>> Pháp Bảo

Kinh Bốn Loại Thức Ăn
Kinh Bốn Loại Thức Ăn
Ngày 11/10/2014 Lúc 00:19:39Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ðây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Bụt còn đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc gần thành Xá Vệ. Hôm ấy, Bụt bảo các thầy khất sĩ: “Có bốn loại thức ăn giúp các loài sinh vật lớn lên và sống còn. Bốn loại…
Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi
Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi
Ngày 10/10/2014 Lúc 05:52:29Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Sự thực là một, nhưng cách diễn bày của tâm ý thì nhiều. Từ những góc độ tri giác khác nhau cho nên có những sự phân biệt lựa chọn khác nhau. Những gì mà con mắt nhận biết, nếu ta bị vướng mắc vào, sẽ làm nẩy sinh ra ý tưởng: cái…
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Ngày 08/10/2014 Lúc 23:30:41Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn.
Kinh Trung A Hàm
Kinh Trung A Hàm
Ngày 02/10/2014 Lúc 23:47:53Tác giả: Thích Tuệ Sỹ
Nếu có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc trong pháp Hiền thánh , thẳng tiến đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém…
Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Đại Bát Niết Bàn
Ngày 02/10/2014 Lúc 06:08:15Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Dịch Từ Hán Sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh - Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Xuất Bản 1990 - Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Ngày 25/09/2014 Lúc 23:34:10Tác giả: HT.Thích Trí Thủ
Kinh Bát đại nhân giác này, nguyên bản dịch chữ Hán của Tổ An Thế Cao là kinh nhật tụng của mọi Phật tử.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Ngày 19/09/2014 Lúc 23:29:50Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Nếu có thiện nam thiện nữ hiếu dưỡng cha mẹ làm việc nhơn từ thế gian. Người nầy lúc lâm chung gặp thiện tri thức vì họ mà nói rộng những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà cũng nói bốn mươi tám nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nghe…
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Ngày 19/09/2014 Lúc 00:00:33Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ
Ngày 13/09/2014 Lúc 03:37:39Tác giả: Thích Hằng Đạt
Bấy giờ, trong ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và tất cả hàng trời rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cho đến hàng phi nhân cùng các quốc vương tin đức…
Kinh Bát Cát Tường
Kinh Bát Cát Tường
Ngày 10/09/2014 Lúc 05:47:53Tác giả: Nguyên Thuận
Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiện Thanh Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tự Tại Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929