Thiết Kế Bảng Câu Hỏi Khảo Sát

  -  

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bước 7: Điu chnh li bng câu hi

Thực hiện chấm dứt bước 6, bạn nghiên cứu cần phải có những sự điều chỉnh quan trọng để gồm một bảng hỏi tốt. Sự kiểm soát và điều chỉnh này được thực hiện nhằm khắc phục các lỗi cơ mà người điều tra khảo sát thử/các chuyên viên hoặc giảng viên đang góp ý. Một bảng hỏi tốt có thể mất nhiều lần vấn đáp thử và điều chỉnh cho tới khi hoàn thiện.

Sau khi thực hiện dứt bước 7, nhóm nghiên cứu và phân tích sẽ cùng đồng thuận về bảng hỏi hoàn hảo và bước đầu tiến hành khảo sát điều tra thực tế. Cần để ý rằng kể từ lúc này, nhóm phân tích sẽ không tiếp tục chỉnh sửa bảng câu hỏi nữa nhằm tiết kiệm thời hạn và tạo thành sự đồng bộ trong dữ liệu tích lũy (trừ trường thích hợp bảng hỏi mắc không nên lầm mang tính chất trọng yếu).