Tháng 10
02
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Luật

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự - Quyển 02

Cỡ chữ:
Tác giả: Thích Tâm Hạnh
Đăng ngày 02 - 10 - 2096 - Lúc 14 : 06 : 40 (GMT+7)
Trưởng giả, chắc chắn sẽ là nam, làm hưng thịnh rạng rỡ gia tộc, có đầy đủ diệu tướng của chư Thiên, xuất gia tu tập trong giáo pháp của Ta, diệt hết các hoặc, đắc quả A-la-hán.

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ
 Mula-Thiết Hữu Bộ 

Tỳ Nại Da Tạp Sự
Mula-Thiết Hữu Bộ Luật Ksudraka vastu  - (Cuộc đời đức Phật and other đệ tử)

Dịch Hán:  Tam Tạng Nghĩa Tịnh,  đời Dương
Việt dịch:  Tỳ khưu Tâm Hạnh

--- O0o ---

Quyển thứ hai

(Phần tiếp theo of nhiếp tụng thứ hai in biệt môn thứ nhất - nói về chuyện Trưởng giả Hỏa Sinh)

 

 Một thời, Phật out vườn Trúc Lâm, thành Vương Xá.

Trọng thành has a trưởng giả tên Thiện Hiền, nhiều tài sản hưởng thụ túc hát, much tín ngưỡng ngoại đạo Loa hình, kết hôn chưa bao lâu, vợ existing thai.Vào sáng sớm, Thế Tôn mặc y mang bát, vào thành vệ Xá, theo thứ lớp khất thực, lần lượt đến nhà Thiện Hiền. Trưởng giả thấy Thế Tôn đến nhà, liền supplied vợ ra gặp Thế Tôn, thưa thỉnh:

- Bạch đức Bạc-già-phạm, vợ con has Thái would sinh nam hay nữ?

Phật nói:

- Trưởng giả, chắc chắn will be nam, làm hưng thịnh rạng rỡ gia tộc, no đầy đủ diệu tướng of chư Thiên, xuất gia tu tập giáo pháp in the Ta, diệt hết the or, đắc quả A-la-hán.

Trưởng giả nghe xong, đêm thức ăn tinh khiết thơm ngon đặt đầy bát, dâng lên Thế Tôn. After chú nguyện Trưởng giả khỏe mạnh, Thế Tôn from nhà.

Cách does not xa, has ngoại đạo Loa hình vừa thấy Thế Tôn, liền suy nghĩ: "Ta only this nhà thường cúng dương thức ăn, also nay bị Sa-môn Kiều Ðáp Ma khuyến dụ Ta thử to gặp they hỏi lý. làm, be thọ ký gì ". After to nơi, ngoại đạo hỏi Trưởng Giàu:

- Sa-môn Kiều Ðáp Ma with each to đây not?

Ðáp:

- Có to.

- Hãy Kể lại cho ta nghe được không?

Ðáp:

- Thánh giả, vợ con has Thái, should hỏi vị ấy về việc sinh đẻ. Vị ấy báo trước là sinh con trai, làm rạng rỡ gia tộc, no đầy đủ diệu tướng of chư Thiên, xuất gia tu tập pháp luật in vị ấy, đoạn trừ hết or, đắc quả A-la-hán.

Vị ngoại đạo this tinh thông lịch số, liền quán sát tính toán âm dương thì đúng such as lời Phật nói, should suy nghĩ:. "If ta tùy thuận khen ngợi sự thật thì gia chủ as tôn kính ông ta Vậy ta be che dấu thật sự, nói khác đi ". After suy nghĩ, ngoại đạo liền chống tay vào mặt ra dáng suy nghĩ. Thấy vậy, Trưởng giả hỏi:

- Thánh giả, vì sao chống tay vào mặt?

Ðáp:

- Lời nói of Sa-môn nữa thật nữa hư.

Trưởng giả hỏi:

- Thật hư such as thế nào?

Ðáp:

- Sinh con trai is thật, làm rạng rỡ gia tộc thì incorrect. Nói rạng rỡ is different name of lửa, this is the con vô phước, vừa sinh xong đốt cháy gia tộc. Nói has đầy đủ diệu tướng of chư Thiên is nói dối. Này Trưởng giả! Có bao giờ thấy ai sinh in loài người mà no đầy đủ diệu tướng of chư Thiên not. Xuất gia tu tập giáo pháp in vị ấy also thật, vì after sinh bị nghèo cùng đói lạnh, thiếu ăn thiếu mặc, tự nhiên must gia entered in pháp of Sa-môn. Ðoạn trừ hết or, chứng quả A-la-hán, also dối trá vì Sa-môn Kiều Ðáp Ma are not diệt hết phiền não chứng quả A-la-hán, huống chi the đệ tử khác.

Trưởng giả Thiện Hiền nghe nói such be much buồn khổ, thưa:

- Thánh giả, con non làm thế nào đây?

Ngoại đạo nói:

- Này trưởng giả! Ta is người xuất gia, thọ trì giới cấm, does not tiện nói dối, hư thật thế nào sau this tự người sẽ rõ.

Nói xong, ngoại đạo từ giã.

Thiện Hiền suy nghĩ: "Hãy giết bỏ cái Thái in bụng kia đi". Thiện Hiền liền pass cho vợ uống thuốc phá Thái, but this người con mang thân cuối cùng, tuy bị thuốc độc but biến thành thuốc lành. Trưởng giả liền đạp vào bên hông trái, cái Thái be qua right; đạp hông bên phải, Thái Lan chuyển qua bên trái. Người mang thân cuối cùng of lậu chưa hết it will not be chết nữa chừng. Trải qua nhiều tháng, when phụ nữ kia bị bóp bụng đau đôn thì kêu lớn.

