Tháng 02
12
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luận

Luận Đại Trí Độ (trọn bộ 5 tập)

Cỡ chữ:
Đăng ngày 12 - 02 - 2015 - Lúc 03 : 00 : 00 (GMT+7)
Trọn bộ 5 tập

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 
(Mahàprajnàparamitàsatra) 

Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ) 
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập
Dịch Hán ra Việt: Thích Thiện Siêu 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành 1997
Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1998 - 2001
 

---o0o---

TẬP 01
Lời nói đầu
Cuốn 1
Duyên khởi luận
Giải thích Phẩm Tựa Đầu ( gồm 46 Chương)
Chương 1: Giải thích Như thị, Ngã văn, Nhất thời
Chương 2: Tổng thuyết Như thị, Ngã văn
Cuốn 2 
Chương 3: Giải thích Bà-già-bà
Cuốn 3
Chương 4: Giải thích Trú Vương-xá thành
Chương 5: Giải thích Cọng Ma-ha Tỳ-kheo Tăng
Chương 6: Giải thích Nghĩa ba chúng 
Cuốn 4 
Chương 7: Giải thích Bồ-tát
Cuốn 5
Chương 8: Giải thích Ma-ha Tát-đỏa
Chương 9: Giải thích Bồ-tát Công-đức
Cuốn 6 
Chương 10: Giải thích Mười dụ
Cuốn 7 
Chương 11: Giải thích Phật thế giới nguyện
Chương 12: Giải thích Tam muội
Chương 13: Giải thích Phóng quang
Cuốn 8 
Cuốn 9 
Chương 14: Giải thích Hiện Phổ thân
Chương 15: Giải thích Mười Phương chư Bồ-tát đến
Cuốn 10
Cuốn 11
Chương 16: Giải thích Xá lợi-phất nhân duyên
Chương 17: Giải thích Đàn Ba-la-mật
Chương 18: Giải thích Tán thán Đàn Ba-la-mật
Chương 19: Giải thích Tướng của Đàn Ba-la-mật
Chương 20: Giải thích Đàn Ba-la-mật pháp thí
Cuốn 12 
Cuốn 13 
Chương 21: Giải thích Thi-la Ba-la-mật
Chương 22: Giải thích Nghĩa của giới tướng
Chương 23: Giải thích Tán thán nghĩa Thi-la Ba-la-mật
Cuốn 14 
Giải thích Thi-la Ba-la-mật
Chương 24: Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật
Cuốn 15 
Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật pháp nhẫn
Chương 25: Giải thích Tỳ-lê-gia Ba-la-mật
Cuốn 16 
Giải thích Tinh tấn Ba-la-mật 
Cuốn 17
Chương 26: Giải thích Thiền Ba-la-mật
Cuốn 18 
Chương 27: Giải thích Bát-nhã Ba-la-mật
Chương 28: Giải thích Tướng Bát-nhã
Cuốn 19 
Chương 29: Giải thích Ba mươi bảy phẩm trợ đạo
Cuốn 20 
Chương 30: Giải thích Ba tam muội, Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, Bốn vô sắc định 
Phụ lục
Nội dung luận Đại Trí Độ
Khái quát sự truyền dịch kinh Bát-nhã

