Tác giả: HT.Thích Trí Thủ
Thập thiện nghiệp đạo kinh giảng yếu của ngài Thái Hư Pháp sư, thấy tóm tắt dễ hiểu, lời lẽ giản dị mà ý nghĩa đầy đủ, lại rất hợp với căn cơ hiện tại. Hàng Phật tử tại gia hay xuất gia muốn lợi mình lợi người, muốn đem…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929