TIẾNG ANH LỚP 6 TRANG 10

  -  
A. Hello trang 10 sgk tiếng Anh 6B. Good morning trang 14 sgk giờ Anh 6C. How old are you? trang 17 sgk giờ Anh 6E. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 1 Greetings trang 10 sgk giờ Anh 6 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập gồm trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 cùng với 4 năng lực đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. để giúp đỡ các em học giỏi môn tiếng Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 trang 10


Unit 1. Greetings – Lời xin chào hỏi

A. Hello trang 10 sgk tiếng Anh 6

*

1. Listen & repeat trang 10 sgk giờ Anh 6

(Lắng nghe và lặp lại).

*

Tạm dịch:

Hello: Chào

Hi: Chào

2. Practice trang 11 sgk giờ đồng hồ Anh 6

a. Say “hello” khổng lồ your classmates.

b. Say “hi” to lớn your classmates.

Tạm dịch:

a. Nói “Hello” với các bạn cùng lớp của em.

b. Nói “Hi” với chúng ta cùng lớp của em.


3. Listen and repeat trang 11 sgk giờ Anh 6

*

– I am Lan.

– I am Nga.

– My name is Ba.

– My name is Nam.

Tạm dịch:

– Tôi là Lan.

– Tôi là Nga.

– Tên của mình là Ba.


– Tên của mình là Nam.

4. Practise with a group trang 11 sgk giờ Anh 6

(Thực hành với một nhóm).

– I am …

– My name is …

Answer: (Trả lời)

Hung: I am Hung


Hoa: My name is Hoa

Tạm dịch:

– Tôi là …

– Tên của tôi là ….

Hưng: Tôi là Hưng.

Hoa: Tên của mình là Hoa.


*

Ba: Hi, Lan.

Lan: Hello, Ba.

Ba: How are you?

Lan: I’m fine, thanks. Và you?

Ba: Fine, thanks.

Tạm dịch:


Ba: kính chào Lan.

Lan: chào Ba.

Ba: bạn khoẻ không?

Lan: Tôi khoẻ, cám ơn nhiều. Còn bạn?

Ba: Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

6. Practise with a partner trang 12 sgk giờ đồng hồ Anh 6

(Thực hành với các bạn cùng lớp).

*

a) Mr Hung : Hello, Miss Hoa.

Miss Hoa : Hello, Mr Hung. How are you?

Mr Hung : I’m fine. Thanks. And you?

Miss Hoa : Fine. Thanks.

b) phái nam : Hi, Nga.

Nga : Hello, Nam. How are you?

Nam : Fine. Thanks. & you?

Nga : Fine. Thanks.

Tạm dịch:

a) Ông Hùng: Chào, cô Hoa.

Cô Hoa: Chào, thầy Hùng. Thầy khỏe mạnh không ạ?

Ông Hùng: Tôi khỏe, cảm ơn cô. Còn cô?

Cô Hoa: Em khỏe ạ. Cảm ơn thầy.

b) Nam: Chào, Nga.

Nga: Chào, Nam. Các bạn khỏe không?

Nam: Khỏe, cảm ơn. Còn chúng ta thì sao?

Nga: mình khỏe. Cảm ơn bạn.

7. Write in your exercise book trang 13 sgk giờ đồng hồ Anh 6

(Viết vào tập bài bác tập của em.)

*

Answer: (Trả lời)

Nam : Hello. Lan. How are you?

Lan : Hi, I’m well. Thanks. & you?

Nam : Fine. Thanks.

Tạm dịch:

Nam: Chào, Lan. Chúng ta khỏe không?

Lan: Chào, bản thân khỏe. Cảm ơn bạn. Còn các bạn thì sao?

Nam: bản thân khỏe. Cảm ơn bạn.

8. Remember trang 13 sgk tiếng Anh 6

*

B. Good morning trang 14 sgk tiếng Anh 6

(Chào buổi sáng)

1. Listen & repeat trang 14 sgk giờ Anh 6

*

Tạm dịch:

– Good morning: Chào buổi sáng

– Good afternoon: Chào buổi chiều

– Good evening: Chào buổi tối

– Good night: Chúc ngủ ngon

– Good bye = Bye: Chào trợ thời biệt

2. Practice with a partner trang 15 sgk giờ Anh 6

(Thực hành với một các bạn cùng lớp.)

*

3. Listen and repeat trang 15 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

b) Mom : Good night, Lan

Lan : Good night, Mom.

*

Tạm dịch:

a) Cô Hoa: Xin chào những em.

Học sinh : Xin kính chào Cô Hoa.

