Unit 7 Lớp 10 Trang 74

  -  

Unit 7: Economic Reforms – giờ Anh Lớp 12

A. Reading

A. Reading Unit 7 Trang 74 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 12

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 10 trang 74

Ask và answer the following questions. (Làm bài toán từng đôi. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi sau.)

1. What can you see in the picture?

2. Vị you think that the people in this picture lead a rich or a poor life?

3. What, in your opinion, should be done to improve the situation?

Hướng dẫn giải

1. What can you see in the picture? (Bạn nhận thấy gì trong tranh ảnh này?)

Đáp án: The picture shows us people’s life is very rustic. The living standard is very low. People live in thatched-roof houses with earthen walls. & there is no modern means of transport. In fact, there is no sign of modernity. (Bức tranh cho họ thấy cuộc sống thường ngày của con bạn rất mộc mạc. Đời sống khôn cùng thấp. Con bạn sống trong những ngôi nhà tranh tường làm bởi đất. Và không tồn tại phương tiện giao thông hiện đại. Thiệt ra không tồn tại dấu hiệu của việc hiện đại.)

2. Bởi vì you think that the people in this picture lead a rich or a poor life? (Bạn nghĩ những người trong tranh có cuộc sống thường ngày giàu giỏi nghèo?)

Đáp án: The people in this picture lead a very simple & poor life. (Người trong tranh hướng đến cuộc sống đơn giản cùng nghèo nàn.)

3. What, in your opinion, should be done to lớn improve the situation? (Theo bạn, nên làm cái gi để nâng cấp tình trạng này?)

Đáp án: In my opinion, people should carry out economic reforms. They should change their old và obsolete way of living và working. It means they should change their way of thinking. In a word, people should re-structure their economy. (Theo tôi, con bạn nên tiến hành cải tân kinh tế. Họ nên đổi khác cách sống và thao tác đã lỗi thời. Nghĩa là bọn họ nên đổi khác cách nghĩ. Tóm lại, con người nên tái cơ cấu tổ chức nền gớm tế.)

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn với làm bài bác tập kèm theo.)

https://tuvientuongvan.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/a-reading-unit-7-trang-74-sgk-tieng-anh-lop-12.mp3

One of the most important measures to be taken to lớn promote the development of a country is to constantly carry out economic reforms. Being aware of this, in December 1986, at its Sixth National Congress, the Vietnamese Communist các buổi tiệc nhỏ initiated an overall economic reform, commonly known as “Doi Moi” (Renovation). The aim of Doi Moi was to restructure the economy of Vietnam và to raise the living standards of the people.

Before Doi Moi our country experienced a lot of difficulties: the economy was under-developed and was dominated by traditional agriculture; the country was poor, the people led a poor life, production was stagnant; there was a shortage of schools & hospitals, và inflation could be seen in every sector of the economy. To lớn solve these problems, our Government introduced a number of renovation measures: they eliminated government subsidies; they shifted economic priority from heavy industry to three major economic programmes, namely, production of food, production of consumer goods & production of exports; they reduced state intervention in business; they opened trade relations with all countries in the world and encouraged foreign & domestic private investment.

The subsequent National Congresses of the Vietnamese Communist buổi tiệc nhỏ held in 1991, 1996, & 2001 continued khổng lồ reaffirm its commitment lớn Doi Moi, and called for more administrative and economic reforms. Under the Party’s guidelines, the Government adopted the Land Law in 1993 và the Enterprises Law in 2000. These have laid legal grounds for dissolving inefficient co-operatives, expanding more opportunities for farmers, và encouraging both domestic and foreign private investment.

Since Doi Moi, our country has undergone substantial changes: productivity và agricultural exports have constantly increased, the farmers have enjoyed land use rights và have had greater choice on how khổng lồ use their agricultural land, the workers have worked harder as their time is their money, và the children, particularly those from ethnic minorities have had more opportunities khổng lồ enjoy education & training.

We believe that with the strong commitment of our các buổi party and Government lớn Doi Moi, we will gain greater achievements and build a better life for our people.

Tạm dịch:

Một giữa những biện pháp đặc biệt phải triển khai để tăng mạnh việc phạt triển tổ quốc là kiên trì tiến hành những cuộc đổi mới kinh tế. Ý thức được điều này, mon 12 -1986, sinh sống Đại Hội toàn nước lần đồ vật 6, Đảng cùng Sản nước ta đã chủ xướng cuộc đổi mới kinh tế toàn điện được biết thông thưởng là “Đổi Mới”. Kim chỉ nam của “Đổi Mới” là tái cấu trúc nền kinh tế tài chính Việt phái mạnh và nâng cấp mức sinh sống nhân dân.

