Cách Dùng Some Any Much Many

  -  
Cách áp dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little và a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.some: được xem như là bề ngoài số các củaa, an.someđứng trước danh từ bỏ số các đếm được với danh tự ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng some any much many

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 ít sữa trong tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài quyển sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác minh rõ số lượng.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểbộc lộ rõ ý mong của người nói, đặc trưng trong câu yêu ước và đề nghị. Lúc đó, người nói mong ước được đáp lại bởi “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã cài đặt 1 ít sữa cần ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh trường đoản cú đếm được.Sử dụng “many” lúc muốnám chỉ 1 số lượng lớn.Được dùng chủ yếu trongcâu hỏi với câu lấp định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở trên đây tôi có nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường chúng ta có bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có khá nhiều học sinh ở trường này.)

III/ ANY

anykhông bao gồm nghĩa xác định.anythường được sử dụng trongcâu hỏi cùng câu phủ định.anyđứng trước danh từ số những đếm được hoặc danh trường đoản cú ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, người đóngụ ý nghi ngờ, do dự điều bản thân hỏi có hay là không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam như thế nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát làm sao trong tủ giá không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường cần sử dụng trongcâu phủ định và câu hỏi.muchđi vớidanh từ không đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có không ít thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có không ít tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó tức thị nhiều, 1 con số nhiềua lot ofthường được sử dụng trongcâu khẳng định.a lot oflà bí quyết nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ không đếm được cùng danh từ số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học sinh đang học bài xích trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có nhiều người dân ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng cùng với danh từ bỏ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì dùng cho danh từ ko đếm được.

Còn ao ước phân biệt thân từng cặp cùng nhau thì cẩn thận như sau:

Nhìn trong câu search xem có ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ đi sau nó xuất xắc không, nếu bao gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không có thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài ba )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên nhiều loại câu C với D, xét tiếp nội dung câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ quá bé dại –>làm sút số lượngkhông khí vào phòng nên chọn lựa câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends và we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau cófriends có snên các loại câu A cùng B, xét tiếp thấy enjoy bên cạnh rakhông gồm yếu tố như thế nào làm sút số lượngfriends nên chọn lựa câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một chút ít khác biệt, tương tự như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta đọc rằngchúng ta có một không nhiều cái gì đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó gồm nghĩarất ít, không đủ để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một ít tiền, hoàn toản để đi xem phim.

I have little money. I really can’t afford lớn go out= Tôi còn khôn cùng ít tiền, không đủ để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= như mong muốn là hệ thống mới bao gồm rất không nhiều vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= như ý thay, tp của bọn họ có hết sức ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi khôn cùng vui vì chưng tôi hết sức ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thiệt tuyệt vị tháng này ít bao gồm thời máu xấu.

Ngoài ra những bạn cũng rất có thể dựa vào những dấu hiệu sau để gia công bài.

Nếu gặp mặt ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu chạm chán : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không yêu cầu xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay lập tức câu A với B bởi phía sau làhouses, tiếp nối ta thấy cóonlynên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love vì you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went to Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt to lớn it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Hình Bình Hành Là Gì? Lý Thuyết Hình Bình Hành

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào khu vực trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought khổng lồ his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have khổng lồ delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have to delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live. There’slittleto do.

18) Listen carefully, I’m going to lớn give youa little/someadvice.

Xem thêm: Language Focus Unit 12 Lớp 10 Unit 12 Language Focus, Language Focus Unit 12 : Music

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, sofewtourists come here.