Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4

  -  

2. Khối lớp bố xếp thành 16 hàng, từng hàng gồm 11 học sinh. Khối lớp tư xếp thành 14 hàng, từng hàng bao gồm 11 học tập sinh.

Bạn đang xem: Sách giải vở bài tập toán lớp 4Xem thêm: Mẫu Thư Giảm Giá Trong Đấu Thầu, Mẫu Thư Giảm Giá Trong Chào Hàng Cạnh Tranh

Hỏi nhị khối có toàn bộ bao nhiêu học sinh xếp hàng? (giải bằng hai cách)

3. Tra cứu x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

4. Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S)

a) mong mỏi nhân nhẩm một số trong những có nhì chữ số cùng với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng cùng với chữ số hàng đơn vị chức năng rồi viết tổng vào thân hai số sẽ cho

 

b)Muốn nhân nhẩm một trong những có hai chữ số với 11 ta mang chữ số hàng trăm cộng cùng với chữ số hàng 1-1 vị, giả dụ tổng tìm kiếm được bé thêm hơn 10 thì viết tổng vào thân hai số của số sẽ cho

 

c) ao ước nhan nhẩm một số có nhì chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng solo vị, nếu như tổng tìm kiếm được lớn rộng hoặc bởi 10 thì viết tổng vào thân hai số của số sẽ cho

 

Bài giải:

1.

43 × 11 = 473 86 × 11 = 946 73 × 11 = 803

2.

Xem thêm: Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Đoạn Văn Ngắn, Mười Cách Giúp Bạn Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả

Tóm tắt:

*

Cách 1:

Bài giải

Khối lớp cha có số học sinh là:

16 11 = 176 (học sinh)

Khối lớp Bốn gồm số học sinh là:

14 11 = 154 (học sinh)

Cả nhì khối có số học viên là:

176 + 154 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học tập sinh

Cách 2:

Bài giải

Số sản phẩm của nhị khối là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học sinh của nhị khối là:

11 30 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học tập sinh

3.

a) x : 11 = 35

x = 35 × 11

x = 385

b) x : 11 = 87

x = 87 × 11

x = 957

4. 

a) mong mỏi nhân nhẩm một vài có nhị chữ số cùng với 11 ta đem chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng rồi viết tổng vào giữa hai số sẽ cho

 S

b)Muốn nhân nhẩm một số có nhì chữ số cùng với 11 ta rước chữ số hàng chục cộng cùng với chữ số hàng 1-1 vị, giả dụ tổng kiếm tìm được nhỏ thêm hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số vẫn cho

 Đ

c) ước ao nhan nhẩm một số trong những có nhị chữ số cùng với 11 ta rước chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng 1-1 vị, ví như tổng kiếm được lớn rộng hoặc bằng 10 thì viết tổng vào thân hai số của số đã cho