Cô Hoa: những em khoẻ không?

Học sinh : bọn chúng em khoẻ, cám ơn cô. Cô khoẻ không?

Cô Hoa: Cô khỏe, cám ơn. Trợ thời biệt những em.

Học sinh : từ biệt cô

b) Mẹ: Lan, chúc bé ngủ ngon.

Lan: Chúc người mẹ ngủ non ạ.

4. Write trang 16 sgk tiếng Anh 6

*

Answer: (Trả lời)

Lan : Good morning, Nga.

Nga : Good morning, Lan.

Lan : How are you?

Nga : I’m fine, thanks. & you?

Lan : Fine, thanks.

Nga : Goodbye.

Lan : Goodbye.

Tạm dịch:

Lan: chào buổi sáng, Nga.

Nga: kính chào buổi sáng, Lan.

Lan: bạn khỏe không?

Nga: bản thân khỏe, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

Lan: Khỏe, cảm ơn.

Xem thêm: Thế Nào Là Mối Ghép Cố Định, Câu 1 Trang 89 Sgk Công Nghệ 8

Nga: trợ thì biệt.

Lan: lâm thời biệt.

*5. Play with words trang 16 sgk giờ Anh 6

(Chơi cùng với chữ)

Good morning. Good morning.

How are you?

Good morning. Good morning.

Fine, thank you.

Tạm dịch:

Chào buổi sáng. Xin chào buổi sáng.

Bạn khỏe mạnh không?

Good morning. Good morning.

Khỏe, cảm ơn.

6. Remember trang 16 sgk giờ Anh 6

*

C. How old are you? trang 17 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

1. Listen và repeat trang 17 sgk tiếng Anh 6

*

2. Practise: Count from one lớn twenty with a partner trang 17 sgk tiếng Anh 6

(Thực hành: Đếm từ một đến trăng tròn với các bạn cùng học.)

one: mộttwo: haithree: bafour: bốnfive: năm
six: sáuseven: bảyeight: támnine: chínten: mười
eleven: mười mộttwelve: mười haithirteen: mười bafourteen: mười bốnfifteen: mười năm
sixteen: mười sáuseventeen: mười bảyeighteen: mười támnineteen: mười chíntwenty: hai mươi

3. Listen và repeat trang 18 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

Tạm dịch:

– xin chào cô Hoa. Đây là Lan.

– kính chào Lan. Em mấy tuổi?

– Em 11 tuổi ạ.

*

Tạm dịch:

– kính chào Ba. Đây là Phong.

– chào Phong. Chúng ta mấy tuổi?

– mình 12 tuổi.

4. Practice with your classmates trang 19 sgk giờ Anh 6

(Thực hành với chúng ta cùng lớp.)

How old are you? – I am …

Tạm dịch:

Bạn từng nào tuổi? – Mình…. Tuổi.

*5. Play bingo trang 19 sgk giờ Anh 6

(Chơi bingo.)

Draw nine squares on a piece of paper.

Choose and write numbers between one and twenty in the squares.

Play bingo.

Tạm dịch:

Vẽ 9 hình vuông trên 1 phần của tờ giấy.

Chọn với viết các số trong khoảng 1 đến 20 vào trong số hình vuông.

Chơi bingo nào.

*

6. Remember trang 19 sgk giờ đồng hồ Anh 6

Numbers: one khổng lồ twenty: những số từ là 1 tới 20.

How old are you?: các bạn mấy/bao nhiêu tuổi?

I’m twelve.: mình 12 tuổi.

Dưới đó là phần từ bỏ vựng giờ anh lớp 6 Unit 1. Greetings.