Trước “Đổi Mới“, khu đất nước chúng ta trải qua không ít khó khăn, nền tài chính kém phát triển và bị kìềm chế bởi nền nông nghiệp cổ truyền: nước nhà nghèo, dân chúng sống cuộc sống nghèo khó,sản xuất trì trệ; thiếu hụt trường học tập và bệnh viện và nạn lạm phát kinh tế được nhìn thấy ở phần nhiều thành phần tởm tế. Để giải quyết những trở ngại này, cơ quan chỉ đạo của chính phủ của bọn họ giới thiệu các biện, pháp đổi mới: họ xóa sổ bao cấp cho của thiết yếu phủ, họ gửi ưu tiên kinh tế từ công nghiệp nặng nề sang cha chương trình kinh tế tài chính trọng yếu, ấy là cấp dưỡng lương thực, sản xuất hàng tiêu hao và tiếp tế xuất khẩu; họ giảm sự can thiệp của nhà nước vào ghê doanh; họ không ngừng mở rộng quan hệ mậu dịch với vớ cả giang sơn trên nhân loại và cổ vũ đầu tư tư nhân trong và bên cạnh nước.

Những Đại Hội kế tiếp của Đảng cùng Sản vn được tổ chức vào trong thời hạn 1991,1996,và 2001 thường xuyên tái xác thực những cam đoan đối cùng với Đổi Mới, cùng yêu cầu nhiều đổi mới về kinh tế tài chính và hành chính. Theo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chủ yếu phủ gật đầu đồng ý và triển khai Luật Đất đai năm 1993 và lý lẽ Doanh nghiệp năm 2000. Những công cụ này đặt đại lý pháp lí cho việc giải thể những hợp tác và ký kết xã ko hiệu quả, mở rộng thời cơ cho nông dân cùng khuyến khích việc đầu tư chi tiêu tư nhân trong lẫn kế bên nước.

Từ khi Đổi Mới, đất nước chúng ta đã trải qua nhiều chuyển đổi đáng kể: năng suất với xuất khẩu nntt không dứt phát triển, nông dân hưởng được quyền thực hiện đất đai và bao gồm sự chọn lựa nhiều rộng về áp dụng đất canh tác của mình, công nhân có tác dụng việc chịu khó hơn vì thời hạn của họ là tiền, và con cái họ, tốt nhất là con cái của các dân tộc thiểu số, gồm nhiều thời cơ hơn nhằm hưởng lợi ích của giáo dục và đào tạo.

Chúng ta tin rằng với sự cam đoan chắc chắn của Đảng cùng Nhà nước về Đổi Mới, bọn họ sẽ đạt được những thành tựu to đùng hơn nữa và xây dựng cuộc sống thường ngày hạnh phúc hơn đến nhân dân.

Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases. (Cho nghĩa giờ đồng hồ Việt tương đương cho những từ và các từ sau.)

National Congress: _______– renovation: _______– inflation: _______– government commitment: _______– under – developed: _______– dominate: _______– stagnant: _______– government subsidies: _______– dissolve: _______– substantial: _______

Hướng dẫn giải

National Congress: Đại Hội Quốc Gia/Toàn Quốc– renovation: đổi mới, bí quyết tân– inflation: lân phát– government commitment: cam đoan của bao gồm phủ– under – developed: nhát phát triển– dominate: chi phối, thống trị– stagnant: trì trệ– government subsidies: bao cấp cho của bao gồm phủ– dissolve: tung rã– substantial: phệ lao, xứng đáng kế

Task 2: Decide whether the statements are irue (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) xuất xắc sai (F).)

1. Economic reform is the most important measure to be taken lớn promote the development of a country.

2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986.

3.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Hè Lớp 4 Lên 5 - Đề Cương Ôn Tập Hè Toán 4 Lên 5 Năm 2020

Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy.

4. khổng lồ make Doi Moi to lớn be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry khổng lồ three major economic programmes.

5. The Land Law and the Enterprises Law have encouraged both domestic & foreign private investment.

Hướng dẫn giải

1. Economic reform is the most important measure lớn be taken to promote the development of a country. (Cải cách tài chính là biện pháp đặc trưng nhất bắt buộc được triển khai để cửa hàng sự phát triển của một quốc gia.)

