PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN GIA QUYỀN CUỐI KỲ

  -  

Theo lý thuyết có khá nhiều phương pháp tính giá xuất kho, tuy nhiên tính giá xuất kho bằng phương pháp bình quân gia quyền được các doanh nghiệp sử dụng phổ biên nhất vì độ chính xác và hiệu quả.

Trên thực tế phải căn cứ vào hoạt động của Doanh nghiệp kế toán có thể lựa chọn các phương pháp tính giá sao cho thuận lợi trong quá trình tính toán và phải sử dụng đúng nguyên tắc nhất quán trong hạch toán. Trường hợp nếu có thay đổi phương pháp phải có giải thích rõ ràng bằng văn bản để gửi về cơ quan thuế nhưng phải thực hiện tối thiểu là 6 tháng. tin học văn phòng


NỘI DUNG BÀI VIẾT

2 2.Các phương tính giá đơn vị bình quân được xác định bằng nhiều cách

 1.Phương pháp giá bình quân gia quyền

Theo phương pháp này giá xuất kho hàng hoá được tính theo đơn giá bình quân (bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân cuối kỳ trước, bình quân sau mỗi lần nhập)

Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng hoá xuất dùng =Số lượng xuất dùng xGiá đơn vị bình quân

2.Các phương tính giá đơn vị bình quân được xác định bằng nhiều cách

Giá đơn vị bình quân được xác định bằng nhiều cách cụ thể như sau:

a) Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ (phương pháp này thường xuyên sử dụng)

Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có ít doanh điểm nhưng số lần nhập, xuất mặt hàng lại nhiều, căn cứ vào giá thực tế, tồn đầu kỳ để kế toán xác định giá bình quân của một đơn vị sản phẩm, hàng hoá thanh toán tt

*
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán
*
Thời gian trích khấu hao tài sản cố định và cách hạch toán
*
Công cụ dụng cụ là gì? Cách tính phân bổ CCDC
*
Mô tả chi tiết công việc của kế toán trong doanh nghiệpThủ tục thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư
*
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 – HỢP NHẤT KINH DOANH
*
NỘI DUNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22 – TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