Tháng 02
09
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Luận Đại Trí Độ - Tập III

>> Luận Đại Trí Độ - Tập II >> Luận Đại Trí Độ - Tập IV
Cỡ chữ:
Đăng ngày 09 - 02 - 2015 - Lúc 00 : 09 : 27 (GMT+7)
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP III
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Ấn hành 1997
Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh 1998

Mục Lục

Cuốn 41 
Giải thích Phẩm Ba Giả thứ 7 
Giải thích Phẩm Khuyến Học thứ 8 
Giải thích Phẩm Tập Tản thứ 9 
Cuốn 42 
Cuốn 43 

Giải thích Phẩm Hành Tướng thứ 10 
Cuốn 44 
Giải thích Phẩm Huyễn Học thứ 11 
Giải thích Phẩm Cú Nghĩa thứ 12 
Cuốn 45 
Giải thích Phẩm Ma Ha Tát thứ 13 
Giải thích Phẩm Đoạn Kiến thứ 14 
Giải thích Phẩm Phú lâu na thứ 15 
Cuốn 46 
Giải thích Phẩm Thừa Thừa thứ 16 
Giải thích Phẩm Trang Nghiêm thứ 17 
Giải thích Phẩm Đại Thừa thứ 18 
Cuốn 47 
Cuốn 48 

Giải thích Phẩm Bổn Niệm Xứ thứ 19 
Cuốn 49 
Giải thích Phẩm Phát Thú thứ 20 
Cuốn 50 
Giải thích Phẩm Xuất Đáo thứ 21 
Cuốn 51 
Giải thích Phẩm Thắng Xuất thứ 22 
Giải thích Phẩm Hàm Thụ thứ 23 
Cuốn 52 
Giải thích Phẩm Hội Tông thứ 24 
Giải thích Phẩm Mười Vô thứ 25 
Cuốn 53 
Giải thích Phẩm Vô Sanh Tam Quán thứ 26 
Cuốn 54 
Giải thích Phẩm Thiên Vương thứ 27 
Cuốn 55 
Giải thích Phẩm Như Huyễn thứ 28 
Giải thích Phẩm Tán Hoa thứ 29 
Cuốn 56 
Giải thích Phẩm Tam Thán thứ 30 
Giải thích Phẩm Diệt Tránh thứ 31 
Cuốn 57 
Giải thích Phẩm Đại Minh thứ 32 
Giải thích Phẩm Thuật Thành thứ 33 
Cuốn 58 
Giải thích Phẩm Khuyến Trì thứ 34 
Giải thích Phẩm Phạm Chí thứ 35 
Giải thích Phẩm Tôn Đạo thứ 36 
Cuốn 59 
Giải thích Phẩm Xá Lợi thứ 37 
Cuốn 60 
Giải thích Phẩm Mười Thiện thứ 38

Nguồn: http://thuvienhoasen.org/

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
6 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929