>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Thích Thiền Tâm

13 vị tổ Tịnh Độ tông - Trí Húc đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Trí Húc đại sư
Ngày 27/06/2014 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Người chân thật niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. Niệm Phật không khởi tham sân si là đại trì giới. Niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đọan, không tạp vọng là…
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Châu Hoằng đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Châu Hoằng đại sư
Ngày 26/06/2014 Lúc 15:00:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Đại sư bình thời cũng tu các công đức để phụ trợ tịnh nghiệp, nhưng truyền giới pháp, khai những ao phóng sanh. Ngài lại thẩm định nghi Thủy Lục, hành Du Già Diệm Khẩu để cứu khổ u minh, truyền bá văn giới sát, khiến người quy hóa…
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Tỉnh Thường đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Tỉnh Thường đại sư
Ngày 26/06/2014 Lúc 12:00:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Do nhân duyên ấy lại đổi tên Liên Xã thành Tịnh Hạnh Xã. Hàng sĩ phu dự vào hội niệm Phật được một trăm hai mươi người. Ngoài ra các hàng nam nữ thiện tín khác có đến hàng vạn, đều xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Trong đây quan Tướng…
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Diên Thọ đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Diên Thọ đại sư
Ngày 25/06/2014 Lúc 21:36:33Tác giả: Thích Thiền Tâm
Do túc nguyện muốn chuyên chủ về Thiền hoặc Tịnh mà chưa quyết định, ngài đến thiền viện của Trí Giả đại sư, làm hai lá thăm: một lá đề Nhất tâm Thiền định, còn lá kia là: Trang nghiêm Tịnh độ. Kế lại chí tâm đảnh lễ Tam Bảo…
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thiếu Khang đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thiếu Khang đại sư
Ngày 25/06/2014 Lúc 18:00:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Có lúc Đại sư xưng một câu Phật hiệu, hội chúng thấy một đức Phật từ miệng ngài bay ra. Niệm đến mười câu, trăm, ngàn câu đều có mười, trăm, ngàn, ngàn vị Phật bay ra, liên tiếp như xâu chuỗi. Đại sư bảo: "Qúi vị đã được…
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Pháp Chiếu đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Pháp Chiếu đại sư
Ngày 25/06/2014 Lúc 14:00:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Tháng chạp năm ấy, ngài nhập đạo tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm định kỳ tuyệt thực tu hành, nguyện vãng sanh về Tịnh độ. Đêm đầu hôm, ngày thứ bảy, đang lúc niệm Phật, Đại sư bỗng thấy một vị Phạm Tăng bước vào bảo: "Ông…
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thừa Viễn đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thừa Viễn đại sư
Ngày 25/06/2014 Lúc 08:00:01Tác giả: Thích Thiền Tâm
Đại sư đứng theo lập trường Trung đạo, tùy căn cơ mỗi người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy cư dân quanh vùng phần nhiều khổ tật bệnh, ngài rộng truyền pháp môn Tịnh độ, khuyên mọi người đều nên niệm Phật.
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thiện Đạo đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thiện Đạo đại sư
Ngày 24/06/2014 Lúc 10:00:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Các bậc tu thiền đắc đạo, muốn biểu hiện sự sống chết tự tại, có vị đứng mà hóa, có vị trở ngược đầu xuống đất đưa hai chân lên trời mà viên tịch. Nếu chưa phá tan ngũ uẩn, khi từ trên cao rơi xuống, dù bậc phục được…
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thất Tổ Tĩnh Thường Đại sư và Bát Tổ Châu Hoằng Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thất Tổ Tĩnh Thường Đại sư và Bát Tổ Châu Hoằng Đại Sư
Ngày 08/11/2013 Lúc 14:56:13Tác giả: Thích Thiền Tâm
Tĩnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới cụ túc. Trong niên hiệu Thuần Hóa, Đại sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư
Ngày 04/11/2013 Lúc 14:56:07Tác giả: Thích Thiền Tâm
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929