Phương trình ion rút gọn cho biết gì

  -  

Phương trình ion rút gọn gàng của bội phản ứng cho biết: Bản hóa học của phản ứng trong dd những chất điện li.

Bạn đang xem: Phương trình ion rút gọn cho biết gì

Ví dụ: phản ứng HCl + NaOH = NaCl + H2O

Bản chất là do: H+ + OH- = H2O

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu về phương trình ion rút gọn gàng nhé.

I. định nghĩa phương trình ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn gàng của phản ứng mang lại biết bản hóa học của làm phản ứng xảy ra trong dung dịch hóa học điện li. 

1. Một số lưu ý khi viết phương trình ion rút gọn:

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, học viên phải nắm vững được bảng tính tan, tính bay hơi, tính điện li yếu của những chất, trang bị tự các chất xẩy ra trong dung dịch. 

Những hóa học rắn, chất khí, nước lúc viết phương trình ion là viết sinh sống dạng phân tử. đông đảo chất rã được trong hỗn hợp thì viết sinh sống dạng ion 

Phương trình ion rút gọn gàng là phương trình hóa học trong các số đó có sự phối kết hợp các ion với nhau. 

2. Công việc viết phương trình ion rút gọn:

- cách 1: Viết phương trình làm phản ứng mà những chất tham gia và thành phầm dưới dạng phân tử (nhớ cân đối phương trình).

- cách 2: các chất năng lượng điện li mạnh khỏe được viết dưới dạng ion; những chất ko tan, khí, điện li yếu đuối được viết dưới dạng phân tử => phương trình ion đầy đủ.

- bước 3: Lược bỏ những ion kiểu như nhau ở nhì vế => phương trình ion rút gọn.

* Khi việc có sự tham gia của hỗn hợp nhiều chất chức năng với nhau nhưng gồm cùng phương trình ion rút gọn, để giải nhanh hoàn toàn có thể sử dụng phương trình ion rút gọn để tính những yêu cầu của bài bác ra.

Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 80 Sgk Hình Học 12, Bài 5 Trang 80 Sgk Hình Học 12

* hỗn hợp nhiều axit, bazơ chức năng với nhau, phải áp dụng phương trình ion rút gọn H+ + OH- → H2O để giải.

3. Các dạng bài bác tập và cách thức giải

Có thể sử dụng phương trình ion rút gọn nhằm giải các bài tập có:

- bội nghịch ứng axit - bazơ

- bội nghịch ứng oxit axit tác dụng với bazơ

- bội phản ứng sản xuất kết tủa

- phản ứng hòa hợp hiđroxit lưỡng tính

- làm phản ứng thoái hóa - khử hỗn hợp

Phương pháp giải:

- Tính những lượng hóa học đã đến trong bài xích ra

- xác minh số mol các ion đề nghị thiết

- Viết phương trình ion rút gọn các phản ứng xảy ra

- giám sát theo phương trình ion rút gọn (tính theo chất phản ứng hết)

- Từ kia tính được những đãi lượng theo yêu mong (lượng kết tủa, thành phầm khử, pH dung dịch, cân nặng muối,...)

II. Những dạng phản nghịch ứng thường gặp khi áp dụng phương trình ion rút gọn 

Với phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn gàng nó có thể sử dụng mang đến nhiều nhiều loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, thoái hóa - khử,... Miễn là xảy ra trong dung dịch.

1. Phản ứng trung hòa: (Phản ứng thân axit với bazơ)

- Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

- Phương trình ion:

H+ + Cl - + Na+ → Cl - + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → SO42- + 2K+ + H2O 

- Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình bội phản ứng ion rút gọn: nH+ = nOH-

2. Làm phản ứng thân axit với muối

Nếu mang lại từ tự axit vào muối cacbonat

- Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

- Phương trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3- + Na+ + Cl-

H+ + Cl- + HCO3- + Na+ → Na+ + Cl- + CO2 + H2O

- Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3- 

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

Nếu mang lại từ từ muối cacbonat vào axit

- Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

- Phương trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O

- Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu cho muối khác vào axit:

- Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

- Phương trình ion: H+ + Cl- + Ag+ + NO3- → AgCl + H+ + NO3-

- Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl

3. Bội phản ứng của oxit axit với hỗn hợp kiềm

- Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

- Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- → 2K+ + CO32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH- → K+ + HCO3-

- Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

Hay CO2 + OH- → HCO3-

4. Hỗn hợp muối chức năng với hỗn hợp muối

- Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

- Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl-

- Phương trình ion thu gọn:

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

- Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

- Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4

- Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit bazơ tính năng với axit 

- Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

- Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

- Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

6. Kim loại chức năng với axit

- Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

- Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- → 3Cu2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O

- Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

III. Bài tập gồm lời giải

Bài 1: Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Trả lời

a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch bao gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

- Nếu mang đến dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

Xem thêm: Unit 13 Lớp 12 Speaking - Unit 13 Lớp 12: Speaking

- Nếu đến dd này chức năng với AgNO3 thì đề nghị vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau bội phản ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.