Tháng 02
10
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Luận Đại Trí Độ - Tập IV

>> Luận Đại Trí Độ - Tập III >> Luận Đại Trí Độ - Tập V
Cỡ chữ:
Đăng ngày 10 - 02 - 2015 - Lúc 03 : 00 : 00 (GMT+7)
Đây là tập 4 trong 5 tập của Luận Đại Trí Độ. Tập này có 20 cuốn, từ cuốn 61 đến cuốn 80, theo nguyên bản Hán văn. Trong 20 cuốn này gồm từ phẩm Tùy hỷ thứ 39 đến phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68, để làm sáng rõ các mặt công năng thù thắng của Bát nhã và các việc tin, hiểu, tu, chứng Bát nhã cũng như các việc tội phước chê bai hay khen ngợi đối với Bát nhã.

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP IV
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) 
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Ấn hành 1997
Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh 1998

Mục Lục

Cuốn 61 
Giải thích Phẩm Tùy hỷ thứ 39 
Cuốn 62 
Giải thích Phẩm Chiếu minh thứ 40
Giải thích Phẩm Tín hủy thứ 41
Cuốn 63 
Giải thích Phẩm Thán tịnh thứ 42 
Cuốn 64 
Giải thích Phẩm Vô tác thứ 43 
Cuốn 65 
Giải thích Phẩm Các Ba la mật thứ 44
Cuốn 66
Giải thích Phẩm Văn trì thứ 45
Cuốn 67 
Cuốn 68
Giải thích Phẩm Ma sự thứ 46
Giải thích phẩm hai bên không hòa hợp thứ 47
Cuốn 69
Giải thích Phẩm Phật Mẫu thứ 48 
Cuốn 70 
Giải thích Phẩm Vấn tướng thứ 49 
Cuốn 71 
Giải thích Phẩm thành biện thứ 50 
Giải thích Phẩm Thí dụ thứ 51 
Giải thích Phẩm Tri thức thứ 52 
Giải thích Phẩm Thú trí thứ 53 
Cuốn 72 
Giải thích Phẩm Đại như thứ 54 
Cuốn 73 
Giải thích Phẩm Chẳng thoái chuyển thứ 55 
Giải thích Phẩm Chuyển bánh xe bất ... thứ 56 
Cuốn 74 
Giải thích Phẩm thâm áo thứ 57 
Cuốn 75 
Giải thích Phẩm Mộng hành thứ 58 
Giải thích Phẩm Hà thiên thứ 59 
Cuốn 76 
Giải thích Phẩm Học không không thứ 60 
Giải thích Phẩm Mộng thệ thứ 61
Cuốn 77 
Giải thích Phẩm Ma sầu thứ 62 
Giải thích Phẩm Đẳng học thứ 63 
Cuốn 78 
Giải thích Phẩm Tịnh nguyện thứ 64 
Giải thích Phẩm Độ không thứ 65 
Cuốn 79 
Giải thích Phẩm Chúc lụy thứ 66 
Cuốn 80 
Giải thích Phẩm Vô tận thứ 67 
Giải thích phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68

Lời Nói Đầu 

Đây là tập 4 trong 5 tập của Luận Đại Trí Độ. Tập này có 20 cuốn, từ cuốn 61 đến cuốn 80, theo nguyên bản Hán văn. Trong 20 cuốn này gồm từ phẩm Tùy hỷ thứ 39 đến phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68, để làm sáng rõ các mặt công năng thù thắng của Bát nhã và các việc tin, hiểu, tu, chứng Bát nhã cũng như các việc tội phước chê bai hay khen ngợi đối với Bát nhã.

Giáo lý Bát nhã cốt để dìu dắt chúng ta đạt đến cái tri kiến chơn chánh đúng với thật tánh, thật tướng từ tin tưởng, học hỏi, tu hành, chứng qủa, nghĩa là đạt đến cái thấy không chấp thủ tướng, không rơi vào ba thứ điên đảo là tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo.

Tưởng điên đảo là nhận thức méo mó về sự vật, như đêm mờ thấy dây cho là rắn. nó cũng gọi là vọng tưởng (Sanna vipallasa).

Tâm điên đảo là lẫn lộn thiện ác nhân qủa, tham ái nhiễm đắm theo các tướng. Nó cũng gọi là vọng tâm (Citta vipallasa).

Kiến điên đảo là chấp thủ quan điểm theo nhị biên có, không, đoạn, thường; không đăﴠnó vào sự thẩm xét của tuệ giác hoàn hảo, là khả năng độc nhất để khám phá chân lý tối hậu. Nó cũng gọi là vọng kiến (Dithi vipallasa).

Tránh được ba điên đảo như vậy chính là Bát nhã ba la mật, như sẽ thấy trong các phẩm Tùy hỷ, phẩm Chiếu minh ...

 PL. 2544

Vạn Hạnh, ngày 09 tháng 11 năm 2000

Thích Thiện Siêu

Nguồn: http://thuvienhoasen.org/

ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
7 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929