Đáp án: False

Thông tin: One of the most important measures to lớn be taken to lớn promote the development of a country is khổng lồ constantly carry out economic reforms. (chỉ là 1 trong trong những)

2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986. (Đổi bắt đầu do thiết yếu phủ vn khởi xướng năm 1986.)

Đáp án: True

Thông tin: “Being aware of this, in December 1986, at its Sixth National Congress, the Vietnamese Communist tiệc ngọt initiated an overall economic reform, commonly known as “Doi Moi” (Renovation)”

3. Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy. (Trước Đổi mới, lân phát xuất hiện ở toàn bộ các ngành kinh tế quốc gia.)

Đáp án: True

Thông tin: cả đoạn số 2

4. To lớn make Doi Moi khổng lồ be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry to lớn three major economic programmes. (Để Đổi mới thành công, chính phủ chỉ gửi ưu tiên từ bỏ ngành công nghiệp nặng sang tía chương trình kinh tế tài chính lớn.)

Đáp án: False

Thông tin: (đoạn 2) không chỉ là chuyển ưu tiên mà chính phủ nước nhà còn “they reduced state intervention in business; they opened trade relations with all countries in the world và encouraged foreign and domestic private investment.”

5. The Land Law and the Enterprises Law have encouraged both domestic and foreign private investment. (Luật Đất đai và dụng cụ Doanh nghiệp sẽ khuyến khích cả chi tiêu tư nhân trong và ko kể nước.)

Đáp án: True

Thông tin: (đoạn 3) the Government adopted the Land Law in 1993 & the Enterprises Law in 2000. …, and encouraging both domestic và foreign private investment.

Task 3: Answer the following questions. (Trả lời những thắc mắc sau)

1. When and by whom was Doi Moi officially initiated?

2. What was the aim of Doi Moi?

3. Name the renovation measures the Government introduced lớn implement Doi Moi.

4. How has Vietnam changed since Doi Moi?

5. What vị we believe?

Hướng dẫn giải

1. When & by whom was Doi Moi officially initiated? (Đổi mới bằng lòng khởi xướng vị ai cùng khi nào?)

Đáp án: It was officially initiated in 1986 by our Vietnamese Communist Party. (Đảng cộng sản nước ta chính thức thủ xướng Doi Moi từ thời điểm năm 1986.)

Thông tin: (đoạn 1) “in December 1986, at its Sixth National Congress, the Vietnamese Communist buổi tiệc nhỏ initiated an overall economic reform”

2. What was the aim of Doi Moi? (Mục đích của Đổi mới là gì?)

Đáp án: Its aim was lớn re-structure the national economy and to raise the living standard of the people. (Mục tiêu của chính nó là tái cấu trúc nền tài chính quốc dân và cải thiện đời sinh sống của nhân dân.)

Thông tin: (đoạn 1 – câu cuối) “The aim of Doi Moi was to lớn restructure the economy of Vietnam & to raise the living standards of the people.”

3. Name the renovation measures the Government introduced to lớn implement Doi Moi. (Đưa ra những biện pháp thay đổi mà cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã ra mắt để thực hiện Đổi Mới.)

Đáp án: The measures the Government introduced to implement Doi Moi were: (Các biện pháp mà cơ quan chỉ đạo của chính phủ đưa ra để tiến hành Đổi mới là:)

– eliminating the government subsidies; (Loại vứt trợ cấp cho của thiết yếu phủ;)

– shifting economic priority from heavy industry to lớn three major economic programs: production of food, production of consumer goods & production of exports; (Chuyển ưu tiên kinh tế từ ngành công nghiệp nặng nề sang bố chương trình kinh tế chính: sản xuất lương thực, phân phối hàng tiêu dùng và cung ứng hàng xuất khẩu;)

– reducing state intervention in business; (Giảm sự can thiệp ở trong phòng nước trong khiếp doanh;)

– opening trade relations with all countries in the world; (Mở rộng quan liêu hệ dịch vụ thương mại với toàn bộ các nước trên ráng giới;)

– encouraging foreign và domestic private investment. (Khuyến khích đầu tư nước quanh đó và trong nước.)

