Đọc tên các con vật bằng tiếng anh

  -  

Chủ đề con vật là giữa những chủ đề phổ cập trong cuộc sống hằng ngày. Thực tế, bí quyết học tên các con trang bị tiếng Anh hoàn toàn không quá khó khăn vì bản chất các bé bỏng đã siêu yêu động vật hoang dã và say mê được mày mò những điều new lạ. Vì chưng vậy, phụ huynh phải tận dụng cơ hội này để dạy cho phương pháp đọc tên các con vật bằng giờ đồng hồ Anh ngay từ khi còn nhỏ. Hôm nay. WElearn cô giáo sẽ tổng phù hợp lại khiến cho bạn tất cả các từ vựng về động vật bằng tiếng Anh và giải pháp phát âm tên chúng đúng chuẩn. Cùng theo dõi bài viết nhé!
Bạn đang xem: đọc tên các con vật bằng tiếng anh

Pets/pet/Vật nuôi
Farm & Domestic Animals/fɑːrm/ /dəˌmes.tɪk ˈæn.ɪ.məl/Gia súc
Wild Animals/waɪld ˈæn.ɪ.məl/Động thiết bị hoang dã
Mammals/ˈmæm.əl/Động vật tất cả vú
Sea Animals/siː ˈæn.ɪ.məl/Động đồ dùng thủy sinh
Birds/bɝːd/Chim
Insects/ˈɪn.sekt/Côn trùng

 Zebra/ˈziː.brə/ => ngựa chiến vằn Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ => hươu cao cổRhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/=> cơ giácElephant/ˈel.ɪ.fənt/ => voiCheetah /ˈtʃiː.tə/ => báo GêpaLion /ˈlaɪ.ən/ => sư tử đựcLioness /ˈlaɪ.ənis/ => sư tử cáiHyena /haɪˈiː.nə/ => linh cẩuLeopard /ˈlep.əd/ => báo

*
Tên động vật hoang dã bởi tiếng Anh


Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ => hà mãCamel /’kæməl/ => lạc đàMonkey /ˈmʌŋ.ki/ => khỉBaboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chóChimpanzee /,t∫impən’zi/ => tinh tinhGorilla/gəˈrɪl.ə/ => vượn tín đồ GôrilaAntelope /´ænti¸loup/ => linh dươngGnu /nuː/ => linh dương đầu bòBaboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chóGazelle /gəˈzel/ => linh dương Gazen
cattle : gia súcbuffalo : bé trâubull : bò đựcbullock : bò đực concalf : bêchicken : con kê concock : kê trốngcow : bòdonkey : nhỏ lừaduck : vịtewe : rán cáifoal : chiến mã congoat : dêgoose (số nhiều: geese) : ngỗnghen : con kê máihorse : ngựakid : dê conlamb : cừumule : bé lapig : lợnpiglet : lợn conram : rán đựcsheep (số nhiều: sheep) : cừusow : lợn cáiturkey : gà tây
Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/=> nhân tình câuOwl /aʊl/ => cú mèoEagle /ˈiː.gl/ => đại bàngFalcon /ˈfɒl.kən/ => chim ưngVulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ => kền kềnCrow /krəʊ/ => quạSparrow /ˈspær.əʊ/ => chim sẻDuck /dʌk/ => vịtPenguin /ˈpeŋ.gwɪn/ => chim cánh cụtTurkey /ˈtɜː.ki/ => gà tâyOstrich /ˈɒs.trɪtʃ/ => đà điểuWoodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ => gõ kiếnParrot /ˈpær.ət/ => bé vẹtStork /stɔːk/ => còSwan /swɒn/ => thiên ngaPeacock /ˈpiː.kɒk/ => nhỏ công (trống)
Clams (/klæm/): SòCoral – /ˈkɒr.əl/: San hôCormorant (/ˈkɔːr.mɚ.ənt/): Chim cốcCrab (/kræb/): CuaDolphin (/ˈdɑːl.fɪn/): Cá heoFish (/fɪʃ/): CáJellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: nhỏ sứaJellyfish (/ˈdʒel.i.fɪʃ/): bé sứaKiller whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: các loại cá voi nhỏLobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùmOctopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộcOtter (/ˈɑː.t̬ɚ/): Rái cáPelican (/ˈpel.ə.kən/): nhân tình nôngPenguin (/ˈpeŋ.ɡwɪn/): Chim cánh cụtSea anemone (/ˈsiː əˌnem.ə.ni/): Hải quỳSea lion (/ˈsiː laɪ.ən/): Sư tử biểnSea turtle (/siː ˈtɝː.t̬əl/): Rùa biểnSea urchin (/ˈsiː ˌɝː.tʃɪn/): Nhím BiểnSeagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biểnSeahorse (/ˈsiː.hɔːrs/): Cá ngựaSeal – /siːl/: Chó biểnShark (/ʃɑːrk/): Cá mậpShellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: ỐcShells (/ʃel/): Vỏ sòSquid – /skwɪd/: Mực ốngStarfish (/ˈstɑːr.fɪʃ/): Sao biểnWalrus (/ˈwɑːl.rəs/): Hải mã, con moócWhale (/weɪl/): Cá voi
Frog – /frɒg/: con ếchToad – /təʊd/: nhỏ cócLizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằnCrocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấuAlligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu MĩChameleon – /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoaDragon – /ˈdræg.ən/: bé rồngTurtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùaDinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: bự longCobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh
Cow/kaʊ/Con bò
Rabbit/ˈræb.ɪt/Con thỏ
Ducks/dʌk/Con vịt
Shrimp/ʃrɪmp/Con tôm
Pig/pɪɡ/Con lợn
Goat/ɡoʊt/Con dê
Crab/kræb/Cua
Deer/dɪr/Con nai
Bee/biː/Con ong
Sheep/ʃiːp/Cừu
Fish/fɪʃ/
Turkey/ˈtɝː.ki/Gà tây
Dove/dʌv/Chim nhân tình câu
Chicken/ˈtʃɪk.ɪn/Con gà
Horse/hɔːrs/Con ngựa

