05 circuit theorems 2015 mk

  -  

Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại trên đây (175.53 KB, 13 trang )


Nguyễn Công PhươngSIGNAL PROCESSINGContentsI. IntroductionII. Discrete – Time Signals and SystemsIII. The z – TransformIV. Fourier Representation of SignalsV. Transform Analysis of LTI SystemsVI. Sampling of Continuous – Time SignalsVII.The Discrete Fourier TransformVIII.Structures for Discrete – Time SystemsIX. Thiết kế of FIR FiltersX. Design of IIR FiltersXI. Random Signal Processingsites.google.com/site/ncpdhbkhn2References<1> D. Manolakis & V. Ingle. Applied Digital SignalProcessing. Cambride, 2011.

Bạn đang xem: 05 circuit theorems 2015 mk

<2> J. G. Proakis and D. G. Manolakis. Digital SignalProcessing – Principles, Algorithms, and Applications.Prentice – Hall, 1996.<3> R. N. Bracewell. The Fourier Transform và itsApplications. McGraw-Hill, 2000.

Xem thêm: Địa 11 Bài 5 Lý Thuyết - Địa Lý 11 Bài 5: Một Số Vấn Đề Của Châu Phi

<4> V. K. Madisetti, D. B. Williams. Digital Signal Processing
Handbook. CRC Press, 1999.

Xem thêm: Toán 4 Trang 149 Luyện Tập Chung, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 149 Sgk Toán 4

<5> A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, và S. H. Nawab. Signalsand Systems. Prentice Hall, 1997.<6> S. Stergiopoulos. Advanced Signal Processing Handbook.CRC Press, 2001<7> sites.google.com/site/ncpdhbkhnsites.google.com/site/ncpdhbkhn3IntroductionTo record, create, manipulate, transform, và transmit signalssites.google.com/site/ncpdhbkhn4Introduction1. Signals2. Systems3. Analog, Digital, và Mixed SignalsProcessing4. Applications of Digital Signal Processingsites.google.com/site/ncpdhbkhn5
Signals (1)• Signal: a physical quantity varying as afunction (of time, space, etc.) and carryinginformationIndexLRi+Cve–+–Current asa function of timeM T W T F SClosing value
of the stock exchange indexas a function of dayssites.google.com/site/ncpdhbkhnImage as a functionof x–y coordinates6Signals (2)Indexi (A)t (s)M T W T F Ss(t)sContinuous – time signalDiscrete – time signalValue of s(t) is defined forevery value of time tValue of s(t) is definedonly at discrete time
sites.google.com/site/ncpdhbkhn7Signals (3)i (A)i (A)Tt (s)0s(t)5 61 23 4n7 8s = s(t ) t =nT = s(nT )T : sampling period
1f s = : sampling frequencyTsites.google.com/site/ncpdhbkhn8Signals (4)Deterministic signalThe future value ispredictableRandom signalThe future value isunpredicatblesites.google.com/site/ncpdhbkhn9Introduction1. Signals2. Systems3. Analog, Digital, & Mixed SignalsProcessing
4. Applications of Digital Signal Processingsites.google.com/site/ncpdhbkhn10Systemsx (t )Continuous – TimeSystemAnalog-to-DigitalConversion (ADC)xDigital-to-AnalogConversion (DAC)Discrete – TimeSystemsites.google.com/site/ncpdhbkhny (t )y< n >11
Analog, Digital, and MixedSignals ProcessingAnalog inputSensorAnalog Pre-processingADCDSPDACAnalog Post-processingsites.google.com/site/ncpdhbkhnAnalogoutput12Applications of Digital SignalProcessing•••••••Key operationsAudio processing
Speech processingImage & đoạn clip processingTelecommunicationsComputer systemsMilitarysites.google.com/site/ncpdhbkhn13


*
Tài liệu triết lý trường điện từ - chính sách Coulomb và cường độ điện trường - Nguyễn Công Phương docx 42 887 5