Cách làm bài thuyết trình tiếng anh bằng powerpoint

     

Nói đến ứng dụng PowerPoint thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những bài mô tả đúng không? chuẩn cơm chị em mấy rồi