Giải tiếng anh 8 unit 1 leisure activities

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học các từ vựng và giải pháp phát âm câu theo chủ đề hoạt động trong thời gian rỗi. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 8 unit 1 leisure activities

Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những chuyển động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they bởi vì in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising and comunicating, reading, participating in sports and exercise, using computers for leisure, relaxing and thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising và comunicating, & using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu thiết bị hình tròn ở trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them khổng lồ the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối bọn chúng với thương hiệu loại.

Xem thêm: Các Hệ Thống Sông Lớn Ở Đông Á C Hệ Thống Sông Lớn Ở Đông Á Bắt Nguồn Từ Đâu?

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going khổng lồ local performances, visiting museums: h. Going lớn cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going to lớn the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time vày you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you vì chưng the most? share your idea with a partner.

Em dành riêng bao nhiêu thời gian trong một ngày mang đến những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn ngơi nghỉ nào nhưng em làm nhiều nhất? share những chủ kiến của em cùng với một các bạn học.

1. How much time vì you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you bởi the most? giới thiệu your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ and /pr/ 

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to check answers: 

Hoàn thành phần nhiều từ dưới những bức hình với /br/ tốt /pr/. Nghe để soát sổ những câu trả lời của em với lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen & repeat.

Xem thêm: Nhà Máy Thủy Điện Nào Không Thuộc Vùng Tây Nguyên, Vùng Tây Nguyên Có Nhà Máy Thủy Điện Nào Sau Đây

Nghe với lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes making bread in his không tính tiền time.3. Hien is our club president.4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.5. You will need a brush if you want khổng lồ paint your room.6. This is a wonderful present. Thanks so much!