KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN TRỌN BỘ PDF

  -  

Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện nghe đến danh hiệu của Ðức Phật đây, cơ mà phát trọng tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng chạm chán vô lượng các Ðức Phật xoa đảnh thọ ký kết cho. Lại về thuở quá khứ, gồm Ðức Phật thành lập hiệu là Câu lưu giữ Tôn Như Lai. Như có bạn nam người thanh nữ nào nghe đến thương hiệu của đức phật đây, chí tâm ngắm nhìn lễ bái hoặc lại tán thán, fan này nơi pháp hội của một ngàn Ðức Phật trong nhân hậu kiếp làm cho vị đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở thừa khứ, bao gồm Ðức Phật thành lập hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có tín đồ nam người bạn nữ nào được nghe danh hiệu của Ðức Phật đây, thời mãi không thể sa đọa vào vùng ác đạo, thường xuyên được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở vượt khứ bao gồm Ðức Phật ra đời hiệu là Ða Bửu Như Lai. Như có fan nam người thanh nữ nào nghe đến danh hiệu của Ðức Phật đây, liền ngoài đọa vào ác đạo, 101Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện thường xuyên ở trên cung trời tận hưởng sự vui thù chiến hạ vi diệu. Lại về thuở thừa khứ bao gồm Ðức Phật ra đời hiệu Bửu tướng mạo Như Lai. Như có bạn nam người thiếu nữ nào nghe đến danh hiệu của Ðức Phật đây, sinh lòng cung kính, ko bao lâu fan ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng rất nhiều kiếp về thuở quá khứ bao gồm Ðức Phật thành lập và hoạt động hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có fan nam người phái nữ nào nghe đến danh hiệu của Ðức Phật trên đây, thời tín đồ ấy sẽ vô cùng thoát tội sanh tử trong một trăm đại kiếp. Lại về thuở vượt khứ tất cả Ðức Phật thành lập hiệu là Ðại Thông sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ giới nào nghe đến thương hiệu của Ðức Phật đây, thời tín đồ này đặng chạm chán hằng hà chư Phật nói những pháp mầu cho, hầu như đặng thành đạo ý trung nhân Ðề. Lại về thuở thừa khứ, tất cả đức Tịnh Nguyệt Phật, đức đánh Vương Phật, đức Trí chiến hạ Phật, đức 102Kinh Địa Tạng ý trung nhân tát Bổn Nguyện Tịnh Danh vương vãi Phật, đức Trí thành quả Phật, đức Vô Thượng Phật, đức Diệu Thinh Phật, đức Mãn Nguyệt Phật, đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Ðức Phật nạm Tôn như thế. Tất cả chúng sinh vào thời bây giờ cùng thuở vị lai: hoặc là Trời, hay là người, hoặc bạn nam, hoặc người cô bé chỉ niệm được thương hiệu của một Ðức Phật thôi, sẽ tiến hành vô lượng công đức, huống nữa là niệm được không ít danh hiệu. Phần nhiều chúng sinh đó lúc sanh dịp tử đặng nhiều phước lợi, không thể phải đọa vào ác đạo nữa. Như có bạn nào sắp tới mạng chung, hàng thân quyến trong đơn vị nhẫn mang đến một bạn vì người bịnh sắp tới chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Ðức Phật, thời người chết đó, trừ năm tội bự vô gián, các nghiệp báo khác phần nhiều tiêu sạch sẽ cả. Năm tội béo vô con gián kia dầu vô cùng nặng nề đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không thoát ra khỏi đặng quả khổ, nhưng do lúc lâm chung, nhờ tín đồ khác 103Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện vì này mà xưng niệm danh hiệu của Phật vì thế những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là bọn chúng sinh tự bản thân xưng thương hiệu của chư Phật, bạn này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Khiếp Ðịa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện Quyển Trung không còn Bổn hạnh Ðịa Tạng, Thệ nguyện rộng sâu, Gậy tiến thưởng châu sáng độ bọn chúng sinh, Ðịa ngục tù khổ ko ngằn, Tinh tấn kiền thành, ngoài mắc khổ trầm luân. Nam mô thường Trụ Thập Phương Pháp. (3 lần) Nam mô Ðịa Tạng tình nhân tát Ma ha Tát. (3 lần) 104Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện khiếp Địa Tạng bồ Tát Bổn Nguyện (Quyển Hạ) tởm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN SO SÁNH NHƠN DUYÊN CÔNG ÐỨC CỦA SỰ BỐ THÍ Phẩm vật dụng mười thời gian đó Ngài Ðịa Tạng người tình tát ma ha tát nương oai vệ thần của đức Phật, từ số ghế đứng dậy, quì gối chắp tay bạch cùng đức Phật rằng: “Bạch đức vắt Tôn! nhỏ xem xét bọn chúng sinh trong nghiệp đạo so sánh về sự việc bố thí tất cả nhẹ gồm nặng. Có fan hưởng phước trong một đời, có tín đồ hưởng phước vào mười đời, hoặc mang đến hưởng phước lợi lớn trong trăm đời, ngàn đời. đều sự ấy tại làm thế nào thế? Cúi xin đức cầm Tôn dạy cho”. Bấy giờ Ðức Phật bảo Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát rằng: “Nay ta nghỉ ngơi trong toàn bộ chúng hội chỗ cung trời Ðao Lợi này giảng về sự so sánh công 105Kinh Địa Tạng ý trung nhân tát Bổn Nguyện đức coi thường trọng của việc cha thí làm việc Diêm Phù Ðề. Ông cần lóng nghe, ta sẽ vị ông nhưng nói!” Ngài Ðịa Tạng nhân tình tát bạch cùng Ðức Phật rằng: “Chính con nghi vấn về bài toán ấy. Nhỏ xin ưa mong muốn nghe”. Ðức Phật bảo Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát rằng: “Trong cõi nam giới Diêm Phù Ðề có các vị Quốc Vương, hàng Tể Phụ quan liêu chức lớn, mặt hàng đại Trưởng giả, sản phẩm đại gần cạnh Ðế Lợi, sản phẩm đại Bà La Môn v.v... Nếu chạm chán kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, chạm mặt những hạng người thân thể ko được vẹn toàn như thế. Lúc những vị Quốc Vương kia v.v... Mong muốn bố thí, nếu rất có thể đủ trọng điểm từ bi lớn, lại có lòng hào hứng tự hạ mình, tự tay mình