Người chung quanh nghe tiếng kêu, vội chạy to hỏi Trưởng giả:

- Tại sao vợ Ngãi kêu lớn such?

Trưởng giả đáp:

- Vợ tôi đau bụng sắp sinh.

Người chung quanh nghe vậy should bỏ về.Trưởng giả suy nghĩ: "Ta không thể phá cái Thái in bụng, vậy be Move người mẹ to nơi rừng vắng can người, giết đi". Trưởng giả supplied vợ cùng đi, thi hành độc kế giết chết, rồi lén mang trở về nhà, bảo with the thân thuộc and hàng xóm: "Vợ tôi gặp nạn Thịnh lình qua đời". Thân thuộc will buồn rầu thương tiếc, Đêm lụa năm màu bọc thi thể, đưa to rừng lạnh nơi hỏa thiêu. Ngoại đạo nghe vậy, rất vui mừng, vì quá phấn khởi be dựng cờ Phương, đi vào thành vua, khắp phố phường the đường xá, lớn tiếng rao lên:

- Này tất cả mọi người, hãy cùng nhau xét lại lời báo trước of Sa-môn Kiều Ðáp Ma. Vợ Trưởng giả Thiện Hiền sinh con trai, làm vẻ vang gia tộc, no đầy đủ diệu tướng of chư Thiên, xuất gia tu tập giáo pháp in the Ta, trừ hết the or, chứng quả A-la-hán. Nay, vợ trưởng giả have chết, bỏ thây ra rừng lạnh, such as cây đại thọ does not have gốc rễ cành lá hoa quả, việc this làm sao chấp nhận được?

Pháp nhĩ of Thế Tôn is in tất cả mọi lúc quán sát nghe thấy biết rõ tất cả we sinh, thường has tâm đại bi làm lợi ích tất cả, đứng đầu in việc cứu hộ, đại hùng lực can nói hai lời, y vào định tuệ hiển phát ba minh, tu tập trọn vẹn ba học, điều phục hoàn toàn ba nghiệp, beyond bốn bạo lưu, out yên nơi bốn thần túc, luôn luôn tu tập bốn nhiếp hạnh, xả trừ năm triển cái, viễn ly năm chi, exit năm đường, đầy đủ sáu căn, viên mãn sáu độ, bố thí khắp bằng bảy thánh tài, nở hoa bảy giác ngộ, xa lìa tám nạn, tu tập bát chánh đạo, vĩnh viễn đoạn trừ chín kết, thông suốt chín định, đầy đủ mười lực, tiếng khen khắp mười phương, much thù thắng in the tự tại, be pháp vô úy chiến thắng ma oán, nổi lên tiếng sấm lớn, Rồng lên tiếng sư tử, ngày đêm sáu thời always dùng mắt Phật quán sát thế gian: "Ai tăng thiện căn, ai reduce thiện căn, ai gặp khổ nạn, ai hướng to Neo ác, ai bị chìm in bùn dục, ai có thể hóa độ, làm phương tiện nào to cứu hộ they thoát ra, làm cho người does not have been tài thánh thánh tài, dùng thuốc trí tuệ An-thiện-na phá tan mạc mắt vô minh, làm cho người does not have been thiện căn trồng thiện căn, người has thiện căn làm cho phát triển, đưa nhân loại lên đường Trời, một ổn can bị trở ngại to thành Niết bàn ".

Như có bài tụng:

Giả sử đại hải triều,
co khi trễ kỳ hạn,
Phật for kẻ đáng độ,
Cứu ngay can bỏ qua,
Phật đối its hữu tình,
Luôn từ bi thương tưởng.
Nghĩ cứu khổ cho they
Như trâu mẹ stored nghé.

Ðang đi kinh hành, Thế Tôn mỉm cười, miệng phóng ra hào quang vi diệu năm sắc, chiếu xuống đất, rơi lên trời. Ánh sáng chiếu xuống địa ngục Vô gián and other ngục khác. Nơi đang bị nóng bức liền been mát mẻ, nơi chìm in nước lạnh thì be ấm áp.

Các loài hữu tình where will be một lạc, cùng suy nghĩ: "Ta cùng the nguoi have chết from your địa ngục sinh to đây hay sao" Khi Thế Tôn làm cho them hữu tình ấy phát lòng tin rồi, lại hiện tướng khác. Hữu tình thấy tướng khác, lại suy nghĩ: "They ta not 'chết out đây mà sinh to nơi khác, chắc chắn we nhờ vào sức uy đức of bậc Vô thượng Ðại thánh, làm cho thân tâm we is being hưởng thụ một lạc ". After they sinh tâm kính tín If you no longer khổ nữa, be thọ thân tốt đẹp in trời người, will be bậc pháp khí thấy chân lý đế.Ánh sáng hướng lên, Roi tận cõi trời Sắc cứu cánh. Trọng hào quang this diễn thuyết its pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, and thuyết hai bài kệ:

Người hãy cầu xuất ly,
sieng tu in Phật giáo,
Chiến thắng quân sinh tử,
Như voi xô nhà cỏ.
Ngay in pháp luật this,
Thường sống no phóng dat,
Tát cạn biển phiền não,
Chấm terminating cảnh giới khổ.