TẬP 02 
Lời đầu quyển
Cuốn 21
Giải thích Phẩm Tựa (tiếp) 
Chương 31: Giải thích: 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứ 
Chương 32: Giải thích: 9 tưởng 
Chương 33: Giải thích: 8 niệm 
Cuốn 22
Cuốn 23
Chương 34: Giải thích: 10 tưởng 
Chương 35: Giải thích: 11 trí 
Cuốn 24
Chương 36: Giải thích: 10 lực 
Cuốn 25
Chương 37: Giải thích: 4 việc không sợ, 4 trí vô ngại 
Cuốn 26
Chương 38: Giải thích: 18 pháp không chung 
Cuốn 27
Chương 39: Giải thích: Đại từ bi, hãy tập hành Bát-nhã ba-la-mật 
Cuốn 28
Chương 40: Giải thích: 6 thần thông 
Cuốn 29
Chương 41: Giải thích: Tùy hỷ, hồi hướng 
Cuốn 30
Chương 42: Giải thích: thiện căn cúng dường 
Cuốn 31
Chương 43: Giải thích: 18 không 
Cuốn 32
Chương 44: Giải thích: Nghĩa 4 duyên 
Cuốn 33
Chương 45: Giải thích: Đến bờ kia 
Cuốn 34
Chương 46: Giải thích: Tín trì 
Cuốn 35
Giải thích Phẩm Dâng bát thứ 2 
Giải thích Phẩm Tập tương ưng thứ 3 
Cuốn 36
Cuốn 37
Cuốn 38
5. Giải thích Phẩm Vảng sanh thứ 4 
Cuốn 39 
Cuốn 40 
6. Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5 
7. Giải thích Phẩm Tướng lưỡi thứ 6 
8. Phụ lục 
9. Mục lục 
10. Tác phẩm của HT. Thích Thiện Siêu
 
TẬP 03
Cuốn 41
Giải thích Phẩm Ba Giả thứ 7
Giải thích Phẩm Khuyến Học thứ 8
Giải thích Phẩm Tập Tản thứ 9
Cuốn 42
Cuốn 43
Giải thích Phẩm Hành Tướng thứ 10
Cuốn 44
Giải thích Phẩm Huyễn Học thứ 11
Giải thích Phẩm Cú Nghĩa thứ 12
Cuốn 45 
Giải thích Phẩm Ma Ha Tát thứ 13
Giải thích Phẩm Đoạn Kiến thứ 14
Giải thích Phẩm Phú lâu na thứ 15
Cuốn 46
Giải thích Phẩm Thừa Thừa thứ 16
Giải thích Phẩm Trang Nghiêm thứ 17
Giải thích Phẩm Đại Thừa thứ 18
Cuốn 47
Cuốn 48
Giải thích Phẩm Bổn Niệm Xứ thứ 19 
Cuốn 49
Giải thích Phẩm Phát Thú thứ 20
Cuốn 50
Giải thích Phẩm Xuất Đáo thứ 21
Cuốn 51
Giải thích Phẩm Thắng Xuất thứ 22
Giải thích Phẩm Hàm Thụ thứ 23
Cuốn 52
Giải thích Phẩm Hội Tông thứ 24
Giải thích Phẩm Mười Vô thứ 25
Cuốn 53
Giải thích Phẩm Vô Sanh Tam Quán thứ 26
Cuốn 54
Giải thích Phẩm Thiên Vương thứ 27
Cuốn 55
Giải thích Phẩm Như Huyễn thứ 28
Giải thích Phẩm Tán Hoa thứ 29
Cuốn 56
Giải thích Phẩm Tam Thán thứ 30
Giải thích Phẩm Diệt Tránh thứ 31
Cuốn 57
Giải thích Phẩm Đại Minh thứ 32
Giải thích Phẩm Thuật Thành thứ 33
Cuốn 58
Giải thích Phẩm Khuyến Trì thứ 34
Giải thích Phẩm Phạm Chí thứ 35
Giải thích Phẩm Tôn Đạo thứ 36
Cuốn 59
Giải thích Phẩm Xá Lợi thứ 37
Cuốn 60
Giải thích Phẩm Mười Thiện thứ 38

