>> Pháp Bảo

Kinh Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối
Kinh Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối
Ngày 08/01/2019 Lúc 11:23:02Tác giả: Sưu Tầm
Chư Phật ở ba đời, khắp mười phương, năm mắt chiếu soi thế gian, biết rất rõ Ba điều lớn (Thể, Tướng, Dụng), thấu rõ tướng của tội phước.
Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi
Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi
Ngày 02/01/2019 Lúc 14:03:17Tác giả: Sưu Tầm
"Này các Đại đức! Hãy chú tâm lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Hôm nay, Ta sẽ thuyết giảng về giới của chư Phật Bồ-tát ba đời, đã thành tựu những công đức lợi ích cho tất cả chúng sanh."
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)
Ngày 10/08/2015 Lúc 10:23:02Tác giả: Thích Tâm Hạnh
Những mẫu chuyện trong Bộ Luật này dạy cho chúng ta thấy được hành động và đời sống dù tốt hay xấu của từng vị Thầy trong các câu chuyện đều có quan hệ duyên khởi từ hiện tại dến quá khứ và tương lai giữa bản thân vị ấy với…
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Ngày 25/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới bản tân tu này cần được học hỏi và thực tập song song với giới bản cổ truyền. Điều này được ghi nhận nơi giới thứ một trăm mười của các giới Phát lộ (Ba-dật-đề): "Vị nữ khất sĩ nào sau một năm thọ giới lớn mà chưa…
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Ngày 23/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là con đường đào luyện người xuất gia. Thực tập theo Giới kinh, người xuất gia thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi để tiếp xử với mọi loài và đi tới trên con đường giải thoát.
Tứ Phần Luật
Tứ Phần Luật
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng - Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng
Bước Tới Thảnh Thơi
Bước Tới Thảnh Thơi
Ngày 08/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Ngày 05/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Nhật Từ
Thực tập luật nghi hằng ngày (cho người mới tu)
Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Ngày 04/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển
Ngày 03/04/2015 Lúc 03:00:34Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Luật học mang nhiều nội dung hàm súc, bắt buộc phải giữ nguyên phiên âm chứ không thể chuyển dịch. Ngoài ra, vì bối cảnh lịch sử, địa lí và văn hóa của Ấn Ðộ có nhiều điểm bất đồng đối với nước ta, do thế,về nhân danh, địa…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929