CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG ĐIỆN LI

  -  

Các dạng bài cộng sự điện li chọn lọc, gồm đáp án chi tiết

Với các dạng bài cộng sự điện li chọn lọc, gồm đáp án chi tiết Hoá học lớp 11 tổng hợp những dạng bài tập, bên trên 300 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài cộng sự điện li từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương điện li

*

Tổng hợp triết lý chương Sự điện li

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập kim chỉ nan về sự năng lượng điện li, chất điện li, viết phương trình điện li

A. Lấy một ví dụ minh họa

Bài 1: cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, hóa học không điện ly? Viết phương trình năng lượng điện ly của các chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- hóa học điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: pha loãng từ từ một dung dịch axit sunfuric, fan ta thấy độ dẫn năng lượng điện của dung dịch ban đầu tăng dần kế tiếp lại bớt dần. Hãy lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li trả toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu khi pha loãng dung dịch, độ điện li tăng thêm làm tăng nồng độ ion. Cho nên vì vậy độ dẫn điện tăng. Vào dung dịch vô cùng loãng, sự năng lượng điện li coi như hoàn toàn, cơ hội đó nếu liên tiếp pha loãng thì mật độ ion giảm làm cho độ dẫn điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau giữ vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ ý kiến axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết thêm tính axit, bazơ, trung tính xuất xắc lưỡng tính của những dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch gồm tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch có tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch gồm tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- hỗn hợp trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình điện li nào dưới đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình điện li nào tiếp sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn năng lượng điện là

A. KCl lạnh chảy, hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. dung dịch glucozơ, hỗn hợp ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy những chất đầy đủ là hóa học điện li mạnh bạo là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: dãy nào sau đây chỉ chứa những chất điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hàng nào tiếp sau đây chỉ cất chất năng lượng điện ly yếu

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình năng lượng điện ly nào sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: vào dd NaHSO4 có các loại phân tử và ion nào sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: dung nạp CO2 vào nước thu được dd có các loại phân tử với ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì kết luận nào dưới đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là hóa học khi rã trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp hóa học trong yếu tắc phân tử gồm một hay các nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, hóa học nào sau đó là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì hóa học nào sau đó là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là axit lúc nó:

A. cho 1 electron B. nhận một electron

C. cho 1 proton D. dìm một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là bazơ khi nó:

A. cho 1 electron B. nhấn một electron

C. cho 1 proton D. thừa nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, chất nào dưới đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy hóa học và ion nào tiếp sau đây có đặc thù trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: mang đến 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và mọi là axit D. S2- và phần nhiều là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 gần như là:

A. Axit B. Bazơ C. hóa học trung tính D. chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một trong bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít như thế nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong các cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào cùng tồn trên trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: phản bội ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: đến 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ chứa một loại cation và một một số loại anion trong những ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Những dung dịch chính là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Game Mượt Hơn Trên Win 10 Để Chơi Game Mượt Hơn

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Các dạng bài tập về sự điện li

A. Cách thức giải và Ví dụ minh họa

a. Tính độ năng lượng điện li

Lý thuyết và cách thức giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của các chất.

+ trình diễn số mol những chất trong phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, bội nghịch ứng,cân bằng) tùy thuộc vào yêu ước và dữ kiện bài xích toán.

+ xác minh nồng độ hóa học (số phân tử) ban đầu, nồng độ hóa học (số phân tử) sinh sống trạng thái cân bằng, suy ra nồng độ chất (số phân tử) vẫn phản ứng (phân li).

+ Độ điện li

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,02M có chứa 1,2407.1022 phân tử không phân li với ion. Tính độ năng lượng điện li α của CH3COOH tại độ đậm đặc trên, biết n0=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol. Số phân tử lúc đầu là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO- (1)
Ban đầun0
Phản ứngnnn
Cân bằng(n0-n)nn

Ở trạng thái cân đối có toàn bô phân tử không phân li và những ion là:

Ở (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n0 = 0, 029 hay α = 2,9%

Bài 2: Tính độ điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch có =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A

Theo phương trình ta có: = 0,007. A (M) ⇒ 0,007. A= 0,001

Vậy α = n/n0 = 0,1428 giỏi α = 14,28%.

b. Xác định nồng độ ion

Lý thuyết và cách thức giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của những chất.

+ căn cứ vào dữ kiện với yêu ước của đầu bài, màn biểu diễn số mol các chất vào phương trình theo từng thời khắc (ban đầu, phản nghịch ứng,cân bằng) hoặc vận dụng C=C0.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,10M với 100ml hỗn hợp Na2SO4 0,10M. Xác minh nồng độ các ion có mặt trong dung dịch.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính độ đậm đặc mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại cân đối trong dung dịch CH3COOH 0,1M tất cả α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu C0 0 0

Phản ứng C0 . α C0 . α C0 . α

Cân bởi C0 .(1- α) C0 . α C0 . α

Vậy = = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M - 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một dung dịch bao gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu mang đến dd này công dụng với dd KOH dư thì nhận được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu mang lại dd này tính năng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau phản nghịch ứng nhận được 85,1 g kết tủa.

a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch thuở đầu thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ bỏ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan bao gồm 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+ là

A. 0,001M. B. 0,086M. C. 0,00086M. D. 0,043M.

Lời giải:

Đáp án: C

Độ điện li của CH3COOH là 0,02.

