>> Pháp Bảo

Kinh Phạm Võng
Kinh Phạm Võng
Ngày 04/07/2014 Lúc 17:15:32Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Đức Phật bảo các Phật-Tử rằng: Có mười điều giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ-Tát mà không tụng điều giới nầy, thời người ấy không phải Bồ-Tát, không phải Phật-Tử. Chính ta cũng tụng như vậy. Tất cả Bồ-Tát đã học,…
Kinh Viên Giác Viên Đốn Đại Thừa
Kinh Viên Giác Viên Đốn Đại Thừa
Ngày 24/06/2014 Lúc 18:44:59Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Kinh Viên Giác là một bộ kinh thuộc đốn giáo Đại thừa, chỉ những người có đủ căn tánh Đại thừa, hay đã nhiều kiếp tu theo Viên Giác, thì mới lãnh thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ Tát trong Pháp hội.
Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi
Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi
Ngày 24/06/2014 Lúc 18:25:33Tác giả: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá cùng với đại chúng gồm sáu vạn hai ngàn vị, đều là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã hết, tận trừ mọi sự ràng buộc, đều được tự tại.
Kinh Bát Nê Hoàn
Kinh Bát Nê Hoàn
Ngày 10/06/2014 Lúc 22:53:31Tác giả: Thích Chánh Lạc
Nghe như vầy :Một thời Phật du hóa tại núi Diêu, thuộc thành Vương-xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ Vua A-xà-thế nước Ma-kiệt, cùng với nước Việt-kỳ không hòa thuận. Nhà vua tập họp quần thần…
Kinh Phật Bát Nê Hoàn
Kinh Phật Bát Nê Hoàn
Ngày 10/06/2014 Lúc 22:43:45Tác giả: Thích Chánh Lạc
Nghe như vầy: Một thời Phật ở trong núi Diêu sơn, nước Vương-xá cùng với một nghìn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo. Bấy giờ vua nước Ma-kiệt tên là A-xà-thế, không hài lòng với nước Việt-kỳ, muốn đem quân sang chinh phạt. Nhà vua triệu tập…
Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự
Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự
Ngày 10/06/2014 Lúc 22:33:28Tác giả: Thích Chánh Lạc
Nghe như vầy Một thời, Phật ở nước Xá-vệ. Trong nước, có người phụ nữ có con trai tên là Vô Diên do đó được gọi là Mẹ Vô Diên. Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo đến nhà bà Vô Diên, ngồi thọ trai trên điện.
Kinh Phật Tỳ Bà Thi
Kinh Phật Tỳ Bà Thi
Ngày 10/06/2014 Lúc 21:30:00Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bí-sô: Thời quá khứ có đại quốc vương tên Mãn-độ-ma. Vua có một Thái tử tên Tỳ-bà-thi. Sống lâu ngày trong thâm cung, Thái tử muốn đi dạo xem công viên, nên bảo Du-nga, người đánh xe:
Kinh Thất Phật
Kinh Thất Phật
Ngày 10/06/2014 Lúc 21:23:42Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, có chúng đại Bí-sô khi ôm bát ăn, đến đạo tràng Ca-lý-lê, cùng nhau ngồi suy nghĩ: “Trong thời quá khứ có đức Phật nào xuất hiện? Giòng…
Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Ngày 09/06/2014 Lúc 16:21:05Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết…
Kinh Bi Hoa
Kinh Bi Hoa
Ngày 05/06/2014 Lúc 18:08:58Tác giả: Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều người biết đến, nhưng lại ít ai có duyên may được đọc trọn bộ kinh. Sở sĩ như thế là vì kinh này được trích dẫn và nhắc đến trong rất nhiều kinh luận khác, nhưng nguyên bản…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929