Tháng 02
07
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Luận Đại Trí Độ - Tập I

>> Luận Đại Trí Độ - Tập II
Cỡ chữ:
Đăng ngày 07 - 02 - 2015 - Lúc 03 : 01 : 50 (GMT+7)
Có hai thể luận là Tôn Luận và Thích Luận. Lấy một ý nào trong Kinh nêu làm tôn chỉ rồi diễn dịch, hệ thống thành luận gọi là Tôn Luận, như luận Thập Nhị Môn, Trung luận, Du Già Sư Địa luận v.v… Còn viết luận giải thích Kinh như luận Đại Trí Độ gọi là Thích Luận.

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP I
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) 
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Ấn hành 1997

Quý vị hoan hỷ click vào link bên dưới để xem các phần còn lại :
 

MỤC LỤC
Tập 01 
Lời nói đầu 
Cuốn 1 
Duyên khởi luận 
Giải thích Phẩm Tựa Đầu ( gồm 46 Chương) 
Chương 1: Giải thích Như thị, Ngã văn, Nhất thời 
Chương 2: Tổng thuyết Như thị, Ngã văn 
Cuốn 2  
Chương 3: Giải thích Bà-già-bà 
Cuốn 3 
Chương 4: Giải thích Trú Vương-xá thành 
Chương 5: Giải thích Cọng Ma-ha Tỳ-kheo Tăng 
Chương 6: Giải thích Nghĩa ba chúng 
Cuốn 4  
Chương 7: Giải thích Bồ-tát 
Cuốn 5 
Chương 8: Giải thích Ma-ha Tát-đỏa 
Chương 9: Giải thích Bồ-tát Công-đức 
Cuốn 6  
Chương 10: Giải thích Mười dụ 
Cuốn 7 
Chương 11: Giải thích Phật thế giới nguyện 
Chương 12: Giải thích Tam muội 
Chương 13: Giải thích Phóng quang 
Cuốn 8  
Cuốn 9 
 
Chương 14: Giải thích Hiện Phổ thân 
Chương 15: Giải thích Mười Phương chư Bồ-tát đến 
Cuốn 10 
Cuốn 11 

Chương 16: Giải thích Xá lợi-phất nhân duyên 
Chương 17: Giải thích Đàn Ba-la-mật 
Chương 18: Giải thích Tán thán Đàn Ba-la-mật 
Chương 19: Giải thích Tướng của Đàn Ba-la-mật 
Chương 20: Giải thích Đàn Ba-la-mật pháp thí 
Cuốn 12  
Cuốn 13  

Chương 21: Giải thích Thi-la Ba-la-mật 
Chương 22: Giải thích Nghĩa của giới tướng 
Chương 23: Giải thích Tán thán nghĩa Thi-la Ba-la-mật 
Cuốn 14  
Giải thích Thi-la Ba-la-mật 
Chương 24: Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật 
Cuốn 15 
Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật pháp nhẫn 
Chương 25: Giải thích Tỳ-lê-gia Ba-la-mật 
Cuốn 16 
Giải thích Tinh tấn Ba-la-mật 
Cuốn 17 
Chương 26: Giải thích Thiền Ba-la-mật 
Cuốn 18  
Chương 27: Giải thích Bát-nhã Ba-la-mật 
Chương 28: Giải thích Tướng Bát-nhã 
Cuốn 19  
Chương 29: Giải thích Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
Cuốn 20  
Chương 30: Giải thích Ba tam muội, Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, Bốn vô sắc định 
Phụ lục 
Nội dung luận Đại Trí Độ 
Khái quát sự truyền dịch kinh Bát-nhã
Từ khóa: Luận
ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
3 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929