>> Pháp Bảo

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
Ngày 08/03/2017 Lúc 20:40:13Tác giả: Thích Viên Giác
Quyển Đại Thừa Kinh Kim Cang Luận này xuất hiện lần đầu tiên tại Việt nam vào năm 1963. Sách ấn tống, không đề tên dịch giả và nhà xuất bản. Cho đến năm 1965 quyển "Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận" chính thức được Đại Đức Thích Viên…
Thiền Lâm Bảo Huấn
Thiền Lâm Bảo Huấn
Ngày 03/12/2015 Lúc 08:45:03Tác giả: HT. Thích Thanh Kiểm
Giáo pháp của Phật Đà được ghi chép trong Tam tạng là Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Ta thường gọi là Tam tạng Thánh giáo. Giáo điển của Phật giáo ngoài ba phần nói trên, còn có một phần được ghi chép những lời nói và việc làm…
Kim Cương Bát Nhã Luận
Kim Cương Bát Nhã Luận
Ngày 21/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: Nguyên Huệ dịch
Nguyên Huệ Việt dịch
Tùy Tướng Luận
Tùy Tướng Luận
Ngày 17/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Thứ tự Kinh văn số 1641. Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc luận tập bộ toàn, từ trang 158 đến 169.
Nhập Đại Thừa Luận
Nhập Đại Thừa Luận
Ngày 14/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Nếu có kẻ nghi nên nghe Pháp, nghe rồi giải thích, liền được khai ngộ. Được khai ngộ rồi, liền sanh tín tâm. Sanh tín tâm rồi, liền sanh hỷ lạc. Sanh hỷ lạc rồi, như thế tuần tự, hay nghe suy nghĩ cho đến đầy đủ được nhứt thiết…
Luận Về Mười Hai Nhân Duyên
Luận Về Mười Hai Nhân Duyên
Ngày 12/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Phiền não là những gì? Nghiệp là gì? Khổ gồm những gì? Mà được có điều này để các pháp nhân duyên nhiếp phục hơn cả?
Đại Thừa Duyên Sinh Luận
Đại Thừa Duyên Sinh Luận
Ngày 10/03/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Như Điển
Từ một sanh ra ba nghĩa là vô tri, vô tri này gọi là vô minh. Nơi khổ tập diệt đạo chẳng rõ biết vậy, tên là vô tri.
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận
Ngày 04/03/2015 Lúc 03:30:57Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển 32, phần luận tập bộ toàn. Từ trang 508 đến trang 517. Thứ tự kinh văn số 1.659. Do Ngài Thiên (Thế) Thân Bồ Tát tạo. Đời Hậu Tần, nước Quy Tư, Ngài Tam Tạng Cưu Ma La Thập dịch từ chữ Phạn sang…
Thủ Triệu Luận
Thủ Triệu Luận
Ngày 03/03/2015 Lúc 03:30:17Tác giả: Thích Như Điển
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 32, thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Từ trang 505 đến trang 507. Thứ tự Kinh Văn số 1657. Tôn Giả Thích Ca Xứng tạo ra luận nầy. Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường, chế tác dịch thuật.
Chỉ Quán Môn Luận Tụng
Chỉ Quán Môn Luận Tụng
Ngày 28/02/2015 Lúc 03:30:12Tác giả: Thích Như Điển
Đại chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luân Tập bộ toàn. Ngài Bồ Tát Thế Thân tạo bằng chữ Phạn, đời Đường Ngài Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929