*
Tên những động trang bị ở trang trại bởi tiếng Anh


Squirrel/ˈskwɝː.əl/Con sóc
Dog/dɑːɡ/Con chó
Chimpanzee/ˌtʃɪm.pænˈziː/Tinh tinh
Ox/ɑːks/Con bò
Lion/ˈlaɪ.ən/Sư tử
Panda/ˈpæn.də/Gấu trúc
Walrus/ˈwɑːl.rəs/Hải mã, con moóc
Otter/ˈɑː.t̬ɚ/Rái cá
Mouse/maʊs/Chuột
Kangaroo/ˌkæŋ.ɡəˈruː/Con con chuột túi
Goat/ɡoʊt/Con dê
Horse/hɔːrs/Con ngựa
Monkey/ˈmʌŋ.ki/Con khỉ
Cow/kaʊ/
Koala/koʊˈɑː.lə/Gấu túi
Mole/moʊl/Chuột chũi
Elephant/ˈel.ə.fənt/Con voi
Leopard/ˈlep.ɚd/Báo
Hippopotamus/ˌhɪp.əˈpɑː.t̬ə.məs/Hà mã
Giraffe/dʒɪˈræf/Hươu cao cổ
Fox/fɑːks/Cáo
Coyote/kaɪˈoʊ.t̬i/Chó sói
Hedgehog/ˈhedʒ.hɑːɡ/Nhím
Sheep/ʃiːp/Cừu
Deer/dɪr/Con nai

7.3. Tên các con vật bởi tiếng Anh – động vật thuộc lớp hình nhện
Xem thêm: Cách Đề Nghị Gọi Lại Mạng Viettel Miễn Phí Qua Tổng Đài 9119