Thông tin: đoạn số 2

4. How has Vietnam changed since Doi Moi? (Việt phái nam đã chuyển đổi kể tự Đổi mới như vậy nào?)

Đáp án: Since Doi Moi. Vietnam has gained substantial changes. (Kể từ lúc Đổi Mới. Việt nam đã có những chuyển đổi đáng kể.)

– productivity và agricultural exports have constantly increased; (Năng suất và xuất khẩu nông nghiệp liên tục tăng lên;)

– farmers have enjoyed land use rights & (have) had greater choice on how to lớn use their agricultural land; (nông dân đã được hưởng quyền áp dụng đất với (đã) có sự lựa chọn nhiều hơn thế về cách thực hiện đất nông nghiệp)

– workers have worked harder; (công nhân đã làm việc cần mẫn hơn;)

– children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education & training. (Trẻ em, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, có nhiều cơ hội để thừa kế học vấn cùng đào tạo.)

Thông tin: đoạn 4

5. What bởi vì we believe? (Chúng ta tin điều gì?)

Đáp án: We believe that with the strong commitment of the tiệc nhỏ and Government to lớn Doi Moi, we will gain greater achievements & build a better life for people. (Chúng tôi tin rằng với cam kết mạnh mẽ của Đảng và chủ yếu phủ so với Đổi Mới, họ sẽ có được những thành tích to lớn hơn và xây dựng cuộc sống đời thường tốt đẹp nhất hơn cho người dân.)

Thông tin: (đoạn cuối)

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Scan the passage & make brief notes of the following points. (Đọc lướt qua đoạn văn và ghi chú vắn tắt gần như điểm sau.

Xem thêm: Dàn Ý 2 Khổ Đầu Bài Tràng Giang ” Lớp 11 Chi Tiết Đầy Đủ, Phân Tích 2 Khổ Thơ Đầu Tràng Giang

)

Vietnam before Doi MoiThe Government’s renovation measuresVietnam since Doi Moi

Hướng dẫn giải

Vietnam before Doi Moi (Việt nam trước Đổi Mới)

– The economy was under-developed & dominated by traditional agriculture; (Nền kinh tế kém trở nên tân tiến và bị chi phối bởi nông nghiệp truyền thống)

– Both the country và the people were poor: (Cả nước và người dân phần đông nghèo nàn)

– The production was stagnant; (Sản xuất bị đình trệ)

– Shortage of schools và hospitals; (Thiếu trường học và bệnh viện)

– Inflation. (Lạm phát)

The Government’s renovation measures (Các biện pháp thay đổi của chính phủ)

– Eliminating government subsidies; (Loại bỏ trợ cấp cho của bao gồm phủ)

– Opening trade relations with all countries in the world: (Mở quan lại hệ dịch vụ thương mại với tất cả các nước trên thay giới)

– Shifting economic priority from heavy industry lớn three major economic programs : production of food, production of consumer goods & production of exports: (Chuyển đổi ưu tiên kinh tế từ ngành công nghiệp nặng nề sang tía chương trình kinh tế tài chính chính: thêm vào lương thực, cung cấp hàng chi tiêu và sử dụng và cung cấp hàng xuất khẩu)

– Reducing the stale’s intervention in business: (Giảm sự can thiệp của công ty trong gớm doanh)

– Encouraging foreign and domestic private investment. (Khuyến khích đầu tư nước ngoại trừ và trong nước)

Vietnam since Doi Moi (Việt Nam tính từ lúc Đổi mới)

– Productivity and agricultural exports have increased: (Năng suất và xuất khẩu nông nghiệp & trồng trọt tăng lên)

– Farmers have enjoyed land use rights, had greater choice khổng lồ use their agricultural land: (Nông dân đã làm được hưởng quyền sử dụng đất, được lựa chọn nhiều hơn thế để sử dụng đất nông nghiệp)

– Workers have worked harder, & got easy life. (Người lao đụng đã có tác dụng việc siêng năng hơn và có cuộc sống thường ngày dễ dàng)

– and children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to lớn enjoy education & training. (Và trẻ em em, đặc biệt là người dân tộc bản địa thiểu số, đã có nhiều thời cơ để thừa hưởng học vấn cùng đào tạo)

Như vậy các bạn đã liếc qua nội dung bài xích Unit 7: Economic Reforms – A. Reading Unit lịch trình Tiếng Anh Lớp 12. Sau bài học kinh nghiệm này, các các bạn sẽ đến bài B. Speaking – Unit 7: Economic Reforms, các bạn cùng theo dõi nhé.