>> Pháp Bảo

Chỉ Quán Môn Luận Tụng
Chỉ Quán Môn Luận Tụng
Ngày 28/02/2015 Lúc 03:30:12Tác giả: Thích Như Điển
Đại chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luân Tập bộ toàn. Ngài Bồ Tát Thế Thân tạo bằng chữ Phạn, đời Đường Ngài Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán
Nghi thức Cầu siêu
Nghi thức Cầu siêu
Ngày 27/02/2015 Lúc 22:04:12Tác giả: Thích Tâm Trí
Phổ nguyện: tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh Pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn. Thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, trí đức viên dung, nhất thừa liễu ngộ.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 01
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 01
Ngày 27/02/2015 Lúc 05:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Ðức Thế Tôn Chánh Ðẳng Chánh Giác từ lúc phát tâm tu tập cho đến nay đã thành tựu, vì muốn độ người nên an trú tại thành Xá vệ. Chư Thiên, nhân loại cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, danh vang khắp mười phương, xem ngài như…
Luận về Tam Di Để Bộ
Luận về Tam Di Để Bộ
Ngày 26/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập bộ toàn. Từ trang 462 đến trang 473.
Nhân Minh Chánh Lý Luận
Nhân Minh Chánh Lý Luận
Ngày 19/02/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Gốc vốn nhiều lời nói thành lập Bên trong tùy theo tự ý vui Vì vậy thành lập nói tên tông Chẳng kia sai đúng nơi ý nghĩa
Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối
Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối
Ngày 18/02/2015 Lúc 00:11:52Tác giả: Tỳ Kheo Thích Phước Đại biên soạn
Các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.
Luận Duyên Sinh
Luận Duyên Sinh
Ngày 17/02/2015 Lúc 03:00:55Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển 32 thuộc Luận Tập bộ toàn. Hán văn từ trang 482 đến trang 486 Thánh giả Uất Lăng Già (Ullanga) tạo.
Nghi Thức Công Phu Khuya
Nghi Thức Công Phu Khuya
Ngày 16/02/2015 Lúc 00:12:06Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân
Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa Luận
Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa Luận
Ngày 15/02/2015 Lúc 03:00:46Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 507 đến trang 508. Thánh Từ Thị Bồ Tát tạo ra luận nầy.
Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Ngày 13/02/2015 Lúc 03:00:52Tác giả: Thích Như Điển
- Thứ tự Kinh Văn số 1669 - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn, từ trang 668 đến trang 693. - Mã Minh Bồ Tát tạo.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929