rước của ra tía thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo bạn khác lấy cho, lại dùng lời ôn hòa êm ả an ủi. 106Kinh Địa Tạng ý trung nhân tát Bổn Nguyện các vị Quốc Vương, Ðại Thần kia v.v... đặng phước lợi bởi phước lợi công đức thờ dường cho một trăm hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm cho sao? do tại vị Quốc Vương đó v.v... Phát trung khu đại từ bỏ bi so với kẻ siêu mực nghèo thuộc và với những người dân tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như vậy này, vào trăm nghìn đời hay được khá đầy đủ những đồ thất bảo, huống là đa số thứ để thọ dùng như y phục vật uống ăn v.v... Lại vọc nữa, này Ðịa Tạng ý trung nhân tát! vào đời sau, như tất cả vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v... Chạm chán chùa tháp bái Phật, hoặc mẫu Phật, cho đến hình tượng người tình tát, Thanh văn tốt Bích bỏ ra Phật, đích thân từ bỏ sửa sang, cúng dường ba thí. Vị Quốc vương đó, đã đặng trong bố kiếp làm vị trời Ðế say mê hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu hoàn toàn có thể đem phước lành cha thí này mà hồi phía cho tất cả chúng sinh vào pháp giới, 107Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện thời vị Quốc vương vãi đó, trong mười kiếp thường được gia công vị trời Ðại Phạm Thiên Vương. Lại vậy này nữa, này Ðịa Tạng người thương tát! trong đời sau, nếu có vị Quốc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v... Gặp chùa tháp của tiên phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình mẫu bị lỗi sụp rách rã, liền rất có thể phát trọng tâm tu vấp ngã lại. Vị Quốc vương vãi đó, hoặc tự bản thân đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa fan khác cho đến khuyến hóa trăm nghìn bạn khác cùng chung bố thí cúng nhường nhịn để kết hôn lành. Vị Quốc vương vãi đó, vào trăm ngàn đời thường làm cho Vua đưa Luân, còn những người khác phổ biến cùng thao tác làm việc bố thí đó, vào trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ. Trường hợp lại nghỉ ngơi trước miếu tháp có thể phát tâm đem công đức thờ dường cha thí này mà hồi hướng tới đạo vô thượng chánh giác, được bởi thế thời vị Quốc vương vãi đó cho tới tất cả mọi người đều sẽ 108Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện thành Phật cả, vị quả báo ấy to lớn vô lượng vô biên. Lại vọc nữa, này Ðịa Tạng người tình tát! vào đời sau, như bao gồm vị Quốc Vương tuyệt hàng Bà La Môn, chạm chán những fan già yếu đuối tật bịnh và kẻ thanh nữ sanh đẻ, nếu trong vòng chừng một niệm sinh lòng từ to đem dung dịch men, cơm trắng nước, chóng chiếu cha thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. Phước đức kia rất tất yêu nghĩ bàn mang đến được, trong một trăm kiếp thường làm cho Vua Trời Tịnh Cư, trong nhì trăm kiếp thường làm Vua sáu từng trời cõi Dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho tới trong trăm nghìn đời, lỗ tai không thể nghe mang lại tiếng khổ, rốt ráo đang thành Phật đạo. Lại vọc nữa, này Ðịa Tạng người thương tát! vào đời sau như gồm vị Quốc Vương cùng Bà La Môn, rất có thể làm gần như việc bố thí như vậy sẽ đặng vô lượng phước lành. 109Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện giả dụ lại có thể đem phước đức kia hồi phía đạo ý trung nhân Ðề, thời ko luận là nhiều hay ít, rốt ráo đang thành Phật cả, huống gì cả rất nhiều quả trời Phạm Vương, trời Ðế Thích, Vua đưa Luân. Này Ðịa Tạng tình nhân tát, chính vì như thế nên khuyến hóa tất cả chúng sinh đều phải học theo như thế. Lại vọc nữa, này Ðịa Tạng người yêu tát! vào đời sau, như gồm thiện nam giới kẻ thiện cô gái nào ở trong Phật pháp mà lại gieo trồng chút xíu cội phước lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hột cát, mảy bụi, phước lợi của các người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vầy nữa, này Ðịa Tạng người tình tát! trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng tín đồ thiện con gái nào gặp hình tượng Phật, mẫu Bồ tát, hình mẫu Bích đưa ra Phật, mẫu Vua gửi Luân mà cha thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, hay sanh ở cõi người, cõi trời tận hưởng sự vui thù win vi diệu. 110Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện Như rất có thể đem công đức hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh thời phước lợi của fan ấy chẳng thể ví dụ nỗ lực nào đến được. Lại vầy nữa, này Ðịa Tạng người tình tát! trong đời sau, như gồm kẻ thiện nam tín đồ thiện thiếu nữ nào gặp kinh điển Đại thừa hoặc nghe thấy một bài bác kệ, một câu kinh, rồi phát tâm vồ cập trân trọng kính cẩn ngợi khen, tía thí thờ dường, fan ấy được quả báo to vô lượng vô biên. Nếu hoàn toàn có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới cho việc đó sinh thời phước lợi này sẽ không thể ví dụ cầm cố nào mang lại được. Lại vầy nữa, này Ðịa Tạng người thương tát! vào đời sau, như tất cả kẻ thiện nam fan thiện con gái nào gặp mặt chùa tháp và kinh khủng Đại thừa, ví như là khiếp tháp mới thời ba thí thờ dường, chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen chắp tay cung kính. Nếu gặp gỡ kinh tháp cũ, hoặc hư rách thời cải tiến tu bổ, hoặc riêng bản thân phát chổ chính giữa làm, hoặc khuyến bạn khác cùng đồng vạc tâm. 111Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện những người đồng phát trung tâm đây, trong tía mươi đời thường có tác dụng vua những nước nhỏ. Còn vị bầy việt chánh đó thường làm Vua gửi