Bấy giờ, hào quang ấy chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, xoay quanh trở lại chỗ Phật. If Phật Thế Tôn thuyết giảng việc quá khứ thì hào quang đi vào lưng, if thuyết giảng việc vị lai thì hào quang đi vào ngực, if thuyết giảng về địa ngục thì hào quang đi vào bottom chân, if thuyết giảng về bàng sinh thì hào quang đi vào gót chân, if thuyết giảng về Ngã quỷ thì hào quang đi vào ngón chân, if thuyết giảng về loài người thì hào quang đi vào đầu gối, if thuyết giảng về việc lực luân vương thì hào quang đi vào bàn tay trái, if thuyết giảng về việc chuyển luân vương thì hào quang đi vào bàn tay phải, if thuyết giảng về việc trời thì hào quang đi vào Ron, if thuyết pháp Thanh văn thì hào quang đi vào miệng, if thuyết pháp Ðộc giác thì hào quang đi vào Centered lông mày, if thuyết về Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì hào quang đi vào đánh. Hào quang this xoay quanh đức Phật ba vòng rồi đi vào miệng Phật. Cụ Thọ A Nan Ðà chap tay cung kính bạch Phật:

- Thế Tôn! Ðức Như Lai Ứng cúng Chánh đẳng giác tự nhiên mỉm cười chẳng must not have nhân duyên.

Tôn giả nói kệ thỉnh Phật:

Miệng phóng hào quang the vi diệu,
Chiếu khắp đại thiên nhiều hình tướng,
Bao trùm its quốc độ mười phương,
Như mặt trời sáng khắp hư không,
Phật is nhân tốt cho them sinh,
Hay trừ kiêu mạn and buồn khổ,
Có duyên be từ kim khẩu Phật,
mỉm cười chắc giảng việc hy hữu,
Thế Tôn biết its việc tường tận
Xin Ngãi dạy cho người wish to nghe,
Như vua sư tử Rồng sấm lớn,
Nguyện Ngãi giải nghi cho them con,
Như Diệu sơn vương in biển lớn,
If nhân duyên can lay động,
Đặng Từ bi tự tại mỉm cười,
Xin Ngãi nói rõ nhân duyên ấy.

Thế Tôn Bảo A Nan Ðà:

- Dung vậy! Vậy Dũng! Này A Nan Ðà, chẳng must not nhân duyên mà đức Như Lai Ứng Cung Chánh Giác Đặng thị hiện mỉm cười. Ông hãy báo cho the Bí-sô, đức Như Lai sắp đi to nơi Thị Lâm, cụ thọ nào wish to follow hãy mặc y.

Tôn giả A Nan vâng lời dạy Phật, bảo its Bí-sô:

- Cụ thọ nào wish to follow Phật to nơi Thị Lâm, hãy mặc y.

Bấy giờ, the Bí-sô cùng to chỗ Phật. Khi ấy đức Ðại sư tự điều phục should sự điều phục vây quanh; tự tịch tịnh be tịch tịnh vây quanh, giải thoát be giải thoát vây quanh, một ổn be một quanh ổn vây, thiện thuận be thiện thuận vây quanh, A-la-hán be A-la-hán vây quanh, ly dục be ly dục vây quanh, đoan chính be đoan chính vây quanh, such as rừng chiên đàn be chiên đàn vây quanh, such as voi chúa be the voi vây quanh, such as the vua sư tử sư tử vây quanh, such as trâu chúa most trâu vây quanh , such as the vua Nhạn Nhạn vây quanh, such as Bà-la-môn có học trò vây quanh, such as thầy thuốc giỏi has bệnh nhân vây quanh, such as đại tướng quân has binh sĩ vây quanh, such as bậc thầy dẫn đường giỏi người lữ hành vây quanh, such as quốc vương lớn quần thần vây quanh, such as converting Luân vương ngàn người con vây quanh, such as mặt trăng sáng its sao vây quanh, such as vầng mặt trời ngàn ánh sáng vây quanh, such as Trì quốc thiên vương have they Càn Thất bà vây quanh, such as Tăng trưởng Thiên vương have they Cửu bàn trà vây quanh, such as Quảng mục thiên vương have they rồng vây quanh, như Đa văn thiên vương have they Dược xoa vây quanh, such as Tịnh diệu vương have they A tu la vây quanh, such as de Thích has chư thiên trời Ba mươi ba vây quanh, such as đại Phạm vương have they phạm vây quanh, such as biển lớn sâu in suốt yên lặng, such as đám mây lớn giang mù khắp nơi, such as voi chúa terminating cơn nói cuồng, điều phục its căn uy nghi tịch tịnh, trang nghiêm for ba mươi tướng, tám mươi vẻ đẹp trang sức tự thân, ánh sáng chiếu tròn an extent rực rỡ than ngàn mặt trời, bước đi ổn định chậm rai such as núi báu di chuyển, have mười lực, bốn vô úy đại bi, ba niệm trụ, vô biên phước trí will have tu tập, vô lượng công đức will viên mãn. Lại has Tôn giả A hơn Nhã Kiều Trần Như, Tôn giả Mã Thắng, Tôn giả Bà Sáp Ba, Tôn giả Ðại Danh, Tôn giả Vô-Diệt, Tôn giả Xá Lợi Tử, Tôn giả Ðại Mục Liên, Tôn giả Ca Nhiếp Ba , Tôn giả A Nan Ðà, Tôn giả Hiệt Ly Phạt de. Có vô number of vị đại Thanh văn and the Bí-sô cùng vô số ức trời người like thế, cung kính vây quanh Thế Tôn, you want to Thị Lâm.

Du hành theo Phật has mười tám lợi ích thù thắng:

1. Không sợ vua chúa.
2. Không sợ kẻ làm hại.
3. Không sợ nước.
4. Không sợ lửa.
5. Không sợ nước địch.
6. Không sợ sư tử hổ lang ác thú .
7. Không sợ bị đóng cửa.
8. Không sợ thuế bến đò.
9. Không sợ thiếu sự che chó.
10. Không sợ người.
11. Không sợ phi nhân.
12. Luôn luôn be thấy chư thiên.
13. duoc nghe tiếng chư thiên.
14. DUOC thấy ánh sáng lớn.
15. Nghe âm thanh thọ ký.
16. Cùng nhau lĩnh thọ diệu pháp.
17. Cùng hưởng thụ thực phẩm.
18. Thân not bệnh khổ.

