>> Pháp Bảo

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 13
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 13
Ngày 15/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- "Nếu Tỉ-kheo tự xưng mình đã được pháp hơn người, rằng: "Tôi biết như vậy, thấy như vậy", dù đó là nói thật, cũng phạm tội Ba-dạ-đề".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 12
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 12
Ngày 14/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
- Tám cách nói của hiền thánh: Thấy nói là thấy, nghe nói là nghe, dối nói là dối, biết nói là biết, không thấy nói là không thấy, không nghe nói là không nghe, không dối nói là không dối, không biết nói là không biết. Đó gọi là 8 cách nói…
Nhập Đại Thừa Luận
Nhập Đại Thừa Luận
Ngày 14/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Nếu có kẻ nghi nên nghe Pháp, nghe rồi giải thích, liền được khai ngộ. Được khai ngộ rồi, liền sanh tín tâm. Sanh tín tâm rồi, liền sanh hỷ lạc. Sanh hỷ lạc rồi, như thế tuần tự, hay nghe suy nghĩ cho đến đầy đủ được nhứt thiết…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 11
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 11
Ngày 14/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỉ-kheo biết vật đó thí chủ định cúng dường cho Tăng mà tự xoay về cho mình, thì phạm Ni-Tát-kì Ba-dạ-đề".
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
Ngày 13/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thích Nhật Từ
Kế đến, cư sĩ hãy quán niệm như sau về chuỗi thời gian: Quá khứ không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi quá khứ. Hiện tại không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi hiện tại. Tương lai không phải là tôi, tôi không bị giới…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 10
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 10
Ngày 13/03/2015 Lúc 04:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỉ-kheo có bát thừa được chứa trong mười ngày, nhưng để quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kì Ba-dạ-đề ".
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 09
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 09
Ngày 13/03/2015 Lúc 00:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- "Nếu Tỉ-kheo sai Tỉ-kheo-ni không phải bà con giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc ủi, thì phạm Ni-tát-kỳ Ba dạ đề".
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật
Ngày 12/03/2015 Lúc 22:00:00Tác giả: Thiện Thông
Để các chúng sanh đời sau hiểu rõ phước đức, công đức tạo tượng Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã thay mặt tất cả phàm Thánh, thưa hỏi Phật về công đức tạo tượng của vua Ưu Đà Diên, Đức Phật tuần tự nói về phước báo và công…
Luận Về Mười Hai Nhân Duyên
Luận Về Mười Hai Nhân Duyên
Ngày 12/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Phiền não là những gì? Nghiệp là gì? Khổ gồm những gì? Mà được có điều này để các pháp nhân duyên nhiếp phục hơn cả?
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 08
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 08
Ngày 11/03/2015 Lúc 23:30:19Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
--"Nếu Tỳkheo nhận y của Tỳkheo ni không phải bà con - trừ trường hợp trao đổi - thì phạm Ni Tát Kì Ba Dạ Đề".
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929