Luân, lại sử dụng pháp lành nhưng mà giáo hóa vua những nước nhỏ. Lại vầy nữa, Ðịa Tạng người yêu tát! vào đời sau, như có người thiện phái nam kẻ thiện người vợ nào ở chỗ cội phước lành vẫn gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là tía thí cúng dường, hay những tu xẻ chùa tháp, hoặc cải tiến kinh điển, cho đến chừng bởi một sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước. đa số sự lành như thế không luận nhiều ít, chỉ hoàn toàn có thể đem hồi hướng mang lại khắp pháp giới bọn chúng sinh, thời công đức của bạn đó trong nghìn đời thường xuyên hưởng lâu sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi hướng mang lại thân quyến trong đơn vị hoặc tự bản thân được tác dụng thôi, như vậy thời đang hưởng trái vui trong tía đời, cứ làm một trong những phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. 112Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện Này Ðịa Tạng người yêu tát! phần lớn nhơn duyên công đức về sự bố thí như thế đó. 113Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện kinh ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN ÐỊA THẦN HỘ PHÁP Phẩm lắp thêm mười một thời điểm đó vị Kiên Lao Ðịa Thần bạch cùng Ðức Phật rằng: “Bạch đức cầm Tôn! tự trước đến nay, nhỏ từng ngắm nhìn đảnh lễ vô lượng vị đại ý trung nhân tát, hầu hết là hầu như bực trí huệ thần thông béo không thể nghĩ bàn độ khắp đông đảo loài bọn chúng sinh. Ngài Ðịa Tạng người tình tát phía trên so với các vị bồ tát khu vực thệ nguyện vô cùng sâu rộng. Bạch đức cố Tôn! Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát đây gồm nhơn duyên khủng với chúng sinh trong Diêm Phù Ðề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài quan tiền Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sinh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có những lúc hoàn mãn. 114Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát phía trên phát thệ nguyện giáo hóa toàn bộ chúng sinh vào sáu con đường trải mang lại kiếp số như số cat trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch đức nắm Tôn! bé xem xét bọn chúng sinh ở lúc này nay cùng về vị lai sau, khu vực chỗ thật sạch sẽ ở phương phái nam trong cuộc đất của mình ở, sử dụng đất đá tre gỗ mà dựng cất chiếc khám dòng thất. Vào đó rất có thể họa vẽ, cho tới dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc nắn mẫu Ðịa Tạng tình nhân tát, đốt hương thơm cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ fan đó sinh sống được mười điều lợi ích. Những gì là mười điều? Một là khu đất cát tốt mầu, nhị là thành quả an ổn định mãi mãi, cha là người đã chết được sanh lên cõi trời, tư là những người hiện còn hưởng trọn sự lợi ích, Năm là cầu chi cũng ưng ý cả, 115Kinh Địa Tạng ý trung nhân tát Bổn Nguyện Sáu là không có tai họa về nước cùng lửa, Bảy là trừ sạch câu hỏi hư hao, Tám là kết thúc hẳn ác mộng, Chín là lúc ra thời điểm vào có thần theo hộ vệ, Mười là thường gặp gỡ bực Thánh Nhơn. Bạch đức cầm cố Tôn! bọn chúng sinh vào đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của chính mình cư trụ mà hoàn toàn có thể làm ra sự cúng nhường Ngài Ðịa Tạng như thế, thời được sự ích lợi như vậy”. Vị Kiên Lao Ðịa Thần lại bạch với đức phật rằng: “Bạch đức vậy Tôn! trong đời sau này, như có bạn thiện phái nam kẻ thiện cô gái nào ngơi nghỉ trong chỗ của bản thân cư trụ mà lại có kinh điển này cùng hình tượng của đức Ðịa Tạng nhân tình tát, fan đó lại rất có thể đọc tụng kinh khủng này cùng cúng dường hình tượng của bồ tát. 116Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện Thời bé dùng thần lực của nhỏ thường hộ vệ người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm, cướp, nạn lớn, nàn nhỏ, v.v... Thảy đầy đủ tiêu sạch”. Ðức Phật bảo Kiên Lao Ðịa Thần rằng: “Thần lực to lớn của ông, những thần khác ít ai bằng. Vị cớ sao? bởi đất đai trong cõi Diêm Phù Ðề gần như nhờ ông hộ trợ, cho đến cỏ cây, mèo đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu, toàn bộ những vật dụng từ khu đất mà gồm ra phần đông nhờ vị trí sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày đa số sự lợi ích của Ngài Ðịa Tạng người thương tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm ngàn lần trội hơn thời gian thường. Này Ðịa Thần! vào đời sau, như tất cả kẻ thiện nam fan thiện cô bé nào cúng nhường nhịn Ðịa Tạng người tình tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ hoàn toàn có thể tu hành theo một vấn đề mà trong kinh “Ðịa Tạng người thương tát Bổn Nguyện” sẽ dạy. 117Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện Thời ông đề nghị dùng thần lực của ông mà ủng hộ tín đồ đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe chỗ tai, huống nữa là làm cho phải chịu. Chẳng buộc phải chỉ riêng mình ông hộ trì fan đó, cũng có thể có hàng quyến trực thuộc của Phạm Vương, Ðế Thích, quyến trực thuộc của chư Thiên ủng hộ bạn đó. Lý do lại đặng các vị thánh thiện Thánh ủng hộ như thế? Ðều do vì những người ấy chiêm lễ hình mẫu của Ðịa Tạng nhân tình tát với đọc tụng tởm “Bổn Nguyện” này, tự nhiên và thoải mái được rốt ráo xa lìa đại dương khổ hội chứng đạo niết bàn an vui, vì vậy nên đặng cỗ vũ một cách to con như thế”. 118Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện tởm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN THẤY NGHE ÐƯỢC LỢI ÍCH Phẩm lắp thêm mười nhì 1/ Đức Phật Phóng quang Tuyên Cáo. Lúc đó, từ trên đảnh môn đức cầm cố Tôn phóng ra cả trăm ngàn muôn ức tia sáng lớn. Như là: tia sáng nhan sắc trắng, tia sáng dung nhan trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng sủa ngọc, tia sáng sủa ngọc lớn, tia sáng sắc đẹp tía, tia sáng nhan sắc tía lớn, tia sáng nhan sắc xanh, tia sáng nhan sắc xanh lớn, tia sáng sắc đẹp biếc, tia sáng dung nhan biếc lớn, tia sáng nhan sắc hồng, tia sáng sắc đẹp hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng color lục lớn, tia sáng sủa màu đá quý y, tia sáng sủa màu rubi y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng sủa tướng mây lành lớn, tia sáng sủa tướng ngàn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng sủa vừng khía cạnh trời, tia sáng sủa vừng mặt trời lớn, tia sáng vừng mặt trăng, tia sáng vừng khía cạnh trăng lớn, tia sáng sủa tướng cung điện, tia sáng sủa 119Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện tướng cung điện lớn, tia sáng sủa tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ bên trên đảnh môn phóng ra phần nhiều luồng ánh sáng như vậy xong, lại nói ra mọi tiếng khôn cùng vi diệu nhưng bảo đại bọn chúng rằng: “Này tám cỗ chúng Trời, Rồng, fan cùng phi nhơn v.v...! Lóng nghe lúc này ta làm việc tại cung trời Ðao Lợi tuyên bày ngợi khen đều sự công dụng trong mặt hàng trời người, đa số sự quan trọng nghĩ bàn, đông đảo sự về nhơn hạnh lên bực Thánh, phần đa sự chứng quả Thập Ðịa, rất nhiều sự rốt ráo ko lui sụt địa điểm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác... Của Ngài Ðịa Tạng bồ tát”. 2/ Quán vắt Âm ước Thỉnh. Lúc Ðức Phật nói lời trên kia vừa chấm dứt tiếng, trong Pháp hội có một vị đại người tình tát hiệu là Quán cầm Âm từ số ghế đứng dậy, quì gối lẹo tay cơ mà bạch thuộc Ðức Phật rằng: 120Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện “Bạch đức gắng Tôn! Ngài Ðịa Tạng người tình tát đầy đủ đức từ bỏ bi lớn, Ngài mến xót chúng sinh mắc tội khổ ngơi nghỉ trong vô vàn ức cố giới, ngài hóa hiển thị ức thân bao nhiêu công đức cùng sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài, con đã có lần nghe đức cố kỉnh Tôn thuộc vô lượng chư Phật vào mười phương, không giống miệng đồng lời ngợi khen Ngài Ðịa Tạng người yêu tát. Dầu cho những Ðức Phật trong thuở thừa khứ, thuở bây giờ và thuở vị lai nói công đức của Ngài Ðịa Tạng người tình tát vẫn quan trọng nói hết. Vừa rồi lại được đức rứa Tôn bảo mọi trong đại chúng rằng đức Phật ý muốn tuyên nói những sự tiện ích của Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát. Cúi ý muốn đức rứa Tôn vì toàn bộ chúng sinh ở bây giờ và vị lai nhưng mà tuyên nói đầy đủ sự không thể nghĩ bàn của Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát, tạo nên tám cỗ chúng Trời, Rồng, v.v... Chiêm ngưỡng và ngắm nhìn lễ lạy Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát nhằm đặng phước lành”. 3/ Đức Phật Tán Thán cùng Hứa Khả. 121Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện Ðức Phật bảo Ngài Quán nạm Âm ý trung nhân tát: “Ông gồm nhơn duyên rất lớn với bọn chúng sinh trong cõi Ta Bà. Hầu hết hàng Trời, Rồng, hoặc Quỉ, cho đến chúng sinh phạm phải tội khổ trong sáu đường nếu kẻ như thế nào nghe danh hiệu của ông, thấy mẫu của ông, hay mến tưởng mang lại ông cùng khen ngợi ông. Thời hồ hết chúng sinh ấy các ở nơi đạo vô thượng chánh giác quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sinh vào cõi người, cõi trời hưởng đủ sự vui vi diệu, lúc nhơn quả chuẩn bị thành thục tức khắc được Phật thọ cam kết cho. Ni ông sẵn lòng trường đoản cú bi lớn thương xót những loài bọn chúng sinh và tám cỗ chúng Trời, Rồng, v.v... Mà mong nghe ta nói hầu như sự lợi ích chẳng thể nghĩ về bàn của Ngài Ðịa Tạng người yêu tát. Ông yêu cầu lóng nghe cho kỹ, nay ta đã nói đó!” Ngài Quán núm Âm nhân tình tát bạch rằng: “Vâng! Bạch đức cụ Tôn con xin ưa hy vọng nghe.” 4/ Thấy Nghe Thêm Phước Trời. 122Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện Ðức Phật bảo Ngài Quán cụ Âm nhân tình tát: “Trong các quả đât về thuở hiện tại nay cùng vị lai sau, bao gồm vị trời nào, hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiển thị nơi thân, hoặc bao gồm kẻ buộc phải đọa lạc vào xứ sở ác đạo. Những vị trời đó, hoặc phái nam hoặc cô bé đương cơ hội tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát, hoặc nghe tên Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát, rồi một lần chiêm ngưỡng và ngắm nhìn một lần đảnh lễ. Thời những vị trời đó càng thêm phệ phước trời, hưởng sự vui Sướng không hề ít không khi nào còn phải bị đọa lạc vào cha ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình mẫu Bồ tát, nghe danh hiệu Bồ tát rồi đem các thứ hương thơm hoa, trang bị y phục, đồ uống ăn, vật dụng báu, chuỗi ngọc... Mà tía thí cúng dường, thời tín đồ này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. 