GLIXIN KHÔNG TÁC DỤNG VỚI CHẤT NÀO SAU ĐÂY

     

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC MÙA THU 2015------------------------------------------------------------BÀI TẬP AMINO AXITMUỐI CỦA AMIN – SỐ I----------------------------------------------------------------------I. Bài tập kim chỉ nan tổng đúng theo :Câu 1: trong các tên thường gọi dưới đây, tên làm sao không tương xứng với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? A. Axit 2-aminopropanoic. B. Axit a-aminopropionic. C. Anilin. D. Alanin. Câu 2: C4H9O2N bao gồm mấy đồng phân amino axit gồm nhóm amino tại đoạn alpha?A. 4.B. 3.C. 2.D. 5.Câu 3: bao gồm bao nhiêu amino axit có công thức phân tử C4H9O2N?A. 3 chất.B. 4 chất.C. 5 chất.D. 6 chất.Câu 4: Để chứng tỏ amino axit là hợp hóa học lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của hóa học này vớiA. Dung dịch HCl với dung dịch Na2SO4.B. Hỗn hợp NaOH cùng CuO.C. Dung dịch Ba(OH)2 với dung dịch HCl.D. Hỗn hợp NaOH và dung dịch NH3.Câu 5: dung dịch của chất nào sau đây không làm chuyển màu sắc quỳ tím :A. Glixin (CH2NH2-COOH)B. Lizin (H2NCH2-3CH(NH2)-COOH)C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)D. Natriphenolat (C6H5ONa)Câu 6: hóa học nào sau đây vừa chức năng được cùng với H2NCH2COOH, vừa chức năng được với CH3NH2?A. NaCl.B. HCl.C. CH3OH.D. NaOH.Câu 7: hóa học rắn ko màu, dễ dàng tan trong nước, kết tinh ở đk thường làA. C6H5NH2.B. C2H5OH.C. H2NCH2COOH.D. CH3NH2.Câu 8: hóa học tham gia phản bội ứng trùng ngưng làA. C2H5OH.B. CH2 = CHCOOH.C. H2NCH2COOH.D. CH3COOH.Câu 9: Để rõ ràng 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH cùng C2H5NH2 chỉ việc dùng một thuốc test làA. Hỗn hợp NaOH.B. Hỗn hợp HCl.C. Natri kim loại.D. Quỳ tím.Câu 10: tất cả 3 ống nghiệm không nhãn cất 3 dung dịch sau: NH2-(CH2)2CH(NH2)COOH ; NH2CH2COOH ; HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Rất có thể nhận ra được 3 dung dịch bởi :A. Hỗn hợp Br2B. Giấy quỳC. Hỗn hợp HClD. Hỗn hợp NaOHCâu 11: Glyxin không chức năng được với dung dịch nào sau đây?A. NaHSO4.B. NaHCO3.C. NH3.D. KNO3.Câu 12: Chất cần sử dụng làm các gia vị thức ăn uống gọi là mì thiết yếu hay bột ngọt có công thức kết cấu làA. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.Câu 13: cho các chất sau: axit glutamic; valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím đổi màu hồng, color xanh, không đổi màu lần lượt là:A. 3, 1, 2.B. 2, 1,3.C. 1, 1, 4.D. 1, 2, 3.Câu 14: dãy chỉ chứa phần lớn amino axit tất cả số đội amino và số team cacboxyl đều nhau làA. Gly, Val, Tyr, AlaB. Gly, Ala, Glu, LysC. Gly, Ala, Glu, TyrD. Gly, Val , Lys, AlaCâu 15: trong số dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch có tác dụng xanh quỳ tím làA. 4.B. 3.C. 1.D. 2.Câu 16: đến quỳ tím vào từng dung dịch các thành phần hỗn hợp dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ ?(1) H2N - CH2 – COOH; (2) Cl - NH3+ . CH2 – COOH; (3) NH2 - CH2 – COONa (4) H2N- CH2-CH2-CHNH2- COOH; (5) HOOC- CH2-CH2-CHNH2- COOHA. (2), (4)B. (3), (1)C. (1), (5)D. (2), (5).Câu 17: Có những dung dịch đơn lẻ sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoniclorua), H2NCH2CH2CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOCCH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch gồm pH


Bạn đang xem: Glixin không tác dụng với chất nào sau đây
*


*


*


*


*

Xem thêm: Giải Bài 7 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống


Dung thuốc thử nào sau đây để nhận thấy các hỗn hợp chứa trong số ống nghiệm mất nhãn HCl H2SO4 1 mon trước . Bởi vochinh5
Đây gồm những chất vừa chức năng với hỗn hợp HCl vừa tác dụng với hỗn hợp NaOH là 1 tháng trước . Vì chưng buica2021
các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Ag mang đến m gam X vào dung dịch HCl dư thu được 6 72 ml khí điều kiện tiêu chuẩn chỉnh 1 mon trước . Vì Missdunghit
Muốn có 1 5 lít hỗn hợp KOH có pH=9 yêu cầu thể tích hỗn hợp KOH 0 001m là từng nào 1 tháng trước . Bởi vì buihienhit


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 4 Unit 19 Lesson 1 Trang 58, Tiếng Anh 4 Tập 2