Hình bình hành abcd là hình vuông khi

  -  

Trắc nghiệm Hình bình hành gồm đáp án

Với bộ bài xích tập Trắc nghiệm Hình bình hành Toán lớp 8 chọn lọc, bao gồm đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học và ôn luyện để đạt công dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Hình bình hành abcd là hình vuông khi

*

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD có  = α > 900. Ở phía ngoại trừ hình bình hành vẽ các tam giác số đông ADE, ABF. Tam giác CEF là tam giác gì? chọn câu trả lời đúng nhất

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Tam giác đều

D. Tam giác tù

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

*

⇒ ΔFBC = ΔFAE (c.g.c) ⇒ CF = fe (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra CF = sắt = EC cần tam giác CEF đều

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 2: Hãy chọn câu sai.

A. Hình bình hành có hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm từng đường

B. Hình bình hành tất cả hai góc đối bởi nhau

C. Hình bình hành gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau

D. Hai bình hành gồm hai cặp cạnh đối song song

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong hình bình hành:

+ Hình bình hành có các cạnh đối song song

+ các cạnh đối bởi nhau

+ nhì đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của từng đường phải C sai

Đáp án đề nghị chọn là: C


Bài 3: Chọn câu sai. ABCD là hình bình hành. Khi đó:

A. AB = CD

B. AD = BC

C.

*

D. AC = BD

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong hình bình hành:

+ Hình bình hành có các cạnh đối tuy vậy song

+ các cạnh đối bởi nhau

+ nhì đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của từng đường đề nghị D sai

Đáp án cần chọn là: D


Bài 4: Hãy lựa chọn câu sai:

A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành

B. Hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành

C. Tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành

D. Tứ giác bao gồm hai cặp góc đối đều nhau là hình bình hành

Hiển thị đáp án

Lời giải

Dấu hiệu dấn biết:

+ Tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành yêu cầu A đúng

+ Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành bắt buộc D đúng

+ Tứ giác có các góc đối cân nhau là hình bình hành cần D đúng

Nhận thấy hình thang bao gồm hai góc kề một đáy đều nhau là hình thang cân đề nghị B sai

Đáp án cần chọn là: B


Bài 5: Điền nhiều từ phù hợp vào khu vực trống: “Tứ giác có hai đường chéo … thì tứ giác đó là hình bình hành”.

A. Bởi nhau

B. Giảm nhau

C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

D. Tuy nhiên song

Hiển thị đáp án

Lời giải

Dấu hiệu nhấn biết:

Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm mỗi con đường là hình bình hành.

Đáp án đề nghị chọn là: C


Bài 6: Hãy lựa chọn câu đúng. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu.

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

+ Tứ giác ABCD là hình bình hành lúc AB // CD, BC // AD phải C sai.

+ Tứ giác ABCD là hình bình hành khi

*
 nên D đúng

+ A, B sai bởi vì chưa đủ đk để kết luận

Đáp án nên chọn là: D


Bài 7: Hãy lựa chọn câu đúng. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu.

A.

*

B. AB = CD, BC = AD

C. AB // CD

D. BC = AD

Hiển thị đáp án

Bài 8: Hãy lựa chọn câu đúng. Mang lại hình bình hành ABCD có các điều kiện như hình vẽ, trong hình có:

A. 6 hình bình hành

B. 5 hình bình hành

C. 4 hình bình hành

D. 3 hình bình hành

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ vày ABCD là hình bình hành nên AB // CD, AD // BC

+ Xét tam giác AEFD tất cả AE = FD; AE // FD (do AB // CD) phải AEFD là hình bình hành.