5/ người Bịnh Được Lợi. Lại vầy nữa này Quán cố Âm! vào các thế giới về thuở lúc này nay với vị lai sau, rất nhiều 123Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện hàng chúng sinh vào sáu đường, như tất cả kẻ sắp mạng thông thường mà đặng nghe một tiếng thương hiệu của Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát nhoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không hề bị đọa vào chốn khổ cha ác đạo. Huống đưa ra là lúc chuẩn bị mạng chung, cha mẹ cùng sản phẩm thân quyến đem của nả nhà cửa, trang bị báu, trang phục v.v... Của tín đồ sắp mạng chung này mà làm của túi tiền để sơn đắp giỏi họa vẽ hình mẫu của Ngài Ðịa Tạng bồ tát. Rồi làm cho người bịnh lúc không chết, hoặc mắt thấy tai nghe hiểu được hàng thân quyến đem cửa nhà vật báu v.v... Vì chưng mình cơ mà tô vẽ hình tượng của Ngài Ðịa Tạng người thương tát. Bạn bịnh đó nếu tất cả nghiệp báo đề xuất mang rước bịnh nặng, thời dựa vào công đức này lập tức được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bịnh đó có nghiệp báo số mạng vẫn hết, lại sở hữu đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng xứng đáng lẽ đề nghị đọa vào chốn ác đạo, song 124Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện do nhờ công đức này nên sau khoản thời gian mạng chung, ngay lập tức được sinh vào cõi trời, cõi fan hưởng trái vui thù chiến hạ vi diệu, tất cả tội chướng thảy hầu như tiêu sạch. 6/ Tiên Vong Được Phước. Lại vọc nữa, này Quán ráng Âm tình nhân tát! Về đời sau, nếu có kẻ phái mạnh tử, người bạn nữ nhơn nào, hoặc dịp còn bú sữa mớm, hoặc lúc lên cha tuổi, hoặc lúc lên năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà bị tiêu diệt mất phụ vương mẹ, cho tới chết mất anh em, chị em. Ðến khi bạn đó khôn khủng nhớ tưởng đến phụ huynh cùng mặt hàng thân quyến ko rõ đọa lạc vào vùng nào, tuyệt sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào? người đó như có thể tô vẽ mẫu của Ngài Ðịa Tạng nhân tình tát, nhẫn cho nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chiêm ngưỡng và ngắm nhìn một lần đảnh lễ, từ một ngày cho tới bảy ngày đừng thối thất chổ chính giữa ban đầu, nghe thương hiệu thấy hình mẫu chiêm lễ thờ dường. 125Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện Thời quyến thuộc đang sớm chết thật của fan đó giả dụ do thâm độc mà bị đọa vào ác đạo tính ra bắt buộc chịu đến số kiếp, nay nhờ vào công đức tô vẽ mẫu của Ngài Ðịa Tạng người tình tát cùng chiêm lễ cúng nhường nhịn của con cái, giỏi của anh em chị em, buộc phải liền đặng giải thoát, được sinh lên cõi trời cõi người hưởng quả vui thù chiến hạ vi diệu. Còn như quyến thuộc sẽ sớm mệnh chung của bạn đó tất cả phước lành, đã có sanh lên cõi trời cõi tín đồ hưởng thọ trái vui thù win vi diệu rồi, thời dựa vào công đức này càng thêm khủng nghiệp nhơn về bực Thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như fan đó lại rất có thể trong nhị mươi mốt ngày, chuyên lòng chiêm lễ hình mẫu của Ngài Ðịa Tạng người tình tát với niệm lấy thương hiệu của Ngài đầy đủ số một muôn biến, sẽ đặng Ðịa Tạng người tình tát hiện nay vô biên thân, mách cho người đó rõ vị trí cõi của hàng thân quyến sớm qua đời kia vẫn sanh về. Hoặc vào giấc mộng, Ðịa Tạng người tình tát hiện tại sức thần thông lớn, trường đoản cú dắt người đó mang lại các trái đất thấy mặt hàng quyến thuộc. 126Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện Nếu fan đó lại hoàn toàn có thể trong từng ngày niệm danh hiệu của người thương tát một ngàn biến luôn đến một nghìn ngày. Thời bạn đó sẽ tiến hành Bồ tát sai các vị Quỉ Thần sống tại khu vực đó hộ vệ trọn đời, hiện nay đời món ăn uống đồ mặc dư dật, không tồn tại các lắp thêm bịnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là cho nơi thân. Rốt ráo rồi người này được Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát xoa đảnh thọ ký cho. 7/ Nguyện to Sớm Thành. Lại vầy nữa, này Quán vậy Âm người yêu tát! Về đời sau, như bao gồm kẻ thiện nam fan thiện phái nữ nào ước ao phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh, mong muốn tu đạo vô lượng chánh giác, muốn ra khỏi tam giới. Những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng nhân tình tát, rồi chí tâm quy y hoặc rước hương hoa, y phục, đồ gia dụng báu, đồ ăn uống, v.v... để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng 127Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện thiện người vợ đó mau được chiến thắng không bao giờ bị chướng ngại. Lại vọc nữa, này Quán thế Âm người thương tát! vào đời sau, như bao gồm kẻ thiện nam, fan thiện thanh nữ nào, ao ước cầu trăm nghìn muôn ức điều nguyện trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời nên làm quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ, thờ dường, ngợi khen mẫu của Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát. Ðược như vậy thời nguyện những đưa ra và mong những đưa ra thảy đều thành tựu cả. Lại cầu ý muốn Ðịa Tạng nhân tình tát, vận đức từ bi to lớn ủng hộ mãi cho, người đó vào giấc chiêm bao liền đặng Ngài Ðịa Tạng người tình tát xoa đảnh thọ ký. 8/ Được Trí Huệ. Lại vọc nữa này Quán cố kỉnh Âm nhân tình tát! vào đời sau, như có fan thiện nam, kẻ thiện người vợ nào sanh lòng cực kỳ trân trọng đối với kinh điển Đại thừa, phát trung khu bất bốn nghị ước ao đọc hy vọng tụng kinh điển ấy. 128Kinh Địa Tạng tình nhân tát Bổn Nguyện Dầu chạm chán đặng bực minh Sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng mà đọc rồi quên rồi, trải tới cả tháng, cả năm vẫn không đọc tụng được. Rất nhiều kẻ thiện nam kia vì có nghiệp chướng đời trước khấu trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại thừa ko có công năng đọc tụng. Nhưng mà hạng bạn này lúc nghe danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng người tình tát, cùng thấy mẫu của Ngài Ðịa Tạng bồ tát lấy hết bổn trọng tâm cung kính bày tỏ với tình nhân tát, rồi cần sử