Khi chư thiên cùng đại we theo đức Phật to Thị Lâm, has gió mát thổi out bốn mặt rừng. Bấy giờ, trong thành Vương xá have two đồng tử, one thuộc dòng Sát đế lợi, one thuộc dòng Bà-la-môn, đi du NGOẠN for nhau. Ðồng tử Sát đế lợi probably tín tâm, đồng tử Bà-la-môn do not have kính tín. Ðồng tử Bà-la-môn nói with the đồng tử Sát đế lợi:

- Bạn biết không, đức Như Lai thầy of your báo trước vợ trưởng giả Thiện Hiền sinh con trai, làm rạng rỡ gia tộc, no đầy đủ diệu tướng chư Thiên, xuất gia tu tập giáo pháp in the vị ấy, đoạn trừ the or chứng quả A-la-hán. Nay vợ ông ta have chết, bỏ thây in Thị Lâm, chẳng must lời nói of Thế Tôn incorrect hay sao?

Ðồng tử Sát đế lợi nói kệ:

Giả sử trăng sao will rơi rụng,
Ðất núi rừng cây bay lên not.
Sóng lớn nước biển khô cạn sạch,
Lời nói Thế Tôn can hư vọng.

Ðồng tử Bà-la-môn nói:

- If such, chung ta hãy cùng đi to nơi thiêu thây chết out Thị Lâm, xét nghiệm hư thật.

Ðáp:

- Ta cùng đi.

Khi đồng từ Sát đế lợi trông thấy Thế Tôn, should nói kệ:

Mau Ny uy nghi can đùa giỡn,
Trời người đại we will vân tập,
Ngãi would Rồng lên tiếng sư tư,
Chiến thắng lời kẻ khác, do not ngại,
Ðại sư đang to in Thị Lâm.
Gió mát thổi khắp nơi hoang dã,
Vô lượng we will chiêm ngưỡng sinh,
Mừng nhìn Ðiều Ngự hiện thần thông.

Vua Ảnh Thắng nghe sự việc này: "Thế Tôn dự báo vợ Trưởng giả Thiện Hiền sinh con trai, làm vẻ vang gia tộc, no đầy đủ diệu tướng of chư Thiên, xuất gia tu tập giáo pháp in the Phật, đoạn trừ the or chứng quả A-la-hán. Nay vợ ông ấy have chết, bỏ thây nơi Thị Lâm. Ðại sư Như Lai and other Thanh văn, đại we Recent xa cùng to nơi tống táng ".

Nhà vua lại suy nghĩ: "Không thể vô cơ mà Thế Tôn đi to Thị Lâm, chắc vì việc of vợ Thiện Hiền, nhân then điều phục those they have sinh duyên Ta be to which cùng xem việc this.". Nhà vua ra lệnh quân đội with the nghi vệ, cùng thái tử hậu phi in cung ... and other tùy tùng đồng from thành. Khi đồng tử Sát đế lợi thấy vua Ảnh Thắng, should nói kệ:

 Hãy xem quốc vương from thành,
Cùng for quân đội theo hộ vệ,
Tôi suy nghĩ that they đại này:
Chắc chắn be nhờ lợi ích tốt.

Khi thấy đức Thế Tôn, đại we liền mở đường Phía trước ra. Thế Tôn mỉm cười đi vào in đại them. Nhóm Loa hình will suy nghĩ: "Kiều Ðáp Ma mỉm cười đang đi vào of which, chả lẽ đứa nhỏ this is not chết?". Họ bảo trưởng giả:

- Day LA them sinh làm hết phước be thân mạng chưa chết.

Ðáp:

- Thánh giả, nay gặp tai this họa, must làm sao đây?

- Trưởng giả, ta is người xuất gia, stored gìn giới cấm, chỉ biết niệm thiện, sau this Người tự biết.

Khi ấy, trưởng giả supplied thây vợ lên giàn củi, châm lửa hỏa thiêu, ngọn lửa rực rỡ đốt cháy toàn thân but chung quanh fields bụng no bị thương tổn. Ngay in bụng người mẹ, liền nứt ra mọc up one hoa sen xanh. Trọng hoa sen have a đứa bé thân hình xinh đẹp, một nhiên ngồi yên trông thật đáng yêu. Ðại we thấy sự việc this much kinh ngạc thật chưa each have. Ngoại đạo will mất hết Nhuệ khí, dẹp hết ngã mạn. Đặng Ðại sư bảo Trưởng giả Thiện Hiền:

- Ông hãy bồng đứa bé in ra lửa.

Trưởng giả still nhìn sang mặt ngoại đạo. Họ bảo trưởng giả:

- Ngại vào in lửa, chắc chắn must chết.

Trưởng giả nghe vậy, chạy sợ, not dám vào bồng con. Thế Tôn bảo Thị Phước Ca:

- Ông hãy vào lửa bồng đứa trẻ ra.

Thị Phước Ca suy nghĩ: "Thế Tôn no sai ta làm việc phi xứ phi thời, ta hãy vào lửa bồng đứa trẻ". With tâm can sợ, Thị Phước Ca vào bồng đứa bé đang ở in ra lửa. Chư thiên nói kệ:

Phật dạy vị ấy vào in lửa,
Bồng đứa bé ra, do not sợ hãi,
Nhờ thần lực tự tại of Phật,
Làm cho lửa nóng thành ao mát.

Thế Tôn bảo Thị Phước Ca:

- Vừa rồi, ông vào lửa, thân may bị thương tổn, cháy phỏng can?