+ Xét tứ giác BEFC bao gồm BE = FC; BE // FC (do AB // CD) đề xuất BEFC là hình bình hành

+ Xét tứ giác AECF có AE = FC; AE // FC (do AB // CD) nên AEFC là hình bình hành

+ Xét tứ giác BEDF tất cả BE = FD, BE //FD (do AB // CD) đề xuất BEDF là hình bình hành

+ bởi vì AECF là hình bình hành nên AF // EC ⇒ EH // GF; vị BEDF là hình bình hành yêu cầu ED // BF ⇒ EG // HF

Suy ra EGHF là hình bình hành

Vậy có tất cả 6 hình bình hành: ABCD; AEFD; BEFC; AECF; BEDF; EGHF

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 9: Hãy chọn câu đúng. Mang lại hình bình hành ABCD, điện thoại tư vấn E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Lúc đó:

A. DE = BF

B. DE > BF

C. DE Hiển thị đáp án

Lời giải

*

+ vì ABCD là hình bình hành cần AB // CD; AB = CD

+ Xét tứ giác BEDF tất cả BE =FD; BE // FD (do AB // CD) phải BDF là hình bình hành.

Từ đó: DE = BF (tính hóa học hình bình hành)

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 10: Cho hình bình hành ABCD có

*
Số đo các góc của hình bình hành là:

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Theo định lí tổng những góc vào tứ giác ta có:

*

Đáp án nên chọn là: D


Bài 11: Cho hình bình hành ABCD tất cả

*
Số đo những góc của hình bình hành là:

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 12: Tính số đo các góc của hình bình hành ABCD biết

*
Ta được:

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Theo định lí tổng số những góc trong tứ giác ta có:

*

Đáp án cần chọn là: B


Bài 13: Tính số đo những góc của hình bình hành ABCD biết

*
Ta đươc:

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Theo định lí tổng số những góc vào tứ giác ta có:

*

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 14: Hãy chọn câu trả lời sai.

Cho hình vẽ, ta có:

A. ABCD là hình bình hành

B. AB // CD

C. ABCE là hình thang cân

D. BC // AD

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình vẽ ta có O là trung điểm của BD cùng AC. Do đó tứ giác ABCD bao gồm hai đường chéo cánh AC vafBD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành ⇒ A đúng

Vì ABCD là hình bình hành đề nghị AB // CD; AD // BC (tính chất) ⇒ B, D đúng.

Chưa đủ điều đk để ABCE là hình thang cân

Đáp án đề nghị chọn là: C


Bài 15: Cho hình bình hành ABCD. Tia phân giác của góc A giảm CD tại M. Tia phân giác góc C cắt AB trên N (hình vẽ). Nên chọn lựa câu vấn đáp sai.

*

A. AMCN là hình bình hành

B. CMBA là hình thang

C. ANCD là hình thang cân

D. AN = MC

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Mà nhì góc

*
 ở vị trí đồng vị buộc phải AM // CN.

Do AB // CD (gt), N Є AB, M Є BC ⇒ AN // MC.

Tứ giác AMCN gồm AN // CM, AM // cn (cmt) đề nghị là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết).

Vì AMCN là hình bình hành phải AN = cm (tính chất) phải A, D đúng.

Bì MC // AB ⇒ AMCB là hình thang phải B đúng.

Vì AN // CD ⇒ ANCD là hình thang

Chưa đủ điều kiện để ANCD là hình thang cân bắt buộc C sai.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 4 Unit 8 Lesson 3, Tiếng Anh 4 Tuần 8 Unit 5 Lesson 3

Đáp án nên chọn là: C


Bài 16: Cho tam giác ABC cùng H là trực tâm. Các đường trực tiếp vuông góc cùng với AB trên B, vuông góc với AC trên C giảm nhau làm việc D.

1. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất. Tứ giác BDCH là hình gì?

A. Hình thang

B. Hình bình hành

C. Hình thang cân

D. Hình thang vuông

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Gọi BK, CI là những đường cao của tam giác ABC. Khi ấy BK ⊥ AC; CI ⊥ AB hay bảo hành ⊥ AC; CH ⊥ AB (vì H là trực tâm).

Lại có BD ⊥ AB; CD ⊥ AC (giả thiết) yêu cầu BD // CH (cùng vuông với AB) cùng CD // bảo hành (cùng vuông với AC)

Suy ra tứ giác BHCD là hình bình hành (dhnb)

Đáp án bắt buộc chọn là: B


2. Tính số đo góc BDC, biết

*

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. 1300

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án phải chọn là: D


Bài 17: Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Những đường trực tiếp vuông góc với AB tại B, vuông góc cùng với AC trên C cắt nhau sống D.

1. Lựa chọn câu sai.

A. Bảo hành // CD

B. CH // BD

C. Bh = CD

D. HB = HC

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Gọi BK, CI là các đường cao của tam giác ABC. Khi ấy BK ⊥ AC; CI ⊥ AB hay bảo hành ⊥ AC; CH ⊥ AB (vì H là trực tâm).

Lại gồm BD ⊥ AB; CD ⊥ AC (giả thiết) bắt buộc BD // CH (cùng vuông với AB) và CD // bảo hành (cùng vuông cùng với AC)

Suy ra tứ giác BHCD là hình bình hành (dhnb)

Từ đó HB = CD; CH = BD cần D không đúng (ta không đủ điều kiện để chỉ ra được HB = HC)

Đáp án cần chọn là: D


2. Tính số đo góc BDC, biết

*
 = 400.

A. 700

B. 1000

C. 1400

D. 1300

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án cần chọn là: C


Bài 18: Cho tứ giác ABCD. Hotline E, F thứu tự là giao điểm của AB với CD, AD cùng BC; M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AE, EC, CF, FA. Lúc đó MNPQ là hình gì? Chọn giải đáp đúng nhất.

A. Hình bình hành

B. Hình thang vuông

C. Hình thang cân

D. Hình thang

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Nối AC. Bởi vì M, N thứu tự là trung điểm của AE, EC đề nghị MN là đường trung bình của tam giác EAC suy ra MN // AC; MN = AC (1)

Tương từ bỏ PQ là đường trung bình của tam giác FAC suy ra PQ // AC; PQ = AC (2)

Từ (1) và (2) suy ra PQ // NM; PQ = MN bắt buộc MNPQ là hình bình hành (dhnb)

Đáp án phải chọn là: A


Bài 19: Cho tứ giác ABCD. Call E, F theo lần lượt là giao điểm của AB cùng CD; M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AF, EC, BF, DE. Lúc ấy MNPQ là hình gì? Chọn lời giải đúng nhất.

A. Hình bình hành

B. Hình thang vuông

C. Hình thang cân

D. Hình thang

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Nối EF; EP, FQ, EM, PM, QN. Hotline O là giao của QN và EF.

Xét tam giác CED bao gồm FN là con đường trung bình yêu cầu

*

⇒ NFQE là hình bình hành đề nghị hai đường chéo QN cùng EF giao nhau trên trung điểm của từng đường. Suy ra O là trung điểm của QN với EF (1)

Xét tam giác ABF tất cả EM là đường trung bình yêu cầu

*

⇒ EMFB là hình bình hành bắt buộc hai đường chéo cánh PM cùng EF giao nhau trên trung điểm của từng đường. Nhưng O là trung điểm của EF phải O cũng chính là trung điểm của PM (2)

Từ (1) với (2) suy ra: tứ giác QMNP có hai đường chéo cánh QN, PM giao nhau tại trung điểm O từng đường buộc phải QMNP là hình bình hành (dhnb)

Đáp án cần chọn là: A


Bài 20: Cho hình bình hành ABCD. Hotline I, K theo máy tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo cánh BD giảm AI, ck theo sản phẩm công nghệ tự sinh sống E, F. Chọn khẳng định đúng.

A. DE = FE; sắt > FB

B. DE = sắt = FB

C. DE > FE; EF = FB

D. DE > sắt > FB

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*
 (gt) cơ mà AB = CD (cạnh đối hình bình hành) buộc phải AK = IC

Vì AB // CD (gt), K Є AB, I Є DC ⇒ AK // IC

Tứ giác AKCI bao gồm AK // IC, AK = IC (cmt) nên là hình bình hành. Suy ra AI // CK.

Mà E Є AI, F Є ông xã ⇒ EI // CF, KF // AE

Xét ΔDCF có: DI = IC (gt); IE // CF (cmt) ⇒ ED = sắt (1)

Xét ΔABE có: AK = KB (gt), KF // AE (cmt) ⇒ EF = FB (2)

Từ (1) với (2) suy ra ED = fe = FB

Đáp án nên chọn là: B


Bài 21: Cho hình bình hành ABCD. Hotline E, F theo thứ tự là trung điểm của AD, BC. Đường chéo cánh AC cắt BE, DF theo thứ tự sống K, I. Chọn xác minh đúng nhất.

A. K, I theo lần lượt là giữa trung tâm ΔABD, ΔCBD

B. AK = KI = IC

C. Cả A, B đầy đủ đúng

D. Cả A, B đều sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Gọi O là giao điểm của AC, BD

Vì ABCD là hình bình hành yêu cầu AC, BD giao nhau tại trung điểm O mỗi đường, giỏi AO = co =

*
 

Xét tam giác ABD tất cả BE, AO là đường trung tuyến cắt nhau tại K buộc phải K là trung tâm ΔABD.

Suy ra

*
(1)

Xét tam giác CBD có DF, co là hai đường trung tuyến giảm nhau trên I buộc phải I là giữa trung tâm ΔCBD.

Suy ra

*
(2)

Lại có:

*

Từ (1), (2) với (3) suy ra: AK = KI = IC

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 22: Cho hình bình hành ABCD. Bên trên đường chéo cánh BD đem hai điểm E với F thế nào cho BE = DF CE

D. Chưa kết luận được

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Gọi O là giao điểm của AC và BD. Ta tất cả OA = OC, OB = OD

Mà BE = DF (gt) ⇒ OE = FO.

Tứ giá bán AECF bao gồm hai đường chéo AC và EF cắt nhau tại trung điểm O yêu cầu AECF là hình bình hành

⇒ FA = CE

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 23: Hai góc kề nhau của một hình bình hành ko thể gồm số đo là:

A. 600; 1200

B. 400; 500

C. 1300; 500

D. 750; 1050

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong hình bình hành có những góc đối nhau với tổng những góc vào hình bình hành phải bởi 3600 đề xuất ta có:

600.2 + 1200.2 = 3600

400.2 + 500.2 = 1800 ≠ 3600

1300.2 + 500.2 = 3600

1050.2 + 750.2 = 3600

Do đps nhị góc kề của hình bình hành không thể có số đo 400; 500

Đáp án nên chọn là: B


Bài 24: Tỉ số độ dài hai cạnh của hình bình hành là 3 : 5. Còn chu vi của nó bởi 48cm. Độ lâu năm cạnh kề của hình bình hành là:

A. 12cm cùng 20cm

B. 6cm và 10cm

C. 3cm và 5cm

D. 9cm với 15cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Gọi độ nhiều năm hai cạnh của hình bình hành là a cùng b cùng với a, b > 0

Theo bài ra ta có:

*

Nửa chu của hình bình hành là: 48 : 2 = 24cm

Suy ra: a + b = 24cm. Theo tính chất của hàng tỉ số cân nhau ta có:

*

⇒ a = 3.3 = 9; b = 3.5 = 15

Vậy nhị cạnh của hình bình hành là 9cm và 15cm

Đáp án nên chọn là: D


Bài 25: Cho tam giác ABC bao gồm BC = 6cm. Trên cạnh AB lấy những điểm D cùng E làm thế nào cho AD = BE. Qua D, E theo lần lượt vẽ những đường thẳng tuy vậy song với BC, giảm AC theo vật dụng tự sinh hoạt G và H. Tính tổng DG + EH.

A. 10cm

B. 4cm

C. 6cm

D. 8cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo bài xích ra ta có:

*

Kẻ HM // AM (M Є BC).

Xem thêm: Phân Tích Chinh Phụ Ngâm 8 Câu Cuối, Phân Tích 8 Câu Cuối Chinh Phụ Ngâm

Xét tứ giác EHMB có MH // EB, EH // BM yêu cầu EHMB là hình bình hành.

Suy ra EH = BM; EB = HM (tính chất hình bình hành) cơ mà AD = BE ⇒ AD = MH

*

Ta có: DG + EH = MC + BM = BC = 6cm

Đáp án cần chọn là: C


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3