dụng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, v.v... Cúng dường biểu tượng Bồ tát. Sử dụng một chén nước trong nhằm trước tượng người thương tát một ngày 1 đêm, kế tiếp cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về phía Nam. Lúc nước vào miệng cần chí trung ương trịnh trọng, uống nước xong, nên cữ ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc sát hại trong bảy ngày hoặc nhì mươi kiểu mẫu ngày. 129Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện người thiện nam cùng thiện phái nữ đó vào giấc nằm mơ thấy Ðịa Tạng người tình tát hiện thân vô hạn rưới nước bên trên đảnh của fan đó. Sau khoản thời gian thức dậy, người đó ngay lập tức đặng thông minh, một phen nghe đến những kinh khủng Đại thừa ấy liền vẫn nhớ mãi, không lúc nào còn quên một câu kệ nữa. 9/ tai nạn đáng tiếc Tiêu Trừ. Lại vọc nữa, này Quán cầm cố Âm người thương tát! Về trong đời sau, như có những người dân nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng ko toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bịnh, hoặc những sự hung suy, tác phẩm không im ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ cho khuấy nhiễu chỗ thân luôn, trong giấc mộng thường đề xuất kinh sợ. Rất nhiều người như thế đó, lúc nghe đến danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát, thấy biểu tượng của Ðịa Tạng người thương tát yêu cầu chí trung tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời đều sự không thoả nguyện trên này sẽ tiêu sạch sẽ lần lần, lập tức đặng an vui, món ăn 130Kinh Địa Tạng tình nhân tát Bổn Nguyện khoác dư dật, cho tới trong cơn mơ thảy hồ hết an ổn vui vẻ. 10/ ngoài Hiểm Nguy. Lại vầy nữa, này Quán vắt Âm tình nhân tát! Về đời sau, trường hợp có fan thiện phái mạnh thiện đàn bà nào, hoặc nhơn sự làm cho ăn, hoặc nhơn sự công chuyện tư, hoặc nhơn sự sanh thuộc tử, hoặc nhơn việc gấp mà buộc phải vào vào rừng núi, tuyệt là qua sông vượt biển cả hoặc chạm chán nước lụt lớn, hoặc là đi ngang đường hiểm trở.


Bạn đang xem: Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện trọn bộ pdf


Xem thêm: Nhóm Thực Vật C4 Được Phân Bố Chủ Yếu Ở, Nhóm Thực Vật C4 Được Phân Bố Như Thế Nào


Xem thêm: Viết Thư Cho Bạn Kể Về Tình Hình Học Tập, Của Em Lớp 4 Ngắn Gọn, Hay Nhất


Bạn ấy trước lúc đi nên niệm thương hiệu của Ngài Ðịa Tạng người tình tát một muôn biến, được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có thể có các vị Quỉ Thần hộ vệ, thời gian đi đứng, lúc nằm ngồi, số đông được an ổn mừng quýnh luôn, cho tới dầu gặp mặt loài hùm sói Sư tử... Nhưng tất cả thứ độc hại đều cần yếu phạm đến người đó được. Ðức Phật bảo Ngài Quán chũm Âm người thương tát: “Ngài Ðịa Tạng người thương tát có nhơn duyên không hề nhỏ với cõi Diêm Phù Ðề. Nếu nói tới những sự mà những hàng 131Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện bọn chúng sinh thấy hình nghe tên của Ngài Ðịa Tạng bồ tát được lợi ích, thời dầu kể đến trong trăm nghìn kiếp cũng chần chừ được. Này Quán nuốm Âm ý trung nhân tát! vì vậy Ông đề nghị dùng thần lực mà lại lưu truyền tởm này tạo nên chúng sinh trong cõi Ta Bà phía trên mãi cho trăm ngàn kiếp được hưởng gần như sự an vui luôn”. Bấy giờ, đức gắng Tôn ngay tức khắc nói kệ rằng: Ta xem Ðịa Tạng sức oai thần Kiếp số Hằng sa nặng nề tỏ trần, Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, Trời, người tác dụng sự ko ngằn, Hoặc long hoặc Thần thuộc nam thanh nữ Báo tận vẫn sa vào đường dữ, Chí tâm qui mạng Ðại Sĩ thân, Tuổi thọ thêm các trừ tội dữ. Trẻ em thơ bị tiêu diệt mất chị em cùng cha, 132Kinh Địa Tạng tình nhân tát Bổn Nguyện Huynh đệ chị em kẻ ruột rà, bự khôn nghĩ đến mọi không biết, Nẻo dữ đường lành nơi đâu là? Hoặc vẽ, hoặc tô Ðại Sĩ hình âu yếm chiêm lễ biệt chẳng đành, Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu. Nhân tình tát hiện thân đến bên mình: Chỉ rành quyến nằm trong ở vị trí nào, Dầu sa mãnh thú cũng ra mau, nếu như được không lui lòng kính ngưỡng, Thánh ký, người tình tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng mong tu hành, ý muốn ra ba cõi ngoài tử sinh, người này vẫn phát lòng bi to Trước đề xuất chiêm lễ Ðại Sĩ hình. 133Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện Nghe thương hiệu quy y đấng trọn lành, thờ dường kính cẩn phát lòng thành, Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng Bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Bao gồm kẻ phát trọng tâm tụng kinh sách hy vọng độ chúng sinh khỏi tai ách Dầu lập nguyện khủng chẳng suy nghĩ bàn Ðọc rồi quên rồi luôn luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó có tác dụng mê học Đại thừa tởm khó đầy đủ bề Y phục, uống ăn, những ngọa cụ, Cúng nhường Ðịa Tạng với mùi hương hoa. Dùng chén nước vào bày trước tượng, giải pháp một đêm ngày bưng đem uống, sinh lòng ân trọng cữ ngũ tân 134Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện Rượu thịt, tà dâm cùng dối luống. Trong hăm kiểu mẫu ngày chớ ngay cạnh sanh, siêng lòng tưởng niệm Thượng Nhơn danh, nằm mơ thấy rõ Tôn dung hiện, Thức rồi, ngay thức thì đặng phán đoán lanh. Ðại Thừa khiếp giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, thiết yếu nhờ Ðại Sĩ oách thần khủng Thầm giúp tín đồ kia tất cả huệ tài. Bọn chúng sinh túng thiếu lại gầy đau, góc cửa họa hoạn, fan lìa nhau Ngủ mê nằm mê không an giấc, Cầu ước ao hỏng hỏng chẳng được nào! Dốc lòng chiêm lễ Ðịa Tạng Ngài, Bao nhiêu vấn đề ác thảy