TẬP 04
Lời nói đầu
Cuốn 61 
Giải thích Phẩm Tùy hỷ thứ 39 
Cuốn 62 
Giải thích Phẩm Chiếu minh thứ 40
Giải thích Phẩm Tín hủy thứ 41
Cuốn 63 
Giải thích Phẩm Thán tịnh thứ 42 
Cuốn 64 
Giải thích Phẩm Vô tác thứ 43 
Cuốn 65 
Giải thích Phẩm Các Ba la mật thứ 44
Cuốn 66
Giải thích Phẩm Văn trì thứ 45
Cuốn 67 
Cuốn 68
Giải thích Phẩm Ma sự thứ 46
Giải thích phẩm hai bên không hòa hợp thứ 47
Cuốn 69
Giải thích Phẩm Phật Mẫu thứ 48 
Cuốn 70 
Giải thích Phẩm Vấn tướng thứ 49 
Cuốn 71 
Giải thích Phẩm thành biện thứ 50 
Giải thích Phẩm Thí dụ thứ 51 
Giải thích Phẩm Tri thức thứ 52 
Giải thích Phẩm Thú trí thứ 53 
Cuốn 72 
Giải thích Phẩm Đại như thứ 54 
Cuốn 73 
Giải thích Phẩm Chẳng thoái chuyển thứ 55 
Giải thích Phẩm Chuyển bánh xe bất ... thứ 56 
Cuốn 74 
Giải thích Phẩm thâm áo thứ 57 
Cuốn 75 
Giải thích Phẩm Mộng hành thứ 58 
Giải thích Phẩm Hà thiên thứ 59 
Cuốn 76 
Giải thích Phẩm Học không không thứ 60 
Giải thích Phẩm Mộng thệ thứ 61
Cuốn 77 
Giải thích Phẩm Ma sầu thứ 62 
Giải thích Phẩm Đẳng học thứ 63 
Cuốn 78 
Giải thích Phẩm Tịnh nguyện thứ 64 
Giải thích Phẩm Độ không thứ 65 
Cuốn 79 
Giải thích Phẩm Chúc lụy thứ 66 
Cuốn 80 
Giải thích Phẩm Vô tận thứ 67 
Giải thích phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68 

TẬP 05
Lời nói đầu
Cuốn 81
Giải thích Phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68
Cuốn 82
Giải thích Phẩm Phương Tiện thứ 69
Cuốn 83
Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70
Cuốn 84
Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70
Cuốn 85
Giải thích Phẩm Đạo Thọ thứ 71
Giải thích Phẩm Bồ Tát hạnh thứ 72
Giải thích Phẩm Gieo trồng căn lành thứ 73
Cuốn 86
Giải thích Phẩm Biến Học thứ 74
Giải thích Phẩm Ba thứ lớp học thứ 75
Cuốn 87
Giải thích Phẩm Một niệm đủ muôn hạnh thứ 76
Cuốn 88
Giải thích Phẩm Sáu dụ thứ 77
Giải thích Phẩm Bốn Nhiếp thứ 78
Cuốn 89 
Giải thích Phẩm Khéo thông suốt thứ 79
Cuốn 90 
Giải thích Phẩm Thật tế thứ 80
Cuốn 91
Giải thích Phẩm Cụ túc thứ 81
Cuốn 92
Giải thích Phẩm Tịnh Phật quốc độ thứ 82
Cuốn 93
Giải thích Phẩm Chắc chắn thứ 83
Cuốn 94 
Giải thích Phẩm Bốn Đế thứ 84
Cuốn 95
Giải thích Phẩm Bảy Dụ thứ 85
Giải thích Phẩm Bình đẳng thứ 86
Cuốn 96
Giải thích Phẩm Như Hóa thứ 87
Giải thích Phẩm Tát đà ba luân thứ 88
Cuốn 97
Cuốn 98 
Cuốn 99
Giải thích Phẩm Đàm vô kiệt thứ 89
Cuốn 100
Giải thích Phẩm Chúc Lụy thứ 90


Ấn bản trên giấy:
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Đình Việt
Biên tập:Hoài Việt
Sửa bản in:Nguyên Anh
Trình bày bìa:Họa sĩ Bửu Hoàng
Ủng hộ kinh phí để in bộ luận này:Đạo hữu Thái Kim Lan (Đức quốc)
Nơi phát hành:Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
716 Nguyễn Kiệm, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM. VN
Ấn bản điện tử:
Trình bày:Vĩnh Thái - Linh Thoại
Đánh máy vi tính: Thiên Hương, Chân Hiền Tịnh, Diệu Xuyến, Cao Thân, Hoàng Ánh Tu Viện Quảng Đức, Australia

Nguồn: http://thuvienhoasen.org/

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
2 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929