CM(H+)= 0,043.0,02 = 0,00086 (mol)

Bài 2: Trộn 200 ml dung dịch đựng 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch đựng 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion SO42- trong X là

A. 0,2M. B. 0,8M. C. 0,6M. D. 0,4M.

Lời giải:

Đáp án: B

bội nghịch ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

0,1 0,1 (mol)

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

0,1 0,3 (mol)

nSO42- = 0,4 mol ⇒ CM(SO42-) = 0,4/0,5 = 0,8M

Bài 3: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M cùng với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. độ đậm đặc ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M cùng với 150 ml hỗn hợp CaCl2 0,2M. Vậy độ đậm đặc của ion Cl- trong dung dịch sau thời điểm trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol Cl- trong hỗn hợp là: 0,065 mol ⇒ = 0,325 M

Bài 5: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml dung dịch B. độ đậm đặc mol/lít các ion tất cả trong dung dịch B là:

A. = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 1 M; = 1,5 M

B. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 1,5 M

C. = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M

D. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M.

Lời giải:

Đáp án: B

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol ⇒ = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol ⇒ = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M.

Bài 6: độ đậm đặc mol/l của ion H+ trong dung dịch H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Lời giải:

Đáp án: D

Giả sử vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 là 60% tất cả số mol là: nH2SO4 = (60.100)/(100.98) = 0,61 mol

V = 100/1,503 = 66,5 ml ⇒ CM(H2SO4) = 0,61/0,0665 = 9,2 M

Phương trình đl: H2SO4 → 2H+ + SO42-

= 18,4 M

Bài 7: Tính nồng độ ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số năng lượng điện li của axit chính là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6M B. 1,14.10-3M C. 2.10-5M D. 1,5 .10-5M

Lời giải:

Đáp án: B

*

Theo bài ra:

Ka =

*

→ x ≈ 1,4.10-3M.

Bài 8: mang lại dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Mật độ mol/ lít của NO2- trong hỗn hợp là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Lời giải:

Đáp án: C

call x là độ đậm đặc của chất bị năng lượng điện ly. Ta có; = = x M

⇒ Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 ⇒ x = 7.10-4 M

Bài 9: Một dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

Dạng bài xích tập phản nghịch ứng điều đình ion vào dung dịch

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết bội phản ứng dạng phân tử, phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn rất nhiều ion kiểu như nhau ở hai vế, cân đối điện tích cùng nguyên tử ở nhì vế, chiếm được phương trình ion rút gọn.

+ các chất kết tủa, hóa học khí và chất điện li yếu ớt vẫn giữ ở dạng phân tử.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch tất cả chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu mang đến dd này chức năng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu cho dd này công dụng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M với sau phản bội ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Tự (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân chia dd X thành nhì phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng với lượng dư dd NaOH, nấu nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) với 1,07 gam kết tủa.

Phần 2: công dụng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng cân nặng các muối hạt khan thu được khi cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

Hướng dẫn:

nNH4+= nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

nFe3+ = 1,07/107 = 0,01 mol; nSO42- = 4,66/233 = 0,02 mol

Áp dụng đL bảo toàn điện tích: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 +x ⇒ x = 0,02

m = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73 gam

Khối lượng muối hạt khan trong hỗn hợp X: 3,73.2 = 7,46 gam

Bài 4: cho 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp CuSO4 1M cùng Al2(SO4)3 1M tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc lấy kết tủa nung đến cân nặng không thay đổi thu được hóa học rắn có cân nặng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho các thành phần hỗn hợp rắn A có KCl và KBr tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư Lượng kết tủa hiện ra khi có tác dụng khô có trọng lượng bằng lượng AgNO3 sẽ phản ứng. Yếu tắc % cân nặng KCl trong các thành phần hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

Gọi mol KCl, KBr lần lượt là x, y mol.

Ta có: 35,5x + 80y = 62.(x+y)

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O tương xứng với PTHH dạng phân tử nào tiếp sau đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: các tập phù hợp ion sau đây hoàn toàn có thể tồn tại mặt khác trong và một dung dịch

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3- B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH- D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: hóa học nào sau đây không sản xuất kết tủa khi bỏ vô dung dịch AgNO3

A. KBr B. K3PO4 C. HCl D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: mang lại dung dịch chứa các ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+ , H+ , NO3- . Muốn bóc tách được những cation thoát ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch fan ta cần sử dụng :

A. dung dịch K2CO3 vừa đủ . B. hỗn hợp Na2SO4 vừa đủ.

C. dung dịch KOH vừa đủ. D. dung dịch Na2SO3 vừa đủ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: trong số cặp chất sau đây, cặp hóa học nào thuộc tồn tại trong dung dịch ?

A. AlCl3 với Na2CO3 B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 cùng KOH D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: bội nghịch ứng chất hóa học nào tiếp sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn gàng của phản ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: ko thể gồm dung dịch đựng đồng thời các ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42- B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+ D. A và C đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: cho 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaF 0,05M , NaCl 0,1M , NaBr 0,05M. Cân nặng kết tủa thu được là

A. 3,01 gam B. 2,375 gam C.

Xem thêm: Mẫu Áo Dài Cho Người Béo - Bí Quyết Chọn Vải Áo Dài Cho Người Mập

2,875 gam D. 3,375 gam

Lời giải:

Đáp án: B

m = 0,01.(108 + 35,5) + 0,005.(108 + 80) = 2,375 gam

Bài 10: mang đến 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation với một loại anion trong số ion sau : Ba2+ ,Al3+ , Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Những dung dịch đó là :