Sinh vật nào sau đây có tế bào nhân thực

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 1 : Lục lạp chỉ tồn tại sống tế bào nào ?

A. Tế bào vi khuẩn

B. Tế bào cồn vật

C. Tế bào thực vật

D. Tế bảo nấm

Câu 2 : Bào quan lại được sinh ra do quá trình nội cộng sinh ?

A. Màng lưới nội chất 

B. Ti thể

C. Trung thể

D. Ko bào


Tế bào ở những sinh đồ dùng nào là tế bào nhân thực:

A. Động vật, thực vật, vi khuẩn

B. Động vật, thực vật, nấm

C. Động vật, thực vật, virut

D. Động vật, nấm, vi khuẩn


Ở tế bào thực vật với tế bào nấm, phía bên ngoài màng sinh chất còn có

A. Chất nền ngoại bào

B. Lông và roi

C. Thành tế bào

D. Vỏ nhầy


Cấu trúc nào sau đây có cả nghỉ ngơi tế bào động vật hoang dã và tế bào thực vật?

A. Thành tế bào

B. Ti thể

C. Lục lạp

D. Trung thể


Nguyên phân là hiệ tượng sinh sản của sinh đồ dùng nào A Nhân sơ B : Nhân thực C : Nhân thực đa bào D : Nhân thực đối kháng bào


Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh đồ nào gồm các sinh đồ dùng nhân thực?

 a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

Bạn đang xem: Sinh vật nào sau đây có tế bào nhân thực

▭ b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật


Bào quan tiền nào dưới đây chỉ bao gồm ở tế bào thực trang bị mà không có ở tế bào đụng vật?

A. Riboxom.

B. Bộ trang bị Gôngi.

C. Ti thể.

Xem thêm: Bài 6 Trang 46 Sgk Vật Lý 7, Khi Nào Ta Nghe Được Âm To Nhất ? A

D. Lục lạp.


Bào quan nào sau đây chỉ có mặt ở tế bào thực vật, không xuất hiện ở tế bào đụng vật?

A. Ti thể.

B. Lưới nội chất

C. Riboxom

D.

Xem thêm: Đầu Năm 1960 Phong Trào Đồng Khởi Diễn Ra Ở Đâu ? Phong Trào Đồng Khởi

 Lục lạp.


Câu 1: hãy vẽ ghi chú tế bào nhân sơ ,tế bào nhân thực (tế bào hễ vật) Câu 2: so sánh sự giống như và khác biệt giữa tế bào nhân sơ cùng tế bào nhân thực

*