ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

     

a) (dfrac27+ dfrac47) ; (dfrac67- dfrac27) ; (dfrac67-dfrac47) ; (dfrac47+dfrac27) ;

b) (dfrac13+ dfrac512) ; (dfrac912 - dfrac13) ; (dfrac912 - dfrac512) ; (dfrac512 + dfrac13).

Bạn đang xem: ôn tập về các phép tính với phân số

Phương pháp giải:

- ao ước cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng chủng loại số ta cùng (hoặc trừ) nhì tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

- mong muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhì phân số đang quy đồng mẫu mã số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac27 + dfrac47 = dfrac67) ; (dfrac67 - dfrac27 = dfrac47);

(dfrac67 - dfrac47 = dfrac27) ; (dfrac47 + dfrac27= dfrac67)

b) (dfrac13 + dfrac512 = dfrac412 + dfrac512 = dfrac912 = dfrac34) ;

(dfrac912 - dfrac13 = dfrac912 - dfrac412 = dfrac512) ;

(dfrac912 - dfrac512 = dfrac412 = dfrac13 ) ;

(dfrac512 + dfrac13= dfrac512 + dfrac412=dfrac912= dfrac34).


Bài 2


Video giải đáp giải


Tính:

a) (dfrac27 + dfrac35) ; (dfrac3135 - dfrac27) ; (dfrac3135-dfrac35) ; (dfrac35+ dfrac27) ;

b) (dfrac34 + dfrac16) ; (dfrac1112- dfrac34) ; (dfrac1112 - dfrac16) (dfrac16+ dfrac34).

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhì phân số vẫn quy đồng mẫu mã số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac27 + dfrac35=dfrac1035 + dfrac2135=dfrac3135)

(dfrac3135 - dfrac27=dfrac3135 - dfrac1035=dfrac2135=dfrac35)

(dfrac3135 - dfrac35=dfrac3135 - dfrac2135=dfrac1035=dfrac27)

(dfrac35 + dfrac27=dfrac2135 + dfrac1035=dfrac3135)

b) (dfrac34+ dfrac16=dfrac912+ dfrac212=dfrac1112)

(dfrac1112 - dfrac34=dfrac1112 - dfrac912=dfrac212=dfrac16)

(dfrac1112- dfrac16=dfrac1112- dfrac212=dfrac912=dfrac34) 

(dfrac16+ dfrac34=dfrac212+ dfrac912=dfrac1112) 


Bài 3


Video giải đáp giải


Tìm (x) :

a) ( dfrac29 + x =1; ) b) (dfrac67 - x = dfrac23) ; c) (x - dfrac12= dfrac14).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- mong mỏi tìm số hạng chưa chắc chắn ta đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

- hy vọng tìm số trừ ta đem số bị trừ trừ đi hiệu.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Làm Báo Cáo Thống Kê, Trang 23 Sgk Tiếng Việt 5 Tập

- muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac29 + x =1) 

(x=1 - dfrac29)

(x=dfrac79)

b) (dfrac67 - x = dfrac23)

(x=dfrac67 - dfrac23)

(x = dfrac421)

c) (x- dfrac12)(=dfrac14)

(x= dfrac14 + dfrac12) 

(x= dfrac34)


Bài 4


Video lí giải giải


Diện tích của sân vườn hoa công ty trường được sử dụng như sau:

(dfrac34) diện tích sân vườn hoa dùng để làm trồng các loại hoa, (dfrac15) diện tích vườn hoa để gia công đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bồn nước (như hình vẽ):

*

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm từng nào phần diện tích s vườn hoa ?

b) Biết vườn cửa hoa là hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm (20m), chiều rộng (15m). Hỏi diện tích s để xây bồn nước là bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải:

 Coi diện tích s vườn hoa là (1) đối kháng vị.

- ước ao tìm số phần diện tích bể nước so với diện tích s vườn hoa ta lấy (1) trừ đi tổng cộng phần diện tích s để trồng hoa và làm đường đi.

- Tính diện tích hình chữ nhật ta mang chiều dài nhân cùng với chiều rộng.

- Tính diện tích để xây bể nước ta lấy diện tích s vườn hoa nhân với số phần diện tích bể nước so với diện tích s vườn hoa.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 20m

Chiều rộng: 15m

Trồng hoa: (dfrac34) diện tích

Đường đi: (dfrac15) diện tích vườn

a) diện tích xây bể nước: ....diện tích vườn

b) diện tích xây bể nước: ... ?

Bài giải

a) Coi diện tích s vườn hoa là (1) solo vị.

Diện tích để trồng hoa với làm lối đi chiếm số phần diện tích vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích vườn hoa)

Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích vườn hoa)

b) diện tích s vườn hoa là:

(20 imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích nhằm xây bồn nước là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích vườn hoa;

b) (15m^2).

Xem thêm: Hãy Nêu Vai Trò Của Nước Có Vai Trò Gì Đối Với Tế Bào ? Hãy Nêu Vai Trò Của Nước Đối Với Tế Bào


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Con sên đầu tiên trong (15) phút bò được (dfrac25m), bé sên sản phẩm hai trong (dfrac14) giờ bò được (45cm). Hỏi bé sên nào trườn nhanh hơn ?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách biến đổi (1) tiếng ( = 60) phút ; (1m = 100cm) để đổi những số đo về thuộc một đơn vị chức năng đo, sau đó tìm quãng mặt đường mỗi con bò được rồi so sánh tác dụng với nhau.