Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus

     

Bài học tập Language Focus Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen palgiúp các em ôn tập cấu trúc ngữ pháp thì quá khứ đơn và vượt khứ đối chọi với câu mong "wish".

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus


Tóm tắt bài bác giảng

1.Unit 1 Lớp 9 Language Focus Grammar

1.1 The past simple (Thì quá khứ đơn)

1.2 The past with "wish" (Thì thừa khứ cùng với wish)

2.Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise

2.1 Exercise 1 Language Focus

2.2 Exercise 2 Language Focus

2.3 Exercise 3 Language Focus

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 1


Form (Công thức): S + V-ed/(II)

​Ex: She went swimming yesterday morning.

He watched TV yesterday evening.

Đối với hồ hết động từ đúng theo quy tắc, ta thêm -ed vào tận thuộc của đụng từ đó để thực hiện ở thì vượt khứ đơn

Ex: work --> worked

play --> played

start --> started

Một số động từ bất nguyên tắc khi phân tách ở thì quá khứ đơn thì ko thêm -ed, mà phân tách theo cột thứ hai trong bảng cồn từ bất quy tắc.

Ex: go --> went

begin --> began

break --> broken

Trong câu hỏi và câu nghi vấn ở thì thừa khứ đơn, ta áp dụng trợ rượu cồn từ did cho tất cả các ngôi.
1.2 The past simple with wish (Thì thừa khứ 1-1 với wish)
Form: S + wish (es) + S + V-ed/IITrong câu "wish" fan ta áp dụng tobe "were" cho toàn bộ các ngôiVí dụI wish I knew her e-mail address. (I don"t know her thư điện tử address.)I wish my mother were here. (My mother is not here.)

2. Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise


2.1 Language Focus Exercise 1 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekend.(Hãy thực hành với một chúng ta cùng lớp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những việc mà mọi người đã làm trong ngày cuối tuần.)

NameActivitiesDay/Time

Ba

Nga

Lan

Nam

Hoa

Movie - Ghosts và Monsters

Concert - Ha Noi singers

Camp - Y&Y

Soccer match - Dong Thap vs The Cong

Play - Much Ado About Nothing

Saturday /2pm

Saturday / 8pm

All weekend

Sunday / 4pm

Sunday/7pm

Guide khổng lồ answerBa

- What did ba do on the weekend?

=> He went to see the movie called "Ghosts & Monsters".

- When did he see it?

=> He saw it on Saturday afternoon at two o"clock.

Nga

- What did Nga vày on the weekend?

=> She went lớn a concert and listen to lớn Ha Noi singers.

- When did she go there?

=> She went there at 8 o"clock on Saturday evening.

Xem thêm: Một Con Lắc Đơn Dao Động Điều Hòa Với Chu Kì T = 4 S, Một Con Lắc Đơn Dao Động Điều Hòa Với Chu Kì

Lan

- What did Lan bởi vì on the weekend?

=> She went camping with the Y và Y.

- How long did she go camping?

=> She went camping all the weekend.

Nam

- What did Nam vày on the weekend?

=> He went khổng lồ see a football match Dong Thap versus The Cong.

- When did he go there?

=> He went there at 4 o"clock on Sunday afternoon.

Hoa

- What did Hoa vị on the weekend?

=> She went to see a play called "Much A do about Nothing".

- When did she see it?

=> She saw it at 7 o"clock on Sunday evening.


2.2 Language Focus Exercise 2 Unit 1 Lớp 9

Lan & her friends are holding a farewell các buổi party for Maryam. Write the things they did khổng lồ prepare for the party. Use the pictures and the words in the box.(Lan và chúng ta của cô dự định tổ chức triển khai một bữa tiệc chia tay cho Maryam. Hãy viết số đông gì mà người ta làm để sẵn sàng cho bữa tiệc. Sử dụng tranh và phần lớn từ trong khung.)

buy

make

hang

go

paint

a cake

flowers

a picture of Ha Noi

colorful lamps

shopping

*

Guide khổng lồ answerThey bought a lot of flowers.They made a big cake.They hung colorful lamps on the walls of the buổi tiệc nhỏ room.They painted a picture of Ha Noi.They went shopping to buy all things necessary for the party and a gift for Maryam.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 40 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 1, Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 40 Bài 119


2.3 Language Focus Exercise 3 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations.(Thực hành với một chúng ta cùng học. Viết phần nhiều lời ước mà bạn có nhu cầu trong những tình huống này.)