SOẠN ANH 12 UNIT 4 LISTENING

  -  

Phần listening phía dẫn phương pháp làm bài bác nghe với chủ đề hệ thống giáo dục nhà trường. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần chú ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

tearaway <"teərəwei> (n): tín đồ bốc đồngdisruptive (adj): khiến rốiboarding school: ngôi trường nội trústruggle <"strʌgl> (n): cuộc chiến tranhpretty <‘priti> (adj): khámethod <"meθəd> (n): phương pháp

II. Cấu trúc

to get on: tiến bộon the whole: cầm lạito go away: vứt đito go through: đi qua

III. Trả lời giải bài bác tập:

1. Before you listen

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm bài toán từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

What school subjects are you good at? (Bạn tốt môn gì ngơi nghỉ trường?)

Tôi xuất sắc môn tiếng Anh

Which ones vì chưng you enjoy most/least in your class? Explain why.

Bạn đang xem: Soạn anh 12 unit 4 listening

(bạn thích/không say mê môn gì ngơi nghỉ lớp nhất? trên sao?)

I enjoy English the most because it"s interesting và I don"t lượt thích chemistry because it"s hard for me to lớn learn

Listen and repeat.

Tearaway: người bốc đồng Methodical: trực thuộc về phương pháp. Well-behaved: cư xử tốtdisruptive: Một cách cách biệt actually: thật ra thì struggle: thay gắng, nỗ lực

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài bác nghe:

Jenny : Look, these are questions about how you got on at school?Gavin : Yes, let’s.Jenny : OK, so did you always work very hard?Gavin : Well, I certainly worked pretty hard at the subjects I enjoyed. Yes, I did. What about you?Jenny : Yes, I did actually. I think I worked very hard, yeah. Now let’s come khổng lồ the next question.Gavin : Did, yeah, did you always listen carefully lớn your teachers?Jenny : No, I don"t think I did. No, I think I was quite disruptive, actually. What about you?Gavin : Well, I think I did listen khổng lồ the teachers certainly when I got to lớn the màn chơi where I was doing the subjects that I enjoyed.Jenny: Yeah, ok, the next question is, did you always behave well?Gavin : I don’t think I always behaved well. I was a bit, er, a bit of a tearaway.Jenny : Um. Well, I think I was pretty well-behaved on the whole, so I "d say yes, yeah.Gavin : Good for you.! Did you pass your exams easily?Jenny : No, I can"t say I did. No, I, I found them quite a struggle, actually. What about you?Gavin : I didn"t pass them that easily, though I worked hard I found it very difficult to lớn answer all that lone questions in a short time.Jenny : Yeah, yeah, exactly. What about this one, then? Did you always write slowly & carefully?Gavin : Quite slowly. Essays took a long time to lớn write and I suppose I took a bit of care, yes.Jenny : Yes. I agree. I was also. I was very careful & erm, yeah, yeah I was quite methodical.Gavin: and did you think your school days were the best days of your life?Jenny : Um, no, no. I can’t say they were. What about you?Gavin : No, I went away khổng lồ a boarding school when I was quite young & I didn"t like that. No, they weren’t the best days of my life.

Task 1: Listen to lớn the conversation between Jenny và Gavin. Pul a tick (✓) to lớn the question to which the answer is “Yes”.

(Lắng nghe bài bác đổi thoại thân Jenny và Gavin. Đặt vệt (✓) vào thắc mắc có câu vấn đáp là “Yes”)

 

Jenny

Gavin

1

Did you always work very hard?

2

Did you always listen carefully to your teacher?

 

 

3

Did vou always behave well?

 

4.

Did you pass your exam easily?

 

 

5.

Did you always write your homework slowly & carefully?

6.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 9, Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Địa 11 Bài 9

Did you think school days are /were the best days of your life?

 

 

Task 2: Listen again và answer the questions. (Lắng nghe và vấn đáp câu hỏi.)

1. When did Gavin think he listened to lớn the teacher well?

When he enjoyed the subjects.

2. How did Gavin find the exams?

He found them very difficult.

3. Why couldn’t Gavin pass the exams easily?

Because the long questions were very hard for him to lớn answer in a short time.

4. Why did Gavin say he didn"t think his school days were the best time of his life?

Because he went to a boarding school far away his home when he was quite young & he didn’t like that. So, he found his schooldays were not the best days of his life.

3. After you listen:

Work ill pairs. Talk about the results of your current exams at school & what you will vày to prepare for the next exams.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Bài Văn Tả Cảnh Cánh Đồng Lớp 5 (5 Mẫu), Lập Dàn Ý Tả Cảnh Cánh Đồng Hay Nhất

(Làm câu hỏi từng đôi. Nói đến các công dụng của những bài thi của em bây chừ ở ngôi trường và mọi gì em sẽ có tác dụng để sẵn sàng cho những bài xích thi kế.)

Gợi ý hội thoại:

A: How arc the results of your current exams?B: They’re not very good; actually, except for my major subjects :Maths and Physics, all others are bad.A: Why bởi vì you say so?B: Because I didn’t really study them well. It’s the obvious result.A: You mean you didn’t vày your exercises or homework carefully?B: Yes. And I didn"t listen 10 my teachers attentively enough.A: What will you vị for the next exams?B: Well, I "II study more carefully và harder. In class I’ll listen khổng lồ my teachers" explanations more attentively, do many more exercises và much homework.A: vị you think about the team-study?B: Oh, yes. My friends & I plan khổng lồ set up a team-study. I think it’s the best way lớn make progress.A: Sure, I think you should. And good luck khổng lồ you in your next exams.B: Thanks a lot.