>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Thích Đức Trí

Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay
Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay
Ngày 16/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Đức Trí
Dẫu biết rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế gian đều do tâm tạo hay từ tâm thức sanh khởi. Tâm sanh thì các pháp đều sanh, tâm diệt các pháp đều diệt. Diệt hay sanh của hai hiện tượng tâm lý và vật lý diễn biến theo nguyên lý vô…
Duy Thức và Tịnh Độ
Duy Thức và Tịnh Độ
Ngày 11/03/2017 Lúc 08:10:00Tác giả: Thích Đức Trí
Trong Kinh A Di Đà có nói: “Thiên nhạc”(Nhạc trời), “Huỳnh kim vi địa”( Đất bằng Vàng), “Vũ thiện mạn đà la hoa”(Trời mưa rơi hoa mạn đà la) và “Phạn thực kinh hành”(Ăn cơm và đi kinh hành), đây chính là cảnh thù thắng của sáu…
Hành giả niệm Phật
Hành giả niệm Phật
Ngày 09/04/2013 Lúc 15:10:20Tác giả: Thích Đức Trí
Mục đích niệm Phật là xa rời tham sân si thành tựu tuệ giác ngộ và được sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không như vậy thì tu học cũng như ngoại đạo tu mà thôi.
Năm phương tiện pháp môn niệm Phật
Năm phương tiện pháp môn niệm Phật
Ngày 05/04/2013 Lúc 11:43:20Tác giả: Thích Đức Trí
Thứ nhất Định tâm thiền; Thứ hai Chế tâm thiền; Thứ ba Thể chân thiền; Thứ tư Phương tiện tùy duyên thiền;Thứ năm Tức nhị biên phân biệt thiền. Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi là Định tâm thiền. Như hành giả lúc niệm…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929