>> Pháp Bảo

Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 4
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 4
Ngày 04/04/2019 Lúc 18:48:11Tác giả: Sưu Tầm
Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: Trong địa ngục có những tội nhân, hàng ngày ngục tốt luôn bảo: Tội nhân các ngươi tự tạo nênnghiệp ác, nên tội tùy theo nghiệp tạo chắc chắn không mất. Các ngươi đã hành vô số loại nghiệp bất thiện…
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 3
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 3
Ngày 21/01/2019 Lúc 21:31:02Tác giả: Sưu Tầm
Nếu có thiện nam thiện nữ trong hằng hà sa số kiếp làm hạnh bố thí rộng rãi, ngày dùng trăm ngàn vị thứ ăn uống, quần áo tốt đẹp để bố thí cúng dường, cho các hữu tình nhiều như số vi trần của tất cả thế giới; lại có người…
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 2
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 2
Ngày 10/01/2019 Lúc 11:18:21Tác giả: Sưu Tầm
Người tu hạnh Bồ-tát nên biết như vậy: Nếu ở nơi chỗ Phật Thế Tôn làm những việc không đem lại lợi ích thì tội báo nặng. Làm việc có lợi ích thì thu được lượng phước lớn.
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 1
Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Quyển 1
Ngày 09/01/2019 Lúc 13:14:15Tác giả: Sưu Tầm
: Được làm thân người là điều khó, vì trong khoảng sát na là mất; hoàn thành được các thắng hạnh cũng là điều khó. Nếu không khởi suy nghĩ làm việc lợi ích trong kiếp người này thì đời sống uổng phí, vô vị.
Luận Như Thật Phản Chất Nạn Phẩm
Luận Như Thật Phản Chất Nạn Phẩm
Ngày 04/01/2019 Lúc 14:14:24Tác giả: Sưu Tầm
Trong thế gian, nếu thấy có quả tức là biết có nhân. Nếu thấy có ngôn thuyết tức biết có đạo lý.
Luận Phương Tiện Tâm
Luận Phương Tiện Tâm
Ngày 01/01/2019 Lúc 16:43:49Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)
LUẬN PHƯƠNG TIỆN TÂM Tác giả: Bồ-tát Long Thọ Hán dịch: Kiết Ca Dạ. Nếu giỏi hiểu luận này, Tức đạt các luận pháp, Nghĩa sâu xa như thế, Nay sẽ nói rộng ra.
Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
Ngày 08/03/2017 Lúc 20:40:13Tác giả: Thích Viên Giác
Quyển Đại Thừa Kinh Kim Cang Luận này xuất hiện lần đầu tiên tại Việt nam vào năm 1963. Sách ấn tống, không đề tên dịch giả và nhà xuất bản. Cho đến năm 1965 quyển "Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận" chính thức được Đại Đức Thích Viên…
Thiền Lâm Bảo Huấn
Thiền Lâm Bảo Huấn
Ngày 03/12/2015 Lúc 08:45:03Tác giả: HT. Thích Thanh Kiểm
Giáo pháp của Phật Đà được ghi chép trong Tam tạng là Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Ta thường gọi là Tam tạng Thánh giáo. Giáo điển của Phật giáo ngoài ba phần nói trên, còn có một phần được ghi chép những lời nói và việc làm…
Kim Cương Bát Nhã Luận
Kim Cương Bát Nhã Luận
Ngày 21/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Nguyên Huệ dịch
Nguyên Huệ Việt dịch
Tùy Tướng Luận
Tùy Tướng Luận
Ngày 17/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Thứ tự Kinh văn số 1641. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc luận tập bộ toàn, từ trang 158 đến 169.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929