tiêu ngay 135Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện Nhẫn mang lại chiêm bao đầy đủ an cả, Quỉ Thần phò hộ, của dư xài. Mong mỏi qua sông biển, cho núi rừng, vắt thú độc nguy, giặc đón đường, Ác Thần, ác Quỉ, mưa gió dữ, những nỗi gian nan khốn ko lường, sắp tới sửa ra đi đối trước tượng Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả bao gồm vào trong Ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lóng nghe ta phân tích Ðịa Tạng vô lượng oai phong thần đó, Trăm ngàn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên Ðại Sĩ đầy mức độ nọ! Như người nghe mang đến Ðịa Tạng danh, 136Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện Thấy hình chiêm lễ nhiệt tình thành, hương thơm hoa, ăn uống, dưng y phục, Trăm ngàn báo đẹp mắt hưởng điều lành. Nếu như hay lấy công hồi pháp giới, Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi, cửa hàng Âm nên tìm hiểu gắng tuyên bày, Truyền mọi Hằng sa nhiều nước cõi! 137Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện khiếp ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN DẶN DÒ CỨU ÐỘ NHƠN THIÊN Phẩm máy mười cha 1/ Đức Phật Giáo Phó. Thời gian đó đức cố Tôn giơ cánh tay sắc kim cương xoa đảnh Ngài Ðịa Tạng đại bồ tát nhưng mà bảo rằng: “Ðịa Tạng! Ðịa Tạng! Thần lực của ông cấp thiết nghĩ bàn, đức tự bi của ông thiết yếu nghĩ bàn, trí huệ của ông cần thiết nghĩ bàn. Dầu cho những Ðức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói gần như sự cấp thiết nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng không còn đặng. Này Ðịa Tạng! Ðịa Tạng! Ông đề xuất nhớ bây giờ ta nghỉ ngơi trong cung trời Ðao Lợi, vị trí pháp hội lớn bao gồm trăm ngàn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, những vị ý trung nhân tát, các hàng Trời, Rồng, tám cỗ chúng đây, một lần nữa đem những hàng bọn chúng sinh, mọi kẻ sinh sống trong 138Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện bên lửa chưa ra khỏi ba cõi, mà phó thác cho ông. Ông chớ để các chúng sinh đó đề nghị bị đọa vào những ác đạo dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô loại gián cùng âm phủ A Tỳ, mãi mang lại nghìn muôn ức kiếp không dịp nào mong thoát khỏi ư. Này Ðịa Tạng! chổ chính giữa tánh của bọn chúng sinh cõi Diêm Phù Ðề không định, hầu như đều thân quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát trọng điểm lành, mà lại rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vày lẽ đó, yêu cầu ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của bọn chúng nó hầu tạo nên chúng nó được giải thoát. Này Ðịa Tạng! hôm nay ta thân thương đem bọn chúng Trời, Người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng Trời, fan cùng thiện nam, thiện cô gái nào trồng chút ít căn lành ở 139Kinh Địa Tạng người tình tát Bổn Nguyện trong Phập pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hột cát, giọt nước, thời ông bắt buộc dùng đạo lực của ông ủng hộ bạn đó, làm cho những người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ nhằm họ thối thất. Lại vọc nữa, này Ðịa Tạng tình nhân tát! trong đời sau, hoặc tất cả trời hay fan nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào vùng ác đạo, cho đến khi bị đọa vào ác đạo vừa đặt chân tới cửa địa ngục, rất nhiều chúng sinh kia nếu hoàn toàn có thể niệm đặng thương hiệu của đức Phật, hay thương hiệu của một vị tình nhân tát, cùng một câu kệ bom tấn Đại thừa. Ông yêu cầu dùng thần lực của ông kiếm tìm phương chước cứu vớt vớt các chúng sinh đó, ông bắt buộc hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng phần nhiều sự vui ảo diệu thù thắng”. Bấy tiếng đức cầm Tôn tức thì nói kệ rằng: Ðời nay đời sau bọn chúng Thiên, Nhơn nay ta đon đả dặn bảo ông; 140Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện cần sử dụng đại thần thông quyền độ họ, Ðừng mang lại ác đạo đọa vào trong. 2/ người yêu Tát Tuân Chỉ. Bấy giờ Ngài Ðịa Tạng đại người yêu tát quỳ gối lẹo tay bạch thuộc Ðức Phật rằng: “Bạch đức vậy Tôn! Cúi xin đức nuốm Tôn chớ lo. Trong đời sau, nếu có người thiện nam thuộc kẻ thanh nữ nào, so với trong Phật pháp gồm một niệm cung kính, bé cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát fan đó, làm cho mau đặng giải bay trong mặt đường sanh tử, huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn luôn tu hành, tự nhiên và thoải mái ở nơi đạo vô thượng không khi nào còn thối chuyển”. 3/ hư Không Tạng Bạch Hỏi. Thời điểm Ngài Ðịa Tạng người yêu tát bạch khẩu ca trên đó vừa xong, trong pháp hội bao gồm một vị tình nhân tát tên là hỏng Không Tạng bạch cùng đức Phật rằng: 141Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện “Bạch đức nỗ lực Tôn! trường đoản cú khi bé đến cung trời Ðao Lợi này nghe đức Như Lai ngợi khen oai vệ thần quyền lực không thể suy nghĩ bàn của Ngài Ðịa Tạng nhân tình tát. Trong đời sau, hoặc có người thiện nam thuộc thiện thiếu nữ nào, cho tới tất cả hàng Trời, rồng v.v... Nghe kinh khủng này và nghe danh từ của Ðịa Tạng ý trung nhân tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Ðịa Tạng người tình tát, thời các kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi? Cúi mong mỏi đức cố gắng Tôn vì toàn bộ hàng bọn chúng sinh ở lúc này và vị lai mà nói lược việc ấy cho”. 