Scorpion – /ˈskoːpiən/: Bọ cạpSpider – /ˈspaidə/: nhỏ nhện

7.4. Thương hiệu các con vật bằng tiếng Anh – những loài côn trùng


Ant – /ænt/: KiếnAphid – /eɪfɪd/: bé rệpBee – /bi/: con ongCaterpillar – /kætə,pɪlər/: con sâu bướmCockroach – /’kɑk,roʊʧ /: nhỏ giánDragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: con chuồn chuồnFlea – /fli/: Bọ chétFly – /flaɪ/: nhỏ ruồiGrasshopper – /græs,hɑpər/: Châu chấuLadybug – /’leɪdi,bəɡ/: bé bọ rùaLarva – /lɑrvə/: Ấu trùngLouse – /laʊs/: nhỏ rậnMillipede – /’mɪlə, pid: nhỏ rếtMoth – /mɔθ/: Bướm đêmNymph – /nɪmf/: nhỏ nhộngWasp – /wɑsp/: Tò vòBeetle – /’bi:tl/: Bọ cánh cứngMosquito – /məs’ki:tou/: bé muỗiLadybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùaCricket – /’krɪkɪt/: nhỏ dếLocust – /’loukəst/: Cào càoCicada – /si’kɑ:də/ : ve sầu sầu
Antelope – /æn,təloʊp/: Linh dươngBadger – /bædʒər/: nhỏ lửngBat – /bæt/: con dơiBear – /beə/: bé gấuBeaver – /bivər/: Hải lyCamel – /kæməl/: Lạc đàChimpanzee – /,ʧɪmpæn’zi/: Tinh tinhDeer – /dir/: nhỏ naiHart – /hɑrt.: nhỏ hươuDolphin – /dɑlfɪn/: Cá heoElephant – /,ɛləfənt/: bé voiElk – /ɛlk/: Nai sừng tấmFox – /fɑks/: con cáoGiraffe – /dʒə’ræf/: Hươu cao cổGoat – /ɡoʊt/: con dêGuinea pig: loài chuột langHare – /hɜr/: Thỏ rừngHedgehog – /hɛdʒ,hɑɡ/: Nhímyena – /haɪ’inə/: Linh cẩu

*
Tên các con vật bởi tiếng Anh


Lynx – /lɪŋks/: Linh miêuMammoth – /mæməθ/: Voi ma mútMink – /mɪŋk/: bé chồnMule – /mjul/: bé laOtter – /’ɑtər/: Rái cá Panda – /’pændə/: Gấu trúcPony – /’poʊni/: chiến mã conPuma – /pjumə/: bé báoRacoon – /ræ’kun/: nhỏ gấu mèoReindeer – /’reɪn,dir/: Tuần lộcRhinoceros – /raɪ’nɑsərəs/: tê giácSeal – /sil/: Hải cẩuSloth – /slɔθ/: nhỏ lườiSquirrel – /skwɜrəl/: bé sócZebra – /’zɛbrə/: ngựa vằnKangaroo – /,kæɳgə’ru:/: con chuột túiWalrus – /’wɔ:lrəs/: con moócKoala – /kou’a:lə/: Gấu túiLion – /’laiən/: Sư tửHippopotamus – /,hipə’pɔtəməs/: Hà mãCoyote – /’kɔiout/: Chó sóiPlatypus – /’plætipəs/: Thú mỏ vịtYak – /jæk/: trườn Tây TạngHyena – /haɪˈiː.nə/: Linh cẩuGorilla – /gəˈrɪl.ə/ : Vượn ngườiSkunk – /skʌŋk/: Chồn hôiCheetah – /’tʃi:tə/: Báo gêpaPolar bear: Gấu Bắc cựcHorse: nhỏ ngựa 
Chameleon – /kə’miliən/: nhỏ tắc kèSnake – /sneɪk/: con rắnCrocodile – /krɑkə,daɪl/: Cá sấuAlligator – /ˈaliˌgātər/: Cá sấuIguana – /ɪ’gwɑnə/: Kỳ nhôngLizard – /lɪzərd/: Thằn lằnPython – /paɪθɑn/: con trănTurtle – /’tɜrtəl/: bé rùa 
Cow – /kau/: bé bò cáiOx – /ɑːks/: bé bò đựcPig – /pig/: bé lợnSheep – /ʃi:p/: bé cừuChicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: bé gàCock – /kɔk/: gà trốngHen – /hen/: gà máiHound – /haund/: Chó săn
Ví dụ: We went skiing but I chicken out because I didn’t dare. (Chúng tôi đã đi trượt tuyết nhưng mà tôi rút lui vày tôi ko dám.) 
Duck out – lẻn ra ngoài, trốn tránh bài toán gì đó
Ví dụ: Don’t duck out out while in class. (Đừng trốn ra ngoài khi vẫn ở vào lớp học.)  
Fish for – tích lũy (thông tin, ý kiến,…) một giải pháp gián tiếp


Xem thêm: Giải Đáp: Nhôm Hiđroxit Được Điều Chế Bằng Cách Nào Sau Đây ?

Ví dụ: He’s always fishing for what people think about her plan. (Anh ta lúc nào thì cũng cố điều tra mọi người nghĩ gì về phiên bản kế hoạch của mình.)