Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi có đáp án lop 6

  -  

Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi so với câu được cho là dạng bài xuất hiện trong bài bác thi vào lớp 6 của các trường trung học cơ sở Ngoại ngữ, THCS&THPT Lương Thế Vinh,... Trong bài xích thi vào thcs Ngoại ngữ, bao gồm tới 06 câu viết lại câu trong tổng số 40 câu hỏi của bài thi môn Tiếng Anh. tuvientuongvan.com.vn tóm tắt những cấu trúc mà những em học sinh cần biết để vận dụng trong dạng bài bác này.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi có đáp án lop 6


Mục lục phần I

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc so sánh hơn, đối chiếu bằng, đối chiếu nhấtII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu trực tiếp, câu gián tiếpV. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiệnVI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại trả thành/thì thừa khứ đơn với never/ever với since/forVII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc xuất xắc gặp khác

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, so sánh nhất

Đề bài xích yêu cầu HS viết lại câu từ đối chiếu hơn sang đối chiếu bằng với ngược lại.

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Phương is more beautiful than other girls in my class. → Phương is ....

Đáp án: Phương is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc cần biết:

1. So sánh hơn:

- Với tính từ 1 âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính từ từ 2 âm tiết trở lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. So sánh bằng:

- đối chiếu bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- so sánh không bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. đối chiếu nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính từ dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu chủ động, câu bị động

Câu bị động thường được sử dụng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động. HS sẽ được yêu cầu viết lại câu từ câu chủ động lịch sự cậu bị động với ngược lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by him.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should vị the exercise at school.

Cấu trúc cần biết:

*

Lưu ý: tất cả thể gặp trường hợp câu bị động với “need”. Ví dụ:

I need to cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs to lớn be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…that

1. Too (quá nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được cần sử dụng để bổ nghĩa đến danh từ, tính từ hoặc trạng từ vào câu. Đây là những cấu trúc thường xuất hiện trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) lớn drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) to lớn drink.

The dress is not long enough for Mai to lớn wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai lớn wear.

Cấu trúc cần biết:

- Enough đứng sau tính từ/trạng từ mà nó bổ nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) to lớn V

- Too đừng trước tính từ/trạng từ cơ mà nó bổ nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) to V

2. So…thatsuch…that (quá … đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all like her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all lượt thích her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds him. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds him.

Cấu trúc cần biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi lúc trong đề sẽ yêu cầu HS viết lại câu từ cấu trúc too sang trọng cấu trúc so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) khổng lồ go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu trực tiếp, câu con gián tiếp

Câu trực tiếp là lời nói đúng đắn của một ai đó (hay còn gọi là trích dẫn) và thường đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người khác dưới dạng loại gián tiếp cùng không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

HS chủ yếu sẽ gặp dạng viết câu gián tiếp của các câu mệnh lệnh, yêu thương cầu, đề nghị, gợi ý, khuyên răn bảo,…

Ví dụ:

The doctor said “You should vì chưng exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me to do exercise regularly.

My friend told me she often went to lớn the library. → My friend said, "...."

Đáp án: My friend said, “I often go to the library”.

He said to me "Don"t open the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not to mở cửa the door.

Cấu trúc cần biết:

- Biển đổi đại từ nhân xưng, biển đổi thì của động từ (lùi thì) và biến đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn trong câu.

- Với dạng câu mệnh lệnh, yêu thương cầu, đề nghị, khuyên bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you like + sth”, “Shall I” → offer

“should bởi vì sth” → advise

V. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường gặp dạng câu điều kiện loại 1 với unless với câu điều kiện loại 2: trái với chân lý/sự việc ở hiện tại hoặc diễn tả lời khuyên (câu gốc ở thì hiện tại thì câu viết lại dùng câu điều kiện loại 2).

Ví dụ:

You will be sick if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be sick unless you stop eating.

I have to vì my homework, so I can’t play game. → If ....

Đáp án: If I didn’t have to do my homework, I could play game.

You should bởi the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would vì chưng the housework before going out.

Cấu trúc cần biết:

- Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 151, Giải Toán Lớp 4 Trang 151 Luyện Tập

- If S + V (quá khứ đơn, thừa khứ tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì thừa khứ đơn với never/ever và since/for

Ở thì Hiện tại hoàn thành, Ever Never đứng sau trợ động từ cùng trước động từ chính.

Since đi với một mốc thời gian cụ thể, còn For đi với một khoảng thời gian.

Câu gốc thường sẽ ở dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have gone lớn Ho bỏ ra Minh city. (never) → ....

Đáp án: I have never gone to lớn Ho chi Minh city.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc cần biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng thời gian. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng thời gian. → It is + khoảng thời gian + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng thời gian + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.

VII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiến

Đây là cấu trúc được sử dụng để diễn đạt việc một người thuê/ nhờ người khác làm cho việc gì đó cho chính mình và rất xuất xắc gặp trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have my room cleaned by my sister.

I often get my sister khổng lồ clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc cần biết:

S + have sb vì chưng sth → S + have sth done

S + get sb to do sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc tốt gặp khác

1. Cấu trúc với spend với take

Cấu trúc này thường được sử dụng để diễn đạt việc tiêu tốn thời gian cùng tiền bạc mang đến việc gì.

Ví dụ:

I spend 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours to vì chưng my homework every day.

Cấu trúc cần biết:

S + spend + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + khổng lồ V.

2. Cấu trúc với used to/get used to

Đây là cấu trúc dùng để diễn tả một kinh nghiệm trong quá khứ nhưng ko được gia hạn trong hiện tại hoặc diễn tả việc có tác dụng quen với đồ vật gi đó. Câu gốc diễn tả thói quen và câu viết lại dùng used to.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used lớn live in a small village when she was a girl.

She started to work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used to sleeping during the day.

Cấu trúc cần biết:

- Đã từng: S + used khổng lồ + V.

- Dần quen với: S + get used to lớn + Ving.

- Đã thân quen với: S + tobe + used to lớn + Ving.

3. Những cấu trúc với liên từ phụ thuộc

a. Cấu trúc dùng những liên từ chỉ sự tương phản: although/even though/though despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went khổng lồ school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went khổng lồ school.

Although she was ill, she still went lớn school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went khổng lồ school.

Cấu trúc cần biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ dùng với trường hợp đồng chủ ngữ)

b. Cấu trúc dùng các liên từ chỉ nguyên nhân: because/because ofthe reason whyVí dụ:

I stay at home because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at home.

I stay at trang chủ because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at home.

Cấu trúc cần biết:

Because + S + V,…

S + khổng lồ be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc với động từ theo sau bởi Ving, khổng lồ V, V-infinitive

Các động từ thường gặp vào phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel like.

Ví dụ:

Phong prefers playing games to lớn playing sports. (rather) → ....

Đáp án: Phong would rather play games than play sports.

I want to go shopping. → I feel like ....

Đáp án: I feel like going shopping.

Xem thêm: Giai Điệu Chung Đôi Tập 9: Minh Tú Bị Yến Tatoo Tố Từng "Thả Thính" Cô Gái Khác

Cấu trúc cần biết:

- S + prefer + V-ing to lớn V-ing. → S + would rather + V than V.