Toán 7 Bài 39 Trang 71

  -  
Nhận xét: Với cả(4) hàm số trên, lúc cho(x = 0) được(y = 0 Rightarrow 0(0; 0)) phần đa thuộc đồ dùng thị của bốn hàm số trên.