SOẠN ANH 8 LOOKING BACK UNIT 1

  -  

Phần looking back giúp đỡ bạn học ôn tập lại từ bỏ vựng cũng tương tự các năng lực đã học trong unit 1. Bài viết cung cấp những gợi ý để giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary

1. Which one is the odd one out?

Từ làm sao là từ khác biệt?

1. A comedy, a movie, DIY, a thriller2. Emailing, hanging out, blogging, surfing the net3. Cinema, museum, hospital, community centre4. Love, fancy, like, enjoy, detest5. Good, boring, exciting, relaxing6. ,

2. Rearrange the letters to lớn find the name of the activities.

Bạn đang xem: Soạn anh 8 looking back unit 1

2. Bố trí lại những chữ cái để tra cứu tên các hoạt động.

Grammar

3. Fill the gaps with the correct form of the verbs.

Điền vào chỗ trông với hiệ tượng đúng của rượu cồn từ.

1. She adores __working___ with young children. (work)2. She likes __learning___ English with the new teacher. (learn) 3. They hate __seeing___ their son texting his friends all day. (see)4. He doesn`t mind __doing___ homework. (do)5. I enjoyed __meeting___him last week in the library. (meet)6. We prefer __to play___ outdoor games. (play)

4. Complete the following sentences with your own ideas.

Xem thêm: Cho Các Nhận Xét Sau: (1) Hàm Lượng Glucozo Trong Máu Người Là Khoảng 0,1%

Hoàn thành gần như câu sau cùng với những chủ ý riêng của bạn.

1. My best friend doesn`t mind ____ helping___ me with homework2. Vì you fancy ____ play football _____?3. My father used to lớn hate ___ cooking ____, but now he likes doing it.4. I love ____ playing piano _____.5. My cousin detests ____ making crafts ____. 

5. Reading this paragraph from www.thinkyouknow.co.uk by CEOP, the UK government agency that helps protect children from harm online và offline in the UK and Internationally. Choose the most suitable words/ phrases to fill the gaps.

Đọc đoạn văn trường đoản cú trang www.thinkuknow.co.uk vày CEOP, tổ chức cơ quan chính phủ Anh nhưng giúp đỡ bảo vệ trẻ em ngoài sự nguy hại trực tuyến và bên cạnh đời thực nghỉ ngơi Anh với quốc tế. Chọn đa số từ / các từ tương xứng nhất để điền vào chỗ trống. When you trò chơi online, be careful when you `make friends` with strangers. What should you do? (1) __ Firstly _, remember that it`s easy khổng lồ lie online and some of these `online friends` may be adults who want khổng lồ harm you. (2) __ Secondly _, never give your personal information such as your full name or your hometown. (3) _ Thirdly __, only play online games when you updated antivirus software. (4) __ In addition __, tell your parents what games you`re playing & what you love about them. (5) _ In short __, just lượt thích in the real world, you need to be careful when playing with strangers.

Xem thêm: Bài 1 Trang 171 Sgk Toán 5, Giải Toán Lớp 5 Trang 171, 172, Luyện Tập

Communication

6. Choose from the leisure activities in this unit:

one activity you think is funone activity you think is boringone activity you think is exctingone activity you think good for physical healthone activity you think is good fo mental health

Explain why you think so. Then exchange your ideas with a partner.

one activity you think is fun: play games with friends one activity you think is boring: doing homeworkone activity you think is excting: stamp collectingone activity you think good for physical health: Playing footballone activity you think good for mental health: Listening lớn music