4/ hai Mươi Tám Điều Lợi. Ðức Phật bảo Ngài hư Không Tạng người tình tát: “Lóng nghe! lóng nghe mang đến kỹ! Ta sẽ bởi ông cơ mà nói rõ vấn đề ấy cho. Trong đời sau, bạn thiện nam cùng thiện phụ nữ nào thấy hình mẫu của Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát với nghe khiếp này, cho đến đọc tụng, cần sử dụng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, đồ gia dụng báu mà tía thí 142Kinh Địa Tạng tình nhân tát Bổn Nguyện cúng nhường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây: 1. Những hàng Trời, Rồng hay hộ niệm. 2. Trái lành càng ngày càng thêm lớn. 3. đựng nhóm nhơn vô thượng của Thánh. 4. Mãi không hề thối thất đạo người thương Ðề. 5. Ðồ mặc món nạp năng lượng dồi dào đầy đủ. 6. Phần đa bịnh tật chưa tới nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn ngoài ý muốn về lửa với nước. 8. Không có bị hại vày trộm cướp. 9. Tín đồ khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì. 11. Ðời sau thân gái sẽ đưa thành thân trai. 12. Ðời sau đang làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần. 13. Thân tướng tá xinh đẹp. 143Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bực vua chúa. 16. Bao gồm trí sáng thấu hiểu việc trong số những đời trước. 17. Có mong mỏi cầu chi cũng khá được toại ý. 18. Quyến ở trong an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo số đông trừ hẳn. 21. Ði đến đâu cũng đều không xẩy ra sự trở ngại. 22. Ðêm nằm mộng mị an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã bị tiêu diệt nếu gồm tội thời được ngoài khổ. 24. Trường hợp về đời trước gồm phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25. Các bực Thánh ngợi khen. 26. Căn tánh lanh lợi thông minh. 144Kinh Địa Tạng người thương tát Bổn Nguyện 27. Nhiều lòng tự mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 5/ Bảy Điều Lợi. Lại vọc nữa, này hư Không Tạng người tình tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở lúc này và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng người yêu tát, đảnh lễ hình mẫu của Ngài Ðịa Tạng tình nhân tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Ðịa Tạng ý trung nhân tát cơ mà ngợi khen chiêm lễ, thời vẫn đặng bảy điều lợi ích: 1. Mau bệnh bực Thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật mang đến ủng hộ. 4. Không thối thất ý trung nhân Ðề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước hầu như rõ biết. 7. Rốt ráo thành Phật”. 145Kinh Địa Tạng nhân tình tát Bổn Nguyện 6/ Ðại Hội Tán Thán. Bấy giờ, bất khả thuyết tất cả các Ðức Phật và đại người thương tát cùng tám cỗ chúng Trời, Rồng... Làm việc mười phương đến dự Pháp hội đó, nghe đức say mê Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oách thần bự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Ðịa Tạng bồ tát, phần đông khen là việc trước đó chưa từng có. Lúc đó trời Ðao Lợi rưới vô lượng hương thơm hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường đức thích hợp Ca Mâu Ni Phật cùng Ðịa Tạng người yêu tát dứt rồi, toàn bộ đại chúng trong pháp hội hầu hết lại chiêm lễ lẹo tay nhưng lui ra. Khiếp Ðịa Tạng bồ tát Bổn Nguyện Quyển Hạ Hết. Bổn thệ Ðịa Tạng, So nhân trong kinh, tàn tật câm ngọng vì tiền sinh, Đời nay tụng Đại thừa, 146Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện Phước lợi vô cùng Quyết sen báu vãng sinh. Phái mạnh mô thường xuyên Trụ Thập Phương Tăng. (3 lần) Nam mô Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương nhân tình tát Ma Ha Tát. (3 lần) I. Đao lợi, chũm Tôn nói pháp mầu, Ðịa Tạng công hạnh rất lớn sâu, Thánh giáo mãi truyền sau chẳng ngớt, mọi lợi Trời, người khỏi khổ sầu. II. Trời, A tu la, Dạ xoa thảy Ðến nghe pháp đó bắt buộc chí tâm, Ủng hộ Phật Pháp khiến cho thường còn, từng vị siêng tu lời Phật dạy, Bao nhiêu fan nghe mang lại chốn này, Hoặc trên đất liền hoặc hư không, Thường với người đời sinh trường đoản cú tâm, hôm mai tự mình nương pháp ở. 147Kinh Địa Tạng bồ tát Bổn Nguyện III. Nguyện các thế giới thường an ổn, Phước trí vô biên lợi quần sinh, từng nào tội nghiệp thảy phần đa trừ, Xa lìa các khổ về viên tịch. Hằng dùng giới mùi hương xoa vóc sáng, thường xuyên gìn định phục sẽ giúp thân, Hoa mầu nhân tình đề khắp trang nghiêm, tùy thuộc vào chỗ ở hay an lạc. Nam mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ pháp chư Tôn người yêu tát Ma Ha Tát. (3 lần) 148Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện khiếp ÐIA TẠNG PHẨM HỒI HƯỚNG MA HA BÁT NHÃ cha LA MẬT ÐA TÂM KINH tiệm Tự Tại bồ tát hành thâm chén nhã cha la mật nhiều thời chiếu kiến ngũ uẩn giai ko độ tốt nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! sắc đẹp bất dị không, ko bất dị sắc, sắc đẹp tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố, ko trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, ý trung nhân Ðề Tát Ðỏa y chén bát nhã tía la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái trinh nữ cố, vô hữu bự bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn. 149Kinh Địa Tạng người yêu tát Bổn Nguyện Tam vậy chư Phật y chén bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam người tình đề. Thay tri chén bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thế khổ, chơn thiệt bất hư. Nạm thuyết bát nhã cha la mật nhiều chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, cha la yết đế, tía la tăng yết đế, tình nhân đề tát bà ha. BẠT NHỨT THẾ NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BỔN ÐẮC sanh TỊNH ÐỘ ÐÀ LA NI Nam tế bào a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 150