>> Pháp Bảo

Kinh Pháp Ấn
Kinh Pháp Ấn
Ngày 20/10/2014 Lúc 22:32:02Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Pháp ấn: Chữ pháp ở đây có nghĩa là giáo pháp của Phật. Chữ ấn có nghĩa là khuôn dấu, tức là phương tiện chứng minh cho tính cách chân xác và chính thống của đạo Phật.
Kinh Bảy Loại Vợ
Kinh Bảy Loại Vợ
Ngày 18/10/2014 Lúc 23:51:25Tác giả: Thích Nhật Từ
Này Su-cha-ta, trong bảy loại người vợ mà Như Lai vừa nói, ba hạng đầu là loại vợ như sát nhân, như những người bất hảo, do đó con nên xa tránh. Những hạng vợ như vậy do sống không giới hạnh, ác khẩu và vô lễ, sau khi qua đời phải…
Kinh Phổ Môn
Kinh Phổ Môn
Ngày 18/10/2014 Lúc 22:25:51Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy liền được thoát khỏị.
Kinh Viên Giác
Kinh Viên Giác
Ngày 18/10/2014 Lúc 00:59:51Tác giả: HT Thích Duy Lực
Thiện nam tử! Hư không vốn chẳng hoa đốm, vì bệnh nhặm vọng chấp thành có. Do vọng chấp ấy, chẳng những không biết tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là…
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mật
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mật
Ngày 17/10/2014 Lúc 22:49:53Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Tu-Bồ-Đề ! Như-Lai thấy rõ-ràng và biết chắc-chắn: Nếu có người thọ-trì đọc-tụng hoặc giảng dạy kinh này, thì người này sẽ đặng công-đức vô-lượng vô biên không thể suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo quả Bồ-Đề…
Kinh Nhân Quả Ba Đời
Kinh Nhân Quả Ba Đời
Ngày 17/10/2014 Lúc 03:26:09Tác giả: Thích Thiền Tâm
Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.
Kinh Hiền Nhân
Kinh Hiền Nhân
Ngày 16/10/2014 Lúc 04:20:14Tác giả: Thích Hành Trụ
Có tám điều kiện để được an vui: Một là vâng thờ kính thuận các bậc sư trưởng; Hai là đem sự hiếu thuận dạy cho nhân dân; Ba là khiêm nhượng kẻ trên người dưới; Bốn là phải tập tánh nhân đức ôn hòa; Năm là đến cứu người…
Kinh 42 Chương
Kinh 42 Chương
Ngày 16/10/2014 Lúc 04:06:51Tác giả: Nguyên Giác
Đức Phật dạy: "Chúng sanh lấy mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. Những gì là mười? Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Thân có ba là sát, đạo, dâm. Miệng có bốn là nói hai lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói…
Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Ngày 15/10/2014 Lúc 22:53:24Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hải Ðảo Tự Thân
Kinh Hải Ðảo Tự Thân
Ngày 11/10/2014 Lúc 23:11:40Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi được nghe hồi Bụt đang ở trong khu vườn xoài có nhiều bóng mát bên bờ sông Bạt Ðà La ở nước Ma Kiệt Ðà. Hồi đó hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929