>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 18
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 18
Ngày 18/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ kheo dùng chưởng đao đe dọa Tỉ kheo khác thì phạm Ba dạ đề.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 17
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 17
Ngày 17/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ kheo ăn phi thời, phạm Ba dạ đề. Nếu Tỉ kheo để quá giờ ăn mới ăn, phạm Ba dạ đề.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 16
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 16
Ngày 16/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỷ kheo lấy vật người ta không cho bỏ vào miệng, trừ nước và tăm xỉa răng, thì phạm Ba dạ đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 15
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 15
Ngày 16/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỷ kheo đem nước có trùng tưới lên cỏ lên bùn hoặc sai người khác tưới, thì phạm Ba dạ đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 14
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 14
Ngày 15/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- "Nếu Tỷ Kheo biết Tỷ Kheo khác phạm thô tội mà đem nói với người chưa thọ giới cụ túc - trừ Tăng yết ma cho phép - thì phạm Ba dạ đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 13
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 13
Ngày 15/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- "Nếu Tỉ-kheo tự xưng mình đã được pháp hơn người, rằng: "Tôi biết như vậy, thấy như vậy", dù đó là nói thật, cũng phạm tội Ba-dạ-đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 12
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 12
Ngày 14/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
- Tám cách nói của hiền thánh: Thấy nói là thấy, nghe nói là nghe, dối nói là dối, biết nói là biết, không thấy nói là không thấy, không nghe nói là không nghe, không dối nói là không dối, không biết nói là không biết. Đó gọi là 8 cách nói…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 11
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 11
Ngày 14/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỉ-kheo biết vật đó thí chủ định cúng dường cho Tăng mà tự xoay về cho mình, thì phạm Ni-Tát-kì Ba-dạ-đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 10
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 10
Ngày 13/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỉ-kheo có bát thừa được chứa trong mười ngày, nhưng để quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kì Ba-dạ-đề ".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 09
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 09
Ngày 13/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- "Nếu Tỉ-kheo sai Tỉ-kheo-ni không phải bà con giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc ủi, thì phạm Ni-tát-kỳ Ba dạ đề".
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929