Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Skills One

  -  

Phần Skills 1 sẽ giúp bạn học rèn luyện về hai tài năng đọc và mô tả chủ đề Community Service. Nội dung bài viết dưới đây là gợi ý về giải bài bác taajjp trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Reading

1. Read the text about volunteer work in the United States. (Đọc đoạn văn về công việc tình nguyện sinh sống Mỹ)

In the United States, almost everyone, at one time or another, has been a volunteer. According lớn U.S. Government statistics, about one-fifth of the American population does volunteer work each year. Americans have had the tradition of volunteering và helping one another since the early days of the country.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 3 skills one

Americans volunteer not because they are forced or paid to vị it. They enjoy it! Traditional volunteer activities include raising money for people in need, cooking & giving food , doing general labour < such as clean-up projects and trang chủ repair>, providing transportation < such as giving ride to the elderly>, & tutoring/ mentoring young people>

Dịch: 

Ở Mỹ, phần lớn mọi người, đã có lần có lúc, là 1 tình nguyện viên. Theo thống kê lại của chủ yếu phủ, khoảng 1/5 dân số Mỹ làm chuyển động tình nguyện từng năm. Người Mỹ vẫn có truyền thống lịch sử làm tình nguyện cùng giúp một fan khác tính từ lúc những ngày khai sinh của đất nước.

Người Mỹ có tác dụng tình nguyện chưa phải vì họ bị tóm gọn buộc hoặc được đến tiền để gia công tình nguyện. Chúng ta thích làm cho điều đó! Những vận động tình nguyện truyền thống bao gồm việc quyên tiền cho những người đang bắt buộc giúp đỡ, nấu ăn và phân phát thức ăn, làm các bước lao động thông thường (như những dự án công trình làm sạch mát và sửa chữa thay thế nhà cửa), cung ứng việc chuyển động (như là chở những người dân già), và làm gia sư/ làm trả lời cho con trẻ em.

2. Decide if the following statements are true (T) or false (F) (Quyết định rất nhiều câu sau đây đúng xuất xắc sai)

According lớn the text, nearly every American has done volunteer work in his or her life. (Theo như đoạn văn, số đông người Mỹ đã từng làm hoạt động tình nguyện trong cuộc đời của mình. ) TEvery year almost one in five Americans works as a volunteer. (Mỗi năm hầu hết 1 tháng 5 người dân Mỹ làm cho tình nguyện viên.) TAmericans volunteer because they are forced to vì it. (Người Mỹ làm tình nguyện vì chưng họ cần làm vậy.) FAmericans have been volunteering for less than 50 years. (Người Mỹ đã làm vận động tình nguyện thấp hơn 50 năm. ) F

3. Which of the activities below are traditional volunteer activities in the United States? Tick the boxes (Hoạt đụng nào trong những hoạt động sau là những vận động tinh nguyện truyền thống lâu đời ở Mỹ? Đánh vết vào khung)

1. Providing care for animals 
2. Raising money 
3. Cooking meals 
4. Donating blood 
5. Cleaning streets 
6. Teaching young children 

Speaking

4. Idea bank: Fill in the table with your ideas for volunteer activities. (Ngân sản phẩm ý tưởng: Điền vào bảng ý kiến của người tiêu dùng cho những chuyển động tình nguyện)

To raise money, we could…

To provide food, we could…

To help repair things, we could…

To help people with transportation, we could…

To tutor young children, we could…

Make postcards and sell them.

Xem thêm: Soạn Bài Xưng Hô Trong Hội Thoại (Trang 38), Xưng Hô Trong Hội Thoại

Cook food and bring it lớn street children.

Repair table, chair, withdraw, car in the house.

Give the rides khổng lồ the elderly.

Xem thêm: Địa Lí 9 Bài 1 ( Lý Thuyết Địa 9 Bài 1 : Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam

Mentor them to bởi vì homework & help them study the lesson.

5. Work in groups. Tóm tắt the ideas in your idea ngân hàng with your group members. Then, use the most interesting ideas lớn create a new group idea ngân hàng and cốt truyện it with the class. (Làm theo nhóm. Share những chủ kiến trong ngân hàng phát minh ở bên trên với member trong nhóm. Sau đó, sử dụng phần lớn những phát minh thú vị để tạo thành một đội ngân hàng ý tưởng mới và share nó với lớp.)

Ví dụ:

A: We could make postcards and sell them khổng lồ raise money. (Chúng ta có thể làm bưu thiếp và bán chúng để kiếm tiền.)B: What types of postcards? (Loại bưu thiếp như vậy nào?)C: Where should we sell them? (Chúng ta nên buôn bán chúng sinh sống đâu?)