D. Vocabulary (Phần từ bỏ vựng)

– Hi /haɪ/; Hello/həˈləʊ/: chào

– a name/neɪm/ (n): tên

– I/aɪ/ : tôi

– My /maɪ/: của tôi

– Am / is / are: là

Numbers /ˈnʌmbə(r)/:số đếm

– Oh /əʊ/: 0

– One /wʌn/: 1

– Two /tuː/: 2

– Three /θriː/: 3

– Four /fɔː(r)/: 4

– Five /faɪv/: 5

– Six /sɪks/: 6

– Seven /ˈsevn/: 7

– Eight /eɪt/: 8

– Nine /naɪn/: 9

– Ten /ten/: 10

– Fine /faɪn/(adj): tốt, khỏe

– Thanks/θæŋks/: cảm ơn

– Miss /mɪs/: cô

– Mr/ˈmɪstə(r)/: ông

– Good morning /ˌɡʊd ˈmɔːnɪŋ/: chào buổi sáng

– Good afternoon/ˌɡʊd ɑːftəˈnuːn/: xin chào buổi chiều

– Good evening/ˌɡʊd ˈiːvnɪŋ/: xin chào buổi tối

– Good night /ˌɡʊd naɪt/: chúc ngủ ngon

– Goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/: trợ thì biệt

– Children /ˈtʃɪldrən/ (n): phần đông đứa trẻ

– Eleven /ɪˈlevn/ = 11

– Twelve /twelv/ = 12

– Thirteen/ˌθɜːˈtiːn/ = 13

– Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ = 14

– Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/ = 15

– Sixteen /ˌsɪksˈtiːn/ = 16

– Seventeen/ˌsevnˈtiːn/ = 17

– Eighteen /ˌeɪˈtiːn/= 18

– Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/ = 19

– Twenty /ˈtwenti/ = 20

Dưới đó là phần Ngữ giờ đồng hồ anh lớp 6 Unit 1. Greetings.

E. Grammar (Ngữ pháp)

1. Động từ to BE

TO BE trong tiếng Anh tức là “thì, là, ở” và được phân chia tùy vào nhà ngữ như trong bảng sau:

NgôiChủ ngữTO BE
Ngôi sản phẩm 1Iam
Ngôi sản phẩm 2Youare
Ngôi thiết bị 3He, She, It

They

is

are

a) Cách sử dụng động từ lớn BE

Động trường đoản cú TO BE thường che khuất chủ ngữ cùng theo sau nó là 1 danh từ hoặc tính từ.

S + be + danh từ/tính từ

Ví dụ:

I am a student. (Tôi là học tập sinh/sinh viên.)

He is tall. (Anh ấy cao lớn.)

They are in the classroom. (Chúng tôi của nhà học.)

b) Dạng rút gọn của hễ từ to lớn BE

I am = I’mHe is = He’sThey are = They’re
She is = She’sWe are = We’re
It is = It’sYou are = You’re

c) Dạng lấp định của đụng từ to lớn BE

S + be + not + danh từ/tính từ

Ví dụ:

I am not a student. (Tôi không hẳn là học sinh/sinh viên.)

He is not tall. (Anh ấy không đảm bảo lớn.)

They are not in the classroom. (Chúng tôi không ở trong phòng học.)

d) Dạng phủ định rút gọn của động từ to lớn BE

is not = isn’t

are not = aren’t

e) Dạng nghi hoặc với câu hỏi Yes/No

Be + S + danh từ/tính trường đoản cú ?

Ví dụ:

– Are you Tom? (Bạn có phải là Tom không?)

Yes, I am./ No, I’m not.

– Is he a doctor? (Anh ấy liệu có phải là bác sĩ không?)

Yes, he is./ No, he is not.

f) Dạng nghi ngờ với từ nhằm hỏi như How, Who, Where, What …

Từ nhằm hỏi + be + S + danh từ/tính trường đoản cú ?

Ví dụ:

How are you? (Bạn khỏe mạnh không?)

Where is Mr John? (Ông John ở chỗ nào vậy?)

2. Đại trường đoản cú nhân xưng

Đại từ bỏ nhân xưng được dùng làm thay vậy cho danh từ bỏ đứng trước nó nhằm tránh sự lặp đi lặp lại của danh từ. Đại tự nhân xưng gồm có hai loại:

a) Đại tự nhân xưng cai quản ngữ

NgôiSố ítSố nhiều
Ngôi thiết bị 1IWe
Ngôi thứ 2YouYou
Ngôi trang bị 3He, She, ItThey

b) Đại trường đoản cú nhân xưng có tác dụng tân ngữ

NgôiSố ítSố nhiều
Ngôi thứ 1meus
Ngôi máy 2youyou
Ngôi sản phẩm 3him, her, itthem

Ví dụ:

– Tom is my friend. He is a student. (Tom là bạn tôi. Anh ấy là sinh viên.)

– This is Mr Henry. Everybody likes him. (Đây là ông Henry. Mọi fan thích ông ấy.)

– These are Peter and Tom. They are students. (Đây là Peter và Tom. Chúng ta là sinh viên.)

3. Greetings (Lời xin chào hỏi)

Chào hỏi nhau miêu tả nét văn hóa truyền thống của nhỏ người. Trong giờ đồng hồ Anh, họ có một trong những từ để xin chào hỏi như: “Hi“, “Hello“, “Good morning“, “Good afternoon“, “Good evening“.

