>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 08
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 08
Ngày 11/03/2015 Lúc 23:30:19Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỳkheo nhận y của Tỳkheo ni không phải bà con - trừ trường hợp trao đổi - thì phạm Ni Tát Kì Ba Dạ Đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 07
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 07
Ngày 11/03/2015 Lúc 22:32:51Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
- Tăng hòa hợp: Không biệt chúng. Các Tỉ-kheo tuy có tranh cãi, nhưng vẫn nói chuyện với nhau, lại cùng ở trong một ranh giới, trong một chúng, một trú xứ, cùng Bố tát, tự tứ, đó gọi là Tăng hòa hợp.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 06
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 06
Ngày 11/03/2015 Lúc 05:45:23Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Nếu việc ấy không có căn cứ mà chỉ vì sân hận nên nói như thế, thì phạm tội Tăng già bà thi sa.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 05
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 05
Ngày 08/03/2015 Lúc 04:29:04Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Đức Thế Tôn vì năm việc lợi ích, nên cứ năm hôm đi tuần tra tăng phòng một lần.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 04
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 04
Ngày 05/03/2015 Lúc 23:54:41Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Phật khiển trách: "Này kẻ ngu si! Ông không từng nghe ta dùng nhiều phương tiện ca ngợi những người sống phạm hạnh có thân từ ái, miệng từ ái và ý từ ái, cúng dường cung cấp những thứ cần thiết cho họ là gì? Nay vì sao ông tự tay sát…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 03
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 03
Ngày 04/03/2015 Lúc 00:11:21Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
"Nếu Tỉ-kheo ở trong xóm làng hoặc nơi vắng vẻ mà lấy vật người ta không cho, bị vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc tẫn xuất, nói: "Ôi nam tử! Ngươi là kẻ trộm chăng? là kẻ ngu si chăng?" Tỉ-kheo ăn trộm như vậy thì phạm tội Ba la…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 02
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 02
Ngày 28/02/2015 Lúc 22:00:03Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Bấy giờ có thầy Tỳ kheo đi qua nghĩa địa, thấy người phụ nữ ấy đang nằm lõa thể trên đất, vì thầy tư duy không chân chánh, nên phát sanh dục tưởng, bèn bảo người phụ nữ kia, cùng làm việc ấy (hành lạc). Cô ta liền đáp: "Thân hình…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 01
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 01
Ngày 27/02/2015 Lúc 05:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Ðức Thế Tôn Chánh Ðẳng Chánh Giác từ lúc phát tâm tu tập cho đến nay đã thành tựu, vì muốn độ người nên an trú tại thành Xá vệ. Chư Thiên, nhân loại cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, danh vang khắp mười phương, xem ngài như…
Du Già Bồ Tát Giới Bổn
Du Già Bồ Tát Giới Bổn
Ngày 12/11/2014 Lúc 03:15:16Tác giả: Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch
Các vị Bồ tát! sau khi đã thọ lãnh giới pháp thanh tịnh của Bồ tát, phải nên tự mình thường thường chuyên tâm cẩn thận suy ngẫm: "Đây là chỗ Bồ tát nên làm, đây là chỗ Bồ tát không nên làm". Suy ngẫm như vậy rồi, vì muốn thành…
Quy Sơn Cảnh Sách
Quy Sơn Cảnh Sách
Ngày 02/11/2014 Lúc 03:15:46Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Vì nghiệp duyên còn đó nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao khỏi được hệ lụy? Tập hợp do di thể của cha mẹ, nương vào các điều kiện khác mà hình thành, thân thể này tuy được bốn yếu tố là đất, nước, không khí…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929