- Bạch Thế Tôn! Con sinh ra in vương cung, lớn lên in cung, per thoa thân thể bằng hương ngưu đầu chiên đàn, but not have cảm giác mát mẻ such as hôm nay.

Phật bảo Trưởng giả Thiện Hiền:

- Bây giờ, ông hãy bồng con về.

Khi ấy, Trưởng giả bị ác kiến ​​che mất tâm trí, should still does not tin, quay lại nhìn ngoại đạo. Bọn tà kiến ​​cùng nói:

- Này Trưởng giả, đứa bé this much ít phước, Bam Tánh hung bạo, lửa possible ăn tất cả without đốt it be, chứng Minh cho biết it is chính them sinh ác độc đầy tội khổ, thấy rõ trước mắt chẳng cần nói nhiều. If it mang về nhà tất bị tai họa, tánh mạng of Ngãi chắc chắn bị hại chết.

Người đời do not in thương yêu gì than thân mạng, Trưởng giả nghe has tai họa liền avoid xa ngay.Khi ấy, Thế Tôn bảo vua Ảnh Thắng:

- Ðại vương be nhận lấy đứa bé this.

Nhà vua vội vã supplied tay nhận lấy đứa bé, chăm chú nhìn khắp rồi thưa for Thế Tôn:

- Nên đặt tên đứa bé this là gì?

Phật bảo nhà vua:

- Dứa bé this sinh ra từ lửa, vậy đặt tên là Hỏa Sinh.

After that, đức Phật tuỳ theo căn cơ sở thích mọi người mà thuyết pháp. Trọng we have vô lượng vạn ức we are sinh hạnh thù thắng, or đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, or xuất gia đoạn trừ of or chứng quả A-la-hán, or đắc noãn đành nhẫn thiện căn, or phát tâm thanh văn bồ đề, or phát tâm bồ đề độc giác, or phát tâm vô thượng bồ đề, or quy y Tam bảo, thọ trì or giới cấm, no lòng tin sâu xa. Vua Ảnh Thắng giao đứa bé cho tám bà nhũ mẫu nuôi dưỡng ... nói rộng such as chỗ khác .Khi ấy, người cậu lớn of đồng tử Hoả Sinh trước đây Move tài vật mậu dịch out phương khác, nghe em gái mình có Thái Lan , should rất vui mừng, lại be nghe Thế Tôn dự báo would sinh con trai, làm rạng rỡ cho gia tộc ... vv ...  until  ... Chung quả. Ông ta liền bán hàng hóa of mình, thu thập the vật khác rồi trở về thành Vương xá, nghe em gái have chết be suy nghĩ: "Thế Tôn thọ Kỹ em ta sinh con trai to be chứng quả, lẽ nào là dối trá can thật? ". Ông ta tìm hỏi người lân cận:

- Em gái tôi mang Thái be Phật thọ ký, should vui mừng chưa lâu, nay nghe bị chết thật trái with the hy vọng trước đây, could not any lời Thế Tôn no thật?

Người lân cận nói:

- Dung vậy, lời nói of đức Phật đại sư can hư vọng, chỉ vì người chồng tin theo lời ngoại đạo, should giết cô ấy chết oan uổng. Dua con sinh ra has uy thần lớn, within lửa cháy but không sao cả, nay currently nuôi dưỡng in cung vua.

Người cậu nghe such, đi to gặp Trưởng giả Thiện Hiền, after chào hỏi, nói:

- Này trưởng giả, người làm việc phi lý.

Ðáp:

- Tôi have làm gì?

- Người nghe lời ác kiến ​​of kẻ ngoại đạo, em ta cò Thái, giết cho chết oan, đứa bé sinh ra be be uy thần lớn out Centered lửa cháy still does not bị hại, hiện nay đang nuôi dưỡng been in cung vua.Việc have such, thôi không cần nói nữa, if mang đứa bé về đây, ta would phân thứ. If nguoi do not such, ta would tập họp thân tộc làng xóm xua đuổi nguoi for số thẻ biểu quyết đồng ý mà Người không biết hết được, truyền rao tiếng xấu of the person khắp of Neo đường: em ta does not have failed bị Thiện Hiền giết chết oan uổng. Kẻ giết phụ nữ can not be nói chuyện với ai cả, bị pháp luật xử tội hành hình.

Trưởng giả nghe vậy, much đau khổ, suy nghĩ: "Theo lời vừa nói, chắc chắn ông ta can tha cho ta". Trưởng giả to gặp vua Ảnh Thắng and tau lên sự việc such ...  until  bị tội gia hình, cầu mong Ngãi ban ân cho đồng tử lại. Nhà vua nói:

- Ta không nhận đồng tử of the person, chính đức Phật Thế Tôn trực tiếp giao cho ta. If it nguoi cần thì hãy to hỏi đức Phật.

Trưởng giả liền to gặp đức Phật, lạy sát chân below, thưa:

- Bạch Thế Tôn! Con bị thân thuộc oán trách much đau khổ ...  nói rộng such as việc out trước  ... until bị tội gia hình, cầu Phật từ bi cho con xin đồng tử lại. Thế Tôn suy nghĩ: "If trưởng giả this is not got đứa bé, tất trào máu nóng mà chết". Thế Tôn bảo cụ thọ A Nan:

- Ông hãy đi cùng trưởng giả to gặp vua Ảnh Thắng, lời chuyển Ta chúc sức khỏe nhà vua, and nói xin đại vương trả đồng tử Hỏa Sinh lại cho Trưởng giả. If Trưởng giả missed đồng tử tất bị trào máu nóng mà chết.

Tôn giả A Nan Ðà dạy to gặp nhà vua trình bày lại hết lời Phật. Nhà vua nói:

- Tôn giả is bậc Trâm tin ngưỡng mộ, kề cận Thế Tôn, con would phụng hành lời Phật dạy.