Tuy nhiên biện pháp sử dụng của các từ này lại phụ thuộc vào vào các trường hợp khác nhau:

a) với người gặp gỡ hàng ngày, ví dụ: bằng hữu cùng lớp, người thân quen, thì bọn họ chào “Hi“, “Hello” dĩ nhiên tên gọi.

Ví dụ:

– Hello, Nam.– Hi, Hoàng.

b) với những người lớn tuổi rộng hoặc ko thân quen, thì tùy theo giờ vào ngày họ chào “Good morning” (Chào buổi sáng), “Good afternoon” (sau 12h trưa cho 6h chiều), “Good evening” (sau 6h chiều mang lại tối) tất nhiên Mr/ Mrs / Miss/ Ms + tên thường gọi hay họ.

Ví dụ:

– Good morning, Mr Phúc.– Good afternoon, Miss Hà.

4. Giới thiệu tên

Sau lời kính chào hỏi, nếu chưa quen biết, chúng ta sẽ ra mắt tên để bạn khác biết về mình. Những em hoàn toàn có thể giới thiệu tên mình bằng các cách sau:

My name is …

My name’s …

I am …

I’m …

Ví dụ:

– Hello. My name’s Nam. Chào bạn. Tên bản thân là Nam.– Hi. I am Lan. Chào bạn. Tên mình là Lan.

5. Hỏi thăm sức khỏe

Khi gặp gỡ nhau sau đó 1 khoảng thời hạn không gặp, sau lời chào, chúng ta hỏi thăm mức độ khỏe, bằng cách hỏi:

How are you?

Dưới đây là một vài ba ví dụ đến các trường hợp trả lời thắc mắc hỏi thăm sức mạnh của tín đồ khác:

a) Nếu khỏe, em có những cách trả lời:

– (I’m) fine, thank you.– (I’m) OK, thanks.– Just fine, thanks.– I’m well. Thanks.

b) Nếu sức khỏe tàm tạm, em trả lời:

– I’m so so, thanks.

c) Nếu sức khỏe không được tốt, em trả lời:

– I’m not very well, thanks.

Rồi tiếp đến các em có thể hỏi thăm lại sức khỏe của fan hỏi, bằng cách:

And you? / What about you?

Ví dụ:

Nam: Hello, Lan. How are you?Lan: Hi, I’m well. Thanks. And you?Nam: Fine. Thanks.

6. Xin chào tạm biệt

Các em nói theo một cách khác lời chào thân ái bằng các cách sau:

– Good bye. – Bye. – Good night.(Chào trợ thì biệt/ Chúc ngủ ngon)

Ngoài ra, các em tất cả thể diễn tả ý “Hẹn chạm mặt lại” bởi cách:

– See you soon.– See you again.– See you later.

7. Hỏi đáp về tuổi

Để hỏi tuổi của ai đó, em sử dụng mẫu câu sau:

How old + be + S?

Ví dụ:

– How old are you? (Bạn từng nào tuổi?)

– How old is he? (Anh ấy bao nhiêu tuổi?)

– How old are they? (Họ từng nào tuổi?)

Để trả lời câu hỏi này, em dùng mẫu câu:

S (I’m/ He’s/ …) + be + số tuổi + year(s) old.

hoặc

S (I’m/ He’s/ …) + be + số tuổi.

Ví dụ:

Nam: How old are you, Lan? (Bạn từng nào tuổi vậy Lan?)

Lan: I am nine years old. (Mình 9 tuổi.)

hoặc I’m nine.

Trong mẫu câu trên, số tuổi là số đếm. Em theo dõi phần tiếp dưới đây.

Xem thêm: Những Bài Viết Hay Nhất Về Bác Hồ, Suy Nghĩ Của Em Về Bác Hồ Kính Yêu (17 Mẫu)

8. Số đếm

Số đếm là số dùng để làm đếm người, vật, tuyệt sự việc. Tất cả 30 số đếm cơ bản trong giờ Anh:

1one16sixteen
2two17seventeen
3three18eighteen
4four19nineteen
5five20twenty
6six30thirty
7seven40forty
8eight50fifty
9nine60sixty
10ten70seventy
11eleven80eighty
12twelve90ninety
13thirteentrămhundred
14fourteennghìnthousand
15fifteemtriệumillion

Để viết các số tuổi khác (ví dụ: 38, 76, …) những em viết vệt gạch nối thân số hàng trăm và số hàng đơn vị: (38) thirty-eight (76) seventy-six.

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần giải đáp Giải bài xích tập tiếng anh lớp 6 Unit 1. Greetings trang 10 sgk giờ Anh 6 đầy đủ, ngắn gọn và đúng chuẩn nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!