19 điều đảng viên không được làm 2019

  -  
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ trong SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA bé NGƯỜI XỨ NGHỆ, Ý CHÍ TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN; CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐƯA NGHỆ AN PHÁT TRIỂN nhanh VÀ BỀN VỮNG; ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG, bình an
*

tuvientuongvan.com.vn


Có một điểm thông thường đó là phương pháp 37-QĐ/TW giữ nguyên 19 điều như pháp luật 47-QĐ/TW và đồng nhất trước sau về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên, luật mới thừa kế cơ bản những câu chữ còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới cho tương xứng trong quy trình tiến độ hiện nay.

Bạn đang xem: 19 điều đảng viên không được làm 2019

Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng đặc biệt về rèn luyện bốn tưởng bao gồm trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo ý thức Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; hầu như nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chính sách của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong nhà nước đã phát hành trong thời gian qua, tốt nhất là các Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII, kết luận của trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

So với mức sử dụng cũ, Quy định bắt đầu ghi 19 điều đảng viên không được thiết kế từ Điều 1 đến Điều 19; luật mới biến hóa thứ tự một số trong những điều; kế thừa, té sung, hoàn thành xong hơn nội dung khí cụ của từng điều và bổ sung cập nhật một số điều mới. Theo đó, qui định mới bổ sung cập nhật một số điều đảng viên không được gia công như: bội phản bác, che nhận, xuyên tạc nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh; Không thực hiện trách nhiệm nêu gương; nhà nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "Tư duy nhiệm kỳ", liên kết xuôi chiều, dân nhà hình thức, thấy đúng không nào bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; Độc đoán, chuyên quyền, quan tiền liêu, cách biệt quần chúng; sử dụng văn bằng, triệu chứng chỉ, chứng nhận giả, không phù hợp pháp; Nhập quốc tịch, gửi tiền, gia sản ra nước ngoài, mở tài khoản và thiết lập bán gia sản ở nước ngoài trái quy định; Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, tróc nã tố, xét xử, thi hành án, xét quánh xá, xử lý khiếu nại, tố giác để bao che, tiếp tay cho những hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của phòng nước; Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để bớt trách nhiệm, hình phạt cho tất cả những người khác.

So sánh với mức sử dụng cũ, Quy định bắt đầu bổ sung, sửa đổi ví dụ như sau:

Điều 1, nguyên tắc 37-QĐ/TW so với Điều 1, qui định 47-QĐ/TW sẽ được bổ sung nội dung mới, đầy đủ hơn: Đảng viên không chỉ là không được nói, làm cho trái hoặc không tiến hành Cương lĩnh bao gồm trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; có tác dụng những vấn đề mà quy định không được cho phép mà còn không được viết trái cưng cửng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, tóm lại của Đảng;

Điều 2, phép tắc 37-QĐ/TW được kế thừa từ Điều 7, phương pháp 47-QĐ/TW cơ mà được bổ sung nội dung rất đặc trưng đối với đảng viên kia là thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo phương tiện của Điều lệ Đảng.

Xem thêm: Phát Biểu Chia Tay Đồng Nghiệp Ấn Tượng, Tổng Hợp Một Số Lời

Điều 6 được thừa kế từ Điều 5, qui định 47-QĐ/TW đồng thời bổ sung cập nhật nội dung new đó là: Đảng viên không được doạ doạ, trù dập, trả thù tín đồ khiếu nại, tố cáo; không triển khai các phương pháp của Đảng và pháp luật về đảm bảo an toàn người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, chống ép fan khác khiếu nại, tố cáo. Ngôn từ này được ví dụ hóa từ vẻ ngoài khiếu nại, tố cáo.

Điều 9 được thừa kế từ Điều 13, biện pháp 47-QĐ/TW đồng thời bổ sung cập nhật những nội dung new nhằm cụ thể hóa Quy định của bộ Chính trị về một số trong những vấn đề bảo đảm chính trị nội cỗ Đảng;

Trên các đại lý Điều 9, lao lý 47-QĐ/TW, Ban Chấp hành trung ương đã điều chỉnh và bổ sung hầu hết nội dung bắt đầu thành Điều 13, luật pháp 37-QĐ/TW, nội dung điều này nhằm mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xem thêm: Các Ứng Dụng Chat Với Người Lạ Trên Facebook Hot Nhất Hiện Nay

Ngoài ra, các điều khác hầu như được kế thừa, bổ sung cập nhật để triển khai xong hơn.