After chúc sức khỏe nhà vua, Tôn giả A Nan Ðà từ giã ra về. Nhà vua bảo Trưởng giả:

- Ta vâng lệnh Phật nuôi dưỡng đứa bé this, much thương yêu it, should not giao ước then ta mới trả lại là cứ ba ngày must be mang lại gặp ta, be vậy thì mang đi tùy ý.

Trưởng giả đáp:

- Thần not dám trái lệnh.

Nhà vua ra lệnh cho mặc thượng y, trang sức đầy đủ với anh lạc, đặt lên voi lớn hộ tống em bé về nhà. Thông thường out thế gian, while cha còn sống, danh tiếng of con no rực rỡ, after cha qua đời, đồng tử Hoả Sinh tự quản lý gia nghiệp, much tín ngưỡng Tam bảo, ngay tại chỗ đất cha hại mẹ ngày trước , xây dựng chùa Tăng trang bị đầy đủ dụng cụ sinh hoạt, cúng Dương cho tứ phương Tăng, gọi is Nhu Phúc Lâm. Thế should be in kinh nói: "Phật out thành Vương xá, vườn Nhu Phúc Lâm" .Trước đây, Thiện Hiền trưởng giả per sai thương nhân đi buôn bán out phương khác. Họ nghe Trưởng giả have qua đời, đồng tử Hỏa Sinh thể thay cha quản Lyu gia nghiệp, has lòng kính tín rộng lớn for Tam bảo. Thương nhân are many bát ngưu đầu chiên đàn thượng diệu, liền mang one bát đựng đầy trân bảo, sai sứ to dâng cho Hỏa Sinh. After receive, Hỏa Sinh bố trí bát this trên phướn cao, thông báo khắp nơi:

- Người nào do not use thang, bậc cấp, or Sa-môn, Bà-la-môn has uy lực lớn thần thông tự tại get thì tôi tặng bát cho người ấy.

Bấy giờ, vào sáng sớm the ngoại đạo đi tắm rửa, thấy ngọn phướn cao be with nói trưởng giả:

- Day LA vật gì?

Trưởng giả liền trình bày hết sự việc. Ngoại đạo đáp:

- Trưởng giả xưa nay kính Thích ca tử, ong ta would lấy được không?

Ngoại đạo nói xong bỏ đi. Có nhiều vị Bí-sô kỳ túc vào thành khất thực, thấy phướn cao this, will hỏi trưởng giả:

- Day LA vật gì?

Ông ta nói rõ. Bí-sô nói:

- Lẽ nào ta vì bát mà khoe tài mình hay sao?

Như Phật dạy:

- Che dấu điều thiện phát lộ việc ác, is hạnh người xuất gia.

Nói xong, they bỏ đi. Cụ thọ Thập lực Ca Nhiếp Ba đi ngang qua that, also hỏi trưởng giả:

- Ðâáy is vật gì?

Ông ta nói also known. Tôn giả suy nghĩ:. "Ta sinh tử từ vô thỉ to nay, against phiền não oan gia existing nuôi dưỡng, ta will change vut bỏ no longer gì Nay ta be nhận lấy nhân duyên of trưởng giả have thỉnh mời, làm cho ông ta mãn nguyện Tôn giả liền supplied tay like vòi voi lớn to trên ngọn phướn lấy cái bát chiên đàn, mang về trú xứ.Bí-sô thấy hỏi.:

- Tôn giả been cái bát ngưu đầu chiên đàn thù thắng this ở đâu.

Tôn giả Kể lại sự việc trên cho the Bí-sô nghe.Các Bí-sô nói:

- Chẳng lẽ Tôn giả vì cái bát gỗ this mà hiện thần thông?

Ðáp:

- Dung hay sai, tôi also have làm rồi, nay biết làm sao?

Các Bí-count sự việc bạch Phật. Phật dạy:

- Bí-sô was not hiện thần lực trước người thế tục. Ai vi phạm bị tội beyond pháp. But bát has bốn loại is làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Lại has bốn loại bát is using thâu thạch, đồng đỏ, đồng trắng, các loại gỗ. Bốn loại bát trước, if trước does not have it will not received; if exists sẵn luôn thì phải vụt bỏ. Bốn loại bát sau, if trước does not have it will not received; if exists ship thì tùy lúc nhận used as tô đựng thuốc. Need to know, bát xử dụng hợp pháp have two is loại bằng sắt and bằng đất.

Về sau, nơi đồng tử Hỏa Sinh xuất hiện đầy đủ diệu tướng of thiên nhân. Từ thành Chiêm Ba to thành Vương xá, out Centered has trạm thu thuế. Người thuế quan qua đời sinh vào loài Dược xoa, ban đêm báo mộng với con mình:

- After cha qua đời sinh vào loài Dược xoa.

Ngay tại chỗ thu thuế, lập miếu thờ cho cha thần Dược xoa, trước cửa treo one chuông rung. When the following người nào mang vật đi ngang qua, which is Nộp thuế, chuông rung liền vang lên, thì gọi they trở lại, lấy thuế rồi cho đi. Vào ngày nọ, người con nói with the thân tộc về giấc mộng of mình, rồi cùng nhau xem xét chỗ cần thiết, một trí miếu thần, treo Chuông reo bên ngoài. Tại thành Chiêm ba có vợ người Bà-la-môn. Bà ta suy nghĩ: "Bà-la-môn this nhờ vào sự hoạt động, have the following tài vật thu thập được, ta thường lấy xử dụng, nay lại ăn no ngồi rồi no làm gì Mưu sinh cả, việc thật this should not ". Nghĩ vậy, bà ta vào chợ mua sợi kiếp bối về làm thành sợi mịn, mang to thợ dệt bảo they dệt thật đẹp, be hai tấm vải giá trị ngàn đồng tiền vàng, rồi nói with the chồng:

- Xấp vải this giá trị ngàn đồng tiền, chàng hãy mang ra chợ bán lấy tiền. Nếu có người mua thì tốt, bằng can ai hỏi, should rao lên: - Trên chợ can người; to go to chỗ khác.

Người chồng mang xấp vải bán, rao giá ngàn tiền vàng but no ai trả giá to ấy, should rao lên chợ that does not have người. After that, ong ta cuộn xấp vải ấy set in Càn Long tre, rồi cùng đoàn buôn đi to thành Vương xá. Họ đi dần to nơi miếu thờ thần Dược xoa. Dỗi mọi người đóng thuế xong, người ấy vừa wish to lên đường thì chuông lại reo vang lên. Thuế quan nghe tiếng chuông, bảo nhau:

- Chuông have kêu lên, chắc còn vật chưa Nộp thuế, hãy kiểm soát lại chớ cho thất thoát.

Họ stored đoàn buôn lại kiểm soát and toán but do not have vật nào chưa đóng thuế cả, should cho đoàn buôn lên đường. Chuông kêu vang nữa. Họ lại kiểm soát: điện to lần thứ ba. Ðoàn buôn lấy làm lạ and sinh bất mãn tức giận, báo with the thuế quan:

- Các người wish to chèn ép ta be bày chuyện held.

Khi ấy, thuế quan phân đoàn buôn làm hai nhóm. Họ giải quyết cho group does not have người Bà-la-môn been lên đường thì chuông kêu no. Khi nhóm còn lại lên đường thì chuông lại kêu. Họ lại phân làm hai nhóm such as previous to cho đi and hold. After that, đoàn thương nhân đi hết, chỉ còn lại người Bà-la-môn. Bị thuế quan held not permitted lên đường, Bà-la-môn nói:

- Hãy xét kỹ bên người tôi has vật gì thì cứ lấy. After xét kỹ does not have vật gì, should be ông ta đi. Chuông lại kêu, ong ta bị hold nữa. Họ bảo Bà-la-môn:

- Dù ông has tài vật, we also can not get nữa, hãy nói thật đi, đừng dối for thần linh. Ta wish to Neu cho biết thần minh la Thánh.

Bà la môn nói:

- If người can dối trá, ta sẽ nói thật.

Ông ta lấy in Càn Long ra hai tấm vải. Thấy vậy, thuế quan much kinh ngạc, khen việc lạ:

- Lành change thần Minh báo việc can sai. Thuế quan lấy ra an tấm khoác lên cho thần. Bà-la-môn nói:

- Các Ngãi have nói rõ is not getting thuế, nay xem hình như you want to get hết of tôi.

Ðáp:

- Dũng sợ, ta can not get vật, chỉ wish biểu dương lời nói of đại thần can hư vọng, should tạm thời Move to one tấm báo ân thần rồi will return to người mang đi.

After nhận lại xấp vải, Bà-la-môn cuộn to vào cán dài rồi lên đường, đến thành Vương xá, đi vào chợ, trương xấp vải lên đòi giá ngàn đồng tiền vàng, but cuối cùng do not have to ai trả đúng giá, should out Centered chợ rao lên:

- Ngày does not have chợ.

Khi đồng tử Hỏa Sinh from vương cung, còi voi vào phố chợ, you want to đi về nhà, nghe tiếng rao be hỏi:

- Người ấy vì sao mà rao lên does not have chợ, hãy gọi ông ta lại cho ta hỏi.

Bà-la-môn đến, Hỏa Sinh Hội:

- Tại sao người nói in thành does not have chợ.

Ðáp:

- Tôi CO hai tấm vải, trị giá to ngàn tiền vàng, but not có ai trả giá.

- Hãy mang lại đây cho ta xem thử.

Ông ta mang to trình ra. Hỏa Sinh Bảo:

- Một tấm còn mới, tấm one was mặc rồi, ta trả giá tấm have mặc hai trăm năm mươi tiền vàng, tấm chưa mặc năm trăm tiền.

Người Bà la môn nói:

- Ý gì mà nói vậy, cả hai tấm are unused.

Hỏa Sinh Nội:

- Hãy cho người xem to nghiệm rõ hư thật, lấy tấm unused mở ra tung lên no trung it will trụ lại như cái lồng rơi xuống từ từ, còn cái used thì rơi ngay xuống đất.

Người chủ thấy vậy cho be việc ít có, nói:

- Trưởng giả, Ngãi has trí tuệ lớn thần siêu quần.

Hỏa Sinh lại bảo:

- Tấm unused for trên gai, mũi nhọn xuyên qua does not be. Tấm used rồi tất bị mũi gai châm vào.

Sự thật đúng such as lời nói. Người Bà la môn lại cho be hy hữu, nói:

- Trưởng giả thông minh trí thức, thật chưa per có, theo giá was returned, Ngải hãy lấy xấp vải Move về.

Hỏa Sinh Nội:

- Ngại is người khách buôn, xin trả hết cho no Discount làm gì.

Nhận đủ cả ngàn đồng tiền, Bà-la-môn vui mừng ra đi.

Khi ấy trưởng giả supplied xấp vải have xử dụng cho gia nhân mặc, and use xấp chưa mặc áo tắm is.

Một hôm, vua Ảnh Thắng cùng its đại thần lên lầu cao. Y phục vừa giặt xong of Hỏa Sinh phơi out góc lầu bị gió thổi bay to trước mặt vua. Vua nói:

- Y phục this of chư Thiên dùng, ở đâu bay lại đây?

Ðại thần Tàu:

- Thần per nghe, ngày xưa has vị vua tên Mạn đà la, trời mưa vàng vật báu in bảy ngày. Nay, may y rơi xuống cho vua, chắc no lâu vàng would to.

Nhà vua nói:

- Ta nghe trưởng giả Hỏa Sinh be Phật thọ ký has đầy đủ diệu tướng of trời người. Y trời tốt đẹp this from trên no trung rơi xuống. Chờ trưởng giả đến, ta would tặng.

Khi Hỏa Sinh đến, vua bảo:

- Thế Tôn thọ ký khanh has tướng tốt of trời người. Y trời this is not from trung bay xuống, khanh hãy lấy mặc.

After supplied tay nhận lấy y of vua, Hỏa Sinh xem kỹ, biết is vật of mình, should mỉm cười, tau:

- Ðại vương, ngai have tiếp xúc for this vật chưa?

Ðáp:

- Rồi.

- Ngại have cầm y phục bẩn please rửa tay. Ngày does not y phục of trời, mà is khăn tắm of hạ thần.

Vua hỏi:

- Làm sao biết được?

Ðáp:

- Ngoài ra còn one tấm nữa cho gia nhân mặc like cái này, Ngải you can be nghiệm.

Nhà vua thấy vậy much làm kỳ lạ, bảo with the đồng tử:

- Hiện nay, diệu tướng of the trời xuất hiện nơi khanh hay chưa?

Ðáp:

- Ðã xuất hiện.

- Như vậy, tại sao không mời ta đến nhà khanh?

Ðáp:

- If đại vương cho phép, hôm nay thần xin thỉnh Ngãi.

Vua nói:

- Khanh hãy về nhà chuẩn bị thức ăn uống.

- Ðại vương, if you tướng người đẹp của trời xuất hiện thì they tự nhiên not 'làm lũng lao nhọc lòng, ngay bây giờ xin cung thỉnh Ngãi to dự tiệc tại nhà.

Den cổng nhà of trưởng giả, vừa thấy người tớ gái, nhà vua liền nhìn xuống đất. Trưởng giả thưa:

- Vì sao Ngải nhìn xuống đất?

Vua đáp:

- Ta avoid vợ khanh.

Ðáp:

- Dở is người giúp việc out of and not vợ of thần.

Vua nói:

- Thật hiếm has!

Then lại thấy phụ nữ trong nhà, vua also nhìn xuống. Trưởng giả lại hỏi, vua đáp such as trước.

- Đừng also người phục vụ, not a vợ thần.

Nhà vua nghe nói lấy làm kỳ dị. Khi vào cửa trong, thấy nền đất lưu ly in such as suốt ao nước trong, ngay trên cửa has bố trí cá máy, bóng hiện in đất, vua cho be ao nước, should tháo giầy ra.

Hỏa Sinh Thừa:

- Vì sao đại vương tháo giầy?

Vua đáp:

- Sắp đi qua nước, should sợ ướt giầy.

Hỏa Sinh Thừa:

- Day LA mặt đất lưu ly, does not nước.

Vua hỏi:

- Vì sao cá bơi lội has?

Ðáp:

- Không phải cá thật, chỉ is bóng cá máy.

Vua can thiếc, liền tháo chiếc nhẫn Ném xuống đất. Nhẫn chạm đất vang tiếng kêu and lăn sang bên an. Nhà vua lại trầm trổ mãi and lên tòa sư tử. Khi ấy, users in nhà will ra bái Tuy vua. Chưa Kip đứng lên thì users are nữ chảy nước mắt. Vua hỏi Hỏa Sinh:

- Vì sao users in nhà thấy ta thì rơi nước mắt?

Ðáp:

- Không phải they khóc! Vì y phục of vua be xông ướp bằng khói hương chiên đàn trầm thủy, mùi khói this làm hại con nguoi them làm cho chảy nước mắt.

Khi ấy, vua Ảnh Thắng hưởng thụ diệu lạc thù thắng khó tưởng is such as cõi trời, should thích thú no chán, chẳng chịu về cung, bỏ phế tất cả việc triều chính. Các đại thần tau for thái tử Vị Sinh Oan:

- Ðại vương nước ta vào nhà trưởng giả Hỏa Sinh, tham Đắm dục lạc không chịu về triều. Cầu xin thái tử to which thỉnh đại vương trở về.

Vị Sinh Oan to gặp nhà vua Tàu:

- Ðại vương, vì sao Ngãi is here is not nhìn lại cơ đồ?

Nhà vua bảo thái tử:

- Chẳng lẽ khanh unable đảm đương việc nước be in one ngày hay sao?

Thái tử Tàu:

- Ðại vương nói only one ngày hay sao! Ngại xuất cung to have nay bảy ngày.

Nghe nói vậy, vua nhìn vào mặt Hoả Sinh, nói:

- Thật have bảy ngày à!

Ðáp:

- Tàu đại vương, đùng vậy.

Vua nói:

- Như vậy, làm sao phân biệt been ngày đêm?

Hỏa Sinh Tàu:

- Ðại vương, nhờ thấy hoa nở and khép, ngọc báu sáng and is sáng, chim hót hay has should not know which is ngày hay đêm.

Vua nói:

- But still ta chưa biết.

Ðáp:

- Có loại hoa nở đêm ngày khép, loại đêm khép ngày nở. Có loại ngọc đêm tối ngày sáng, loại đêm sáng ngày tối. Có loại chim hót về đêm, loại hót về ban ngày.

Nhà vua nghe nói much lấy làm kỳ dị, nói with the đồng tử:

- Lời of Ðại sư Thế Tôn thật no hư dối, đúng such as the following điều Ngãi báo trước, nay khanh will have hưởng thụ cả.

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ
Ty Nai DA Tập Sự.

Nguồn: http://media